Ktl-icon-tai-lieu

Chiến dịch "Share the fantasy" của nước hoa Chanel

Được đăng lên bởi lulitrangtg37
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHIẾN DỊCH "SHARE THE FANTASY" NƯỚC HOA CHANEL

CHIẾN DỊCH "SHARE THE FANTASY" CỦA NƯỚC
HOA CHANEL
1. Backround công ty Chanel:
Chanel là tên thông dụng của một hãng thời trang Pháp, đóng tại thủ đô
Paris được Coco Chanel (1883 - 1971) sáng lập.
Được thành lập từ những năm 1909-1910 do Gabrielle "coco" Chanel sáng
lập, cái tên Chanel được biết đến như một nhãn hiệu thời trang cao cấp đáng tự
hào nhất của ngành công nghiệp thời trang nước Pháp. Hơn bất kì nhãn hiệu
nào, Chanel mang trọn vẹn nhiều tinh hoa của ngành thời trang cổ điển thời đại
trước. Những thiết kế Chanel luôn thuyết phục giới sành điệu, dù rằng giá của
nó thường ... trên trời … Đặc biệt nước hoa Chanel được coi là thương hiệu
nước hoa đẳng cấp nhất.
2. Mục đích của chiến dịch:
Chiến dịch “Share the fantasy” là một phần trong nhiều nỗ lực của Chanel
nhằm vực dậy thương hiệu Chanel sau cái chết của Coco Chanel (1971). Đồng
thời, đây là một bước tiến quan trọng của tập đoàn trong việc tái định vị thương
hiệu Chanel trong tương lai.
Quảng cáo “Share the fantasy” có sức lan tỏa nhờ vào tính gợi ý trong
thông điệp. Vào thập nên 1980, hầu hết các nhà quảng cáo biết đến lợi ích của
việc không kể hết toàn bộ câu chuyện hơn là khiến người xem mang một giá trị
cá nhân vào trong câu chuyện. Bên cạnh đó, phần lớn quảng cáo nước hoa theo
phong cách Calvin Klein – tình dục phóng khoáng nhưng Chanel đã duy trì
hình ảnh thanh lịch của mình bằng cách sử dụng hình ảnh tình dục tinh tế hơn.
Chanel tiếp tục kết hợp khẩu hiệu “Share the fantasy” trong suốt hai thập kỷ kế
tiếp với hình ảnh giữa thực và mộng.
3. Nội dung chiến dịch
Tagline: " I am made of blue sky and golden light, and I will feel this

way forever".
Thời gian diễn ra: 1982
Hình thức quảng cáo: Một đoạn clip quảng cáo được chiến trên TV.

Nhóm 15

Trang 1

CHIẾN DỊCH "SHARE THE FANTASY" NƯỚC HOA CHANEL


TVC: một đoạn phim ngắn 30s về 1 người phụ nữ nằm trên thành hồ,

cùng với cảnh vật xung quanh là một hồ bơi rộng với nước trong trong
vắt, cùng lúc thì bóng của một chiếc máy bay
xẹt ngang qua cô. Một giọng nói cất lên “I am
made of blue sky and golden light, and I will
feel this way forever”. Một lúc sau thì một
người đan ông cao to, đẹp trai lặn xuống phía
bên kia của hồ bơi, và bơi về phía người phụ
nữ, khi đến gần cô thì người đàn ông biến mất.
Đó cũng là lúc bạn tiếng của John Huston tờ phông nền với 3 chữ “Share
the fantasy”.
Theo như các nhà phân tích quảng cáo ở thời đó thì TVC này để cho
bạn tự...
CHIN DCH "SHARE THE FANTASY" NƯỚC HOA CHANEL
Nhóm 15 Trang 1
CHIN DCH "SHARE THE FANTASY" CA NƯC
HOA CHANEL
1. Backround công ty Chanel:
Chanel tên thông dng ca mt hãng thi trang Pháp, đóng ti th đ ô
Paris được Coco Chanel (1883 - 1971) sáng lp.
Được thành lp t nhng năm 1909-1910 do Gabrielle "coco" Chanel sáng
lp, cái tên Chanel đ ượ c biết đến như mt nhãn hiu thi trang cao cp đáng t
hào nht ca ngành công nghip thi trang nước Pháp. Hơn bt nhãn hiu
nào, Chanel mang trn vn nhiu tinh hoa ca ngành thi trang c đin thi đại
trước. Nhng thiết kế Chanel luôn thuyết phc gii sành điu, rng giá ca
thường ... trên tri Đặc bit nước hoa Chanel được coi thương hiu
nước hoa đẳng cp nht.
2. Mc đích ca chiến dch:
Chiến dch “Share the fantasy” mt phn trong nhiu n lc ca Chanel
nhm vc dy thương hiu Chanel sau cái chết ca Coco Chanel (1971). Đồng
thi, đây là mt bước tiến quan trng ca tp đoàn trong vic tái định v thương
hiu Chanel trong tương lai.
Qung cáo “Share the fantasy” sc lan ta nh vào tính gi ý trong
thông đip. Vào thp nên 1980, hu hết các nhà qung cáo biết đến li ích ca
vic không k hết toàn b câu chuyn hơn là khiến người xem mang mt giá tr
cá nhân vào trong câu chuyn. Bên cnh đó, phn ln qung cáo nước hoa theo
phong cách Calvin Klein tình dc phóng khoáng nhưng Chanel đã duy trì
hình nh thanh lch ca mình bng cách s dng hình nh tình dc tinh tế hơn.
Chanel tiếp tc kết hp khu hiu “Share the fantasy” trong sut hai thp k kế
tiếp vi hình nh gia thc và mng.
3. Ni dung chiến dch
Tagline: " I am made of blue sky and golden light, and I will feel this
way forever".
Thi gian din ra: 1982
Hình thc qung cáo: Mt đon clip qung cáo được chiến trên TV.
Chiến dịch "Share the fantasy" của nước hoa Chanel - Trang 2
Chiến dịch "Share the fantasy" của nước hoa Chanel - Người đăng: lulitrangtg37
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chiến dịch "Share the fantasy" của nước hoa Chanel 9 10 303