Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược marketing của công ty MOBIFONE hiện nay

Được đăng lên bởi 51200746
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1846 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyên đề tốt nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU
Thực hiện chủ trương đổi mới, Nhà nước hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động
kinh doanh áp dụng cơ chế hạch toán kinh doanh với doanh nghiệp. Nhà nước
đã tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh phát triển nhanh chóng và tạo khả
năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài, công nghệ tiên tiến vào thị trường Việt
Nam. Đối với ngành Bưu điện, với chủ trương của Nhà nước coi ngành Bưu
điện là ngành mũi nhọn, trực thuộc sự quản lý hoàn toàn từ Trung ương. Do
vậy, đối mắt với yêu cầu tự mình đảm nhiệm trách nhiệm thực hiện trong
hoàn cảnh thiếu vốn đầu tư và công nghệ hiện đại, ngành Bưu điện Việt Nam
đã chọn hình thức đầu tư BCC (Business Cooperate, Contract) phù hợp với
tình hình khách quan đó. Tuy nhiên, so với các nước trong khu vực và thế
giới, mạng Bưu chính Viễn thông ở nước ta còn thấp bé về quy mô. Đặc biệt
là trong lĩnh vực Bưu điện còn ở mức phát triển thấp, nhiều chỉ tiêu còn thua
kém mức trung bình của thế giới và khu vực. Chẳng hạn như số điện thoại cố
định bình quân đầu người của Việt Nam (2000) là 4 người/100 máy trong khi
đó ở Mỹ 85 người/100 máy, Nhật 80 người/100 máy, Thái Lan 12 người/100
máy.
Từ năm 1990 trở lại đây, các cấp lãnh đạo Tổng cục Bưu điện, lãnh đạo
Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã phát động chiến
lược tăng tốc độ phát triển Bưu chính - Viễn thông nhằm đưa trình độ Bưu
chính - Viễn thông Việt Nam lên ngang hàng với các nước trong khu vực, hoà
nhập vào dòng thông tin thế giới, xóa đó cách trở về thông tin, tăng cường các
quan hệ ngoại giao. Trong chiến lược đó, cũng với phương châm đóng góp
một cách tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế đất nước theo đường lối
(công nghiệp hóa, hiện đại hóa) ngành Bưu chính Viễn thông đã liên tục ứng
dụng công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới vào chương trường số hoá (digital)
toàn bộ mạng lưới Viễn thông liên doanh hợp tác với các hãng lớn trên thế
giới đưa ra giải pháp Viễn thông ngang hàng, hiện đại tầm cỡ quốc tế. Bưu
chính - Viễn thông đang và sẽ luôn là ngành đi đầu để tạo sức mạnh cho các
ngành kinh tế khác. Sự ra đời của Công ty Thông tin di động Việt Nam vào
ngày 16/4/1993 là một sự kiện quan trọng trong việc đa dạng hóa và hiện đại
hóa ngành Viễn thông Việt Nam. Với việc khai thác trên mạng lưới thông tin
di động GSM, cung cấp các dịch vụ thông tin di động kỹ thuật số tiêu chuẩn
1

Chuyên đề tốt nghiệp
toàn cầu. VMS đã thực sự đáp ứng những mong mỏi của khách hàng về nhu
cầu dịch vụ thông tin liên lạc hiện đại, tiện dụng và đa dạng.
Trong thời gian...
Chuyên đề tt nghip
1
LI M ĐẦU
Thc hin ch trương đổi mi, Nhà nước hướng dn, ch đạo hot động
kinh doanh áp dng cơ chế hch toán kinh doanh vi doanh nghip. Nhà nước
đã to điu kin cho hot động kinh doanh phát trin nhanh chóng và to kh
năng thu hút vn đầu tư nước ngoài, công ngh tiên tiến vào th trường Vit
Nam. Đối vi ngành Bưu đin, vi ch trương c
a Nhà nước coi ngành Bưu
đin là ngành mũi nhn, trc thuc s qun lý hoàn toàn t Trung ương. Do
vy, đối mt vi yêu cu t mình đảm nhim trách nhim thc hin trong
hoàn cnh thiếu vn đầu tư và công ngh hin đại, ngành Bưu đin Vit Nam
đã chn hình thc đầu tư BCC (Business Cooperate, Contract) phù hp vi
tình hình khách quan đó. Tuy nhiên, so vi các nước trong khu vc và thế
gii, m
ng Bưu chính Vin thông nước ta còn thp bé v quy mô. Đặc bit
là trong lĩnh vc Bưu đin còn mc phát trin thp, nhiu ch tiêu còn thua
kém mc trung bình ca thế gii và khu vc. Chng hn như s đin thoi c
định bình quân đầu người ca Vit Nam (2000) là 4 người/100 máy trong khi
đó M 85 người/100 máy, Nht 80 người/100 máy, Thái Lan 12 người/100
máy.
T năm 1990 tr
li đây, các cp lãnh đạo Tng cc Bưu đin, lãnh đạo
Tng Công ty Bưu chính Vin thông Vit Nam (VNPT) đã phát động chiến
lược tăng tc độ phát trin Bưu chính - Vin thông nhm đưa trình độ Bưu
chính - Vin thông Vit Nam lên ngang hàng vi các nước trong khu vc, hoà
nhp vào dòng thông tin thế gii, xóa đó cách tr v thông tin, tăng cường các
quan h ngoi giao. Trong chiến lược đó, cũng v
i phương châm đóng góp
mt cách tích cc vào công cuc phát trin kinh tế đất nước theo đường li
(công nghip hóa, hin đại hóa) ngành Bưu chính Vin thông đã liên tc ng
dng công ngh tiên tiến nht trên thế gii vào chương trường s hoá (digital)
toàn b mng lưới Vin thông liên doanh hp tác vi các hãng ln trên thế
gii đưa ra gii pháp Vin thông ngang hàng, hin đại tm c quc tế. Bưu
chính - Vi
n thông đang và s luôn là ngành đi đầu để to sc mnh cho các
ngành kinh tế khác. S ra đời ca Công ty Thông tin di động Vit Nam vào
ngày 16/4/1993 là mt s kin quan trng trong vic đa dng hóa và hin đại
hóa ngành Vin thông Vit Nam. Vi vic khai thác trên mng lưới thông tin
di động GSM, cung cp các dch v thông tin di động k thut s tiêu chun
Chiến lược marketing của công ty MOBIFONE hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược marketing của công ty MOBIFONE hiện nay - Người đăng: 51200746
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Chiến lược marketing của công ty MOBIFONE hiện nay 9 10 476