Ktl-icon-tai-lieu

chiến lược Marketing cho công ty cao su Đồng Nai

Được đăng lên bởi trungpcc
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 4136 lần   |   Lượt tải: 14 lần
MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các bảng biểu
Danh mục các hình vẽ và biểu đồ
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................................1
1. Vấn đề nghiên cứu .............................................................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu ..........................................................................................................2
3. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................................................2
4. Đóng góp của đề tài ...........................................................................................................3
5. Kết cấu của luận văn ..........................................................................................................3
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH......5
1.1. Khái niệm chiến lược kinh doanh ...................................................................................5
1.2. Các loại chiến lược kinh doanh cơ bản của doanh nghiệp..............................................5
1.3. Quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp ....................................8
1.3.1. Xác định sứ mạng và mục tiêu của doanh nghiệp ...................................................9
1.3.2. Phân tích môi trường bên ngoài.............................................................................10
1.3.3. Phân tích hoàn cảnh nội bộ ....................................................................................15
1.3.4. Hình thành các phương án chiến lược ...................................................................15
1.3.5. Lựa chọn chiến lược tối ưu ....................................................................................16
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CAO SU
ĐỒNG NAI..............................................................................................................................17
2.1. Tổng quan về ngành hàng cao su thiên nhiên ...............................................................17
2.2. Giới thiệu về Công ty cao su Đồng Nai ........................................................................19
2.2.1. Lịch sử hình thành Công ty cao su Đồng Nai ........................................................19
2.2.2. Khái quát về Công ty cao su Đồng Nai................................................
MC LC
Trang
Trang ph bìa
Li cam đoan
Mc lc
Danh mc các bng biu
Danh mc các hình v và biu đồ
LI M ĐẦU............................................................................................................................1
1. Vn đề nghiên cu .............................................................................................................1
2. Mc tiêu nghiên cu ..........................................................................................................2
3. Phương pháp nghiên cu ...................................................................................................2
4. Đóng góp ca đề tài ...........................................................................................................3
5. Kết cu ca lun văn..........................................................................................................3
CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ THUYT V HOCH ĐỊNH CHIN LƯỢC KINH DOANH......5
1.1. Khái nim chiến lược kinh doanh...................................................................................5
1.2. Các loi chiến lược kinh doanh cơ bn ca doanh nghip..............................................5
1.3. Quy trình hoch định chiến lược kinh doanh ca doanh nghip ....................................8
1.3.1. Xác định s mng và mc tiêu ca doanh nghip ...................................................9
1.3.2. Phân tích môi trường bên ngoài.............................................................................10
1.3.3. Phân tích hoàn cnh ni b....................................................................................15
1.3.4. Hình thành các phương án chiến lược ...................................................................15
1.3.5. La chn chiến lược ti ưu ....................................................................................16
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CA CÔNG TY CAO SU
ĐỒNG NAI..............................................................................................................................17
2.1. Tng quan v ngành hàng cao su thiên nhiên...............................................................17
2.2. Gii thiu v Công ty cao su Đồng Nai........................................................................19
2.2.1. Lch s hình thành Công ty cao su Đồng Nai........................................................19
2.2.2. Khái quát v Công ty cao su Đồng Nai..................................................................20
2.2.3. Quy mô sn xut ca Công ty cao su Đồng Nai ....................................................22
2.2.4. T chc b máy qun lý ca Công ty ....................................................................22
2.2.5. Kết qu hot động sn xut kinh doanh ca Công ty.............................................24
2.3. Phân tích môi trường bên ngoài ca Công ty cao su Đồng Nai....................................25
2.3.1. Môi trường vĩ...................................................................................................25
2.3.2. Môi trường vi mô...................................................................................................30
2.3.3. Ma trn đánh giá các yếu t bên ngoài (EFE) ca Công ty ...................................39
2.4. Phân tích môi trường bên trong ca Công ty cao su Đồng Nai ....................................41
2.4.1. Ngun nhân lc......................................................................................................41
2.4.2. Hot động marketing..............................................................................................42
2.4.3. Ngun lc tài chính................................................................................................47
2.4.4. Hot động nghiên cu và phát trin.......................................................................48
2.4.5. Hot động sn xut và tác nghip ..........................................................................49
2.4.6. Tình hình tài sn c định........................................................................................51
2.4.7. Chi phí trong quá trình hot động..........................................................................52
2.5. Ma trn đánh giá các yếu t bên trong (IFE) ................................................................53
2.6. Ma trn hình nh cnh tranh .........................................................................................54
CHƯƠNG 3: XÂY DNG VÀ LA CHN CHIN LƯỢC................................................56
chiến lược Marketing cho công ty cao su Đồng Nai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chiến lược Marketing cho công ty cao su Đồng Nai - Người đăng: trungpcc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
chiến lược Marketing cho công ty cao su Đồng Nai 9 10 603