Ktl-icon-tai-lieu

CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX CỦA VINAMILK.

Được đăng lên bởi daquy812
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 27060 lần   |   Lượt tải: 136 lần
GVHD: Ths.Trần Thị Huế Chi

Chiến lược Marketing mix của Vinamilk

MỤC LỤC
MỤC LỤC........................................................................................................................................ 1
LỜI MỞ ĐẦU................................................................................................................................... 3
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING MIX VÀ CÁC NGHIÊN CỨU VỀ TH Ị TRƯỜNG
SỮA VIỆT NAM................................................................................................................................ 5
1.1.MARKETING VÀ MARKETING MIX.......................................................................................5
1.1.1.Khái niệm Marketing ....................................................................................................... 5
1.1.2.Khái niệm Marketing mix.................................................................................................7
1.1.2.1.Chiến lược sản phẩm (P1 – Product) .......................................................................................7
1.1.2.2. Chiến lược giá cả (P2 – Price) .................................................................................................9
1.1.2.3. Chiến lược phân phối (P3 – Place).........................................................................................11
1.1.2.4. Chiến lược chiêu thị (P4 – Promotion)....................................................................................12

1.2.NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG SỮA VIỆT NAM....................................................................15
1.2.1.Môi trường vĩ mô........................................................................................................... 15
1.2.1.1.Môi trường dân số học.............................................................................................................15
1.2.1.2.Môi trường văn hóa.................................................................................................................. 17
1.2.1.3.Môi trường kinh tế.................................................................................................................... 18
1.2.1.4.Môi trường pháp luật................................................................................................................19
1.2.1.5.Môi trường công nghệ..............................................................................................................20

1.2.2.Môi trường vi mô.......................
GVHD: Ths.Trần Thị Huế Chi Chiến lược Marketing mix của Vinamilk
MỤC LỤC
M C L C ........................................................................................................................................ 1
L I M Đ U Ở Ầ ................................................................................................................................... 3
CH NG 1: C S LÝ LU N V MARKETING MIX VÀ CÁC NGHIÊN C U V TH TR NGƯƠ Ơ ƯỜ
S A VI T NAM ................................................................................................................................ 5
1.1.MARKETING VÀ MARKETING MIX.......................................................................................5
1.1.1.Khái ni m Marketing ....................................................................................................... 5
1.1.2.Khái ni m Marketing mix .................................................................................................7
1.1.2.1.Chi n l c s n ph m (P1 – Product) ế ượ .......................................................................................7
1.1.2.2. Chi n l c giá c (P2 – Price) ế ượ .................................................................................................9
1.1.2.3. Chi n l c phân ph i (P3 – Place)ế ượ .........................................................................................11
1.1.2.4. Chi n l c chiêu th (P4 – Promotion)ế ượ ....................................................................................12
1.2.NGHIÊN C U TH TR NG S A VI T NAM ƯỜ ....................................................................15
1.2.1.Môi tr ng vĩ môườ ........................................................................................................... 15
1.2.1.1.Môi tr ng dân s h cườ .............................................................................................................15
1.2.1.2.Môi tr ng văn hóaườ ..................................................................................................................17
1.2.1.3.Môi tr ng kinh tườ ế....................................................................................................................18
1.2.1.4.Môi tr ng pháp lu tườ ................................................................................................................19
1.2.1.5.Môi tr ng công nghườ ..............................................................................................................20
1.2.2.Môi tr ng vi môườ ............................................................................................................ 20
1.2.2.1.Áp l c c nh tranh c a nhà cung c p .......................................................................................20
1.2.2.2. Áp l c c nh tranh t khách hàng ............................................................................................21
1.2.2.3.Áp l c c nh tranh t đ i th ti m n .......................................................................................21
1.2.2.4.Áp l c c nh tranh t s n ph m thay th ế.................................................................................22
1.2.2.5.Áp l c c nh tranh trong n i b ngành .....................................................................................22
CH NG 2: CÔNG TY VINAMILK VÀ CHI N L C MARKETING MIXƯƠ ƯỢ ...................................23
2.1. ĐÔI NÉT V CÔNG TY C PH N S A VI T NAM - VINAMILK ........................................23
2.1.1.S l c v l ch s hình thành ơ ư ...................................................................................... 23
2.1.2.Các s n ph m c a công ty Vinamilk .............................................................................24
2.1.3.Tình hình s n xu t kinh doanh c a công ty Vinamilk ...................................................27
2.1.4.V th cùng nhóm khách hàng ti m năng ế ......................................................................28
2.1.5. Đ i th c nh tranh tr c ti p ế ......................................................................................... 28
2.1.6. Th tr ng m c tiêu ườ ...................................................................................................... 29
2.2.CHI N L C MARKETING MIX C A CÔNG TY VINAMILK ƯỢ ..............................................30
2.2.1.Chi n l c s n ph mế ư .................................................................................................... 30
2.2.1.1. Chi n l c b o v nhãn hi uế ượ .................................................................................................32
2.2.1.2.Chi n l c t o d ng nhãn hi uế ượ ...............................................................................................33
2.2.1.3.Chi n l c m r ng theo đ ng th ng.ế ượ ở ộ ườ ..................................................................................35
2.2.1.4.Chi n l c m r ng nhãn hi uế ượ ở ộ ................................................................................................37
2.2.1.5.Chi n l c nhãn hi u m i:ế ượ ......................................................................................................38
Nhóm BLUE 1
CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX CỦA VINAMILK. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX CỦA VINAMILK. - Người đăng: daquy812
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX CỦA VINAMILK. 9 10 220