Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược giá

Được đăng lên bởi Mo Tran
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 254 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHIẾN LƯỢC GIÁ

1.

Khái niệm và các yếu tố cần xem xét khi định giá

2.

Phương pháp tiếp cận tổng quát về định giá

3.

Các chiến lược định giá sản phẩm mới.

4.

Các chiến lược định giá phức hợp sản phẩm

5.

Các chiến lược điều khiển giá cả

6.

Những thay đổi về giá

Bài tập tình huống: Thịnh vượng qua cạnh tranh giá cả của Southwest Airlines

Tóm tắt
Xây dựng và quản lý chiến lược giá đúng đắn là điều ki ện quan tr ọng đảm bảo
doanh nghiệp có thể xâm nhập và chiếm lĩnh được thị trường và hoạt động kinh
doanh có hiệu quả cao. Tuy nhiên giá cả chịu sự tác động của nhi ều y ếu tố. S ự hình
thành và vận động của nó rất phức tạp. Việc quản trị chi ến lược giá hợp lý đòi h ỏi
phải giải quyết nhiều vấn đề tổng hợp và đồng bộ.
Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét việc đinh giá của công ty, nh ững tác
động của việc định giá, phương pháp đinh giá cho các sản phẩm mới cũng nh ư các
chiến lược thay đổi và điều chỉnh giá cả.
1. Khái niệm và các yếu tố cần xem xét khi định giá
Giá là một trong 4 biến số quan trọng của marketing mix. Giá đóng vai trò
quyết định trong việc mua hàng này hay hàng khác đối với người tiêu th ụ. Đối với
công ty giá có vị trí quyết định cạnh tranh trên th ị trường. Vi ệc định giá sản ph ẩm có
ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp vì nó ảnh h ưởng trực ti ếp đến doanh s ố và
lợi nhuận.
Giá được định như thế nào?
Các quyết định về giá của công ty chịu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại của
công ty và của một số yếu tố bên ngoài.
Những yếu tố nội tại ảnh hưởng đến các quyết định về giá

Mục tiêu marketing:
Trước khi định giá, công ty phải quyết định xem với sản phẩm đó thì cần ph ải
đạt được điều gì. Nếu công ty chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường cẩn
thận, thì chiến lược phối hợp marketing bao gồm cả giá cả, sẽ th ực hi ện khá d ễ
dàng. Đồng thời , công ty còn có các mục tiêu khác n ữa. khi m ục tiêu được xác định
rõ ràng, việc định giá càng dễ dàng hơn. Các mục tiêu phổ biến là s ự t ồn t ại, t ối đa
hóa lợi nhuận, tối đa hóa thị phần và dẫn đầu về chất lượng sản phẩm.
Sự tồn tại: khi cạnh tranh khốc liệt, công ty gặp nhiều khó khăn họ sẽ coi trọng
sự tồn tại như mục tiêu chính yếu. Họ phải định giá thấp, miễ là giá c ả đủ trang tr ải
các biến phí và một số định phí khác để có thể tồn tại, cầm cự được một th ời gian
nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Tối đa hóa lợi nhuận: Nhiều công ty muốn đề ra một mức giá nhằm tối đa hóa
lợi nhuận hiện taik. họ ước lượng mức cầu và phí tổn đi liền với nh ững m ức giá khác
nhau và chọn...
CHIẾN LƯỢC GIÁ
1. Khái ni m và các y u t c n xem xét khi nh giá ế đị
2. Ph ng pháp ti p c n t ng quát v nh giá ươ ế đị
3. Các chi n l c nh giá s n ph m m i.ế ư đ
4. Các chi n l c nh giá ph c h p s n ph mế ư đ
5. Các chi n l c i u khi n giá cế ư đ
6. Nh ng thay i v giá đổ
Bài t p tình hu ng : Th nh v ng qua c nh tranh giá c c a Southwest Airlines ư
Tóm tắt
Xây d ng qu n chi n l c giá úng n i u ki n quan tr ng m b o ế ượ đ đắ đ ề đả
doanh nghi p th xâm nh p chi m l nh c th tr ng ho t ng kinh ế ĩ đượ ườ độ
doanh có hi u qu cao. Tuy nhiên giá c ch u s tác ng c a nhi u y u t . S hình đ ế
thành v n ng c a r t ph c t p. Vi c qu n tr chi n l c giá h p òi h i độ ế ượ đ
ph i gi i quy t nhi u v n t ng h p và ng b . ế đề đ
Trong ch ng này, chúng ta s xem xét vi c inh giá c a công ty, nh ng tácươ đ
ng c a vi c nh giá, ph ng pháp inh g cho các s n ph m m i c ng nh cácđộ đ ươ đ ũ ư
chi n l c thay i và i u ch nh giá c .ế ư đổ đ ề
1. Khái niệm và các yếu tố cần xem xét khi định giá
Giá m t trong 4 bi n s quan tr ng c a marketing mix. Giá óng vai trò ế đ
quy t nh trong vi c mua hàng này hay hàng khác i v i ng i tiêu th . i v iế đ đố ườ Đố
công ty giá có v trí quy t nh c nh tranh trên th tr ng. Vi c nh giá s n ph m có ế đị ườ đ
ý ngh a quan tr ng i v i doanh nghi p nh h ng tr c ti p n doanh s ĩ đố ưở ế đế
l i nhu n.
Giá c nh nh th nào?đượ đ ư ế
Các quy t nh v giá c a công ty ch u nh h ng c a m t s y u t n i t i c aế đ ưở ế
công ty và c a m t s y u t bên ngoài. ế
Nh ng y u t n i t i nh h ng n các quy t nh v giá ế ưở đế ế đị
Chiến lược giá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược giá - Người đăng: Mo Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Chiến lược giá 9 10 864