Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược cạnh tranh của Porter

Được đăng lên bởi dovanvn2002
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 622 lần   |   Lượt tải: 5 lần
473

1

CHIEÁN LÖÔÏC
CAÏNH TRANH

2

CHIEÁN LÖÔÏC CAÏNH TRANH

Chieán löôïc Caïnh tranh – Competitive Strategy
Dòch töø nguyeân baûn tieáng Anh: Competitive Strategy, Michael E. Porter.
Competitive Strategy © 1980 by Free Press.
New Introduction Copyright © 1998 by Michael E. Porter.
All rights reserved.
Baûn tieáng Vieät ñöôïc xuaát baûn theo söï nhöôïng quyeàn cuûa Free Press
– Boä phaän thuoäc Simon & Schuster, Inc.
Baûn quyeàn baûn tieáng Vieät © DT BOOKS
Coâng ty TNHH Saùch Daân Trí, 2009.

3

MICHAEL E. PORTER

CHIEÁN LÖÔÏC CAÏNH TRANH
COMPETITIVE STRATEGY
Nguyeãn Ngoïc Toaøn dòch

NHAØ XUAÁT BAÛN TREÛ - DT BOOKS

4

CHIEÁN LÖÔÏC CAÏNH TRANH

Muïc luïc
Lôøi giôùi thieäu.......................................................................................7
Lôøi noùi ñaàu ....................................................................................	17
Lôøi giôùi thieäu cho aán baûn naêm 1980.............................................	21
I. Nhöõng kyõ thuaät phaân tích toång quaùt.................................33
1. Phaân tích cô caáu ngaønh.........................................................35
2. Nhöõng chieán löôïc caïnh tranh phoå quaùt................................71
3. Khung phaân tích ñoái thuû caïnh tranh...................................86
4. Tín hieäu thò tröôøng..............................................................118
5. Nhöõng böôùc ñi caïnh tranh...................................................133
6. Chieán löôïc ñoái vôùi khaùch haøng vaø nhaø cung caáp...............156
7. Phaân tích cô caáu trong caùc ngaønh.......................................177
8. Söï vaän ñoäng cuûa ngaønh........................................................210

5

II. Nhöõng moâi tröôøng ngaønh phoå quaùt............................... 247
	 9.

Chieán löôïc caïnh tranh trong caùc ngaønh phaân maûnh......249

10. Chieán löôïc caïnh tranh trong nhöõng ngaønh môùi noåi........278
11. Tieán tôùi traïng thaùi baõo hoøa...............................................303
12. Chieán löôïc caïnh tranh trong nhöõng ngaønh suy thoaùi.....324
13. Caïnh tranh trong caùc ngaønh coâng nghieäp toaøn caàu........349
III. Nhöõng quyeát ñònh chieán löôïc.........................................377
14. Phaân tích chieán löôïc tích hôïp theo chieàu doïc..................379
15. Môû roäng coâng suaát.............................................................406
16. Gia nhaäp moät ngaønh môùi..................................................424
PHU...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược cạnh tranh của Porter - Người đăng: dovanvn2002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Chiến lược cạnh tranh của Porter 9 10 852