Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam đến năm 2020

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 1931 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

MỞ ðẦU
1. Sự cần thiết của ñề tài
Qua hơn hai mươi năm ñổi mới, Việt Nam ñã có sự phát triển vượt bậc, ñạt
ñược những thành tựu rất quan trọng, ñưa nền kinh tế từng bước thoát khỏi tình
trạng ñói nghèo. ðể ñạt những thành tựu ñó, Việt Nam thực hiện hai chiến lược
phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 1991-2000 và thời kỳ 2001-2010. Hiện tại, Việt
Nam ñang chuẩn bị xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cho thời kỳ
2011-2020 và Chính phủ ñang xin ý kiến ñóng góp rộng rãi về chủ ñề tư tưởng của
chiến lược này.
Tuy nhiên, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian
qua chưa thể hiện rõ ý tưởng chiến lược và các mục tiêu chủ ñạo của chiến lược ñể
ñịnh hướng cho dân tộc bứt phá, trở thành quốc gia giàu có sánh vai với các cường
quốc năm châu. Nhận thức về chiến lược phát triển còn mơ hồ, lẫn lộn nên việc
triển khai thực hiện chiến lược phát triển ñất nước chưa ñạt hiệu quả cao. Trong
bối cảnh nền kinh tế thế giới biến ñộng mạnh mẽ, các quá trình hợp tác và cạnh
tranh luôn diễn ra song hành, phức tạp và không ngừng phát triển, Việt Nam cần
phải xác ñịnh rõ xuất phát ñiểm của mình, các ñiểm mạnh, các ñiểm yếu, các cơ
hội và nguy cơ ñể từ ñó xây dựng một chiến lược phát triển có khoa học, tạo ñược
sự ñồng thuận rộng lớn trong toàn xã hội nhằm xây dựng Việt Nam trở thành một
quốc gia giàu mạnh.
Những vấn ñề trên rất rộng lớn và phức tạp, nó ñang là mối bận tâm không chỉ
của các nhà khoa học, các nhà quản lý và hoạch ñịnh chính sách, mà còn là của cả
dân tộc. Với mong muốn góp phần làm sáng tỏ hơn một số vấn ñề về chiến lược
phát triển và hơn hết là thể hiện một bản chiến lược phát triển có ý tưởng chiến
lược, mục tiêu chiến lược rõ ràng do ñó chúng tôi chọn ñề tài “Chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội Việt Nam ñến năm 2020”.

2

2. Khung nghiên cứu
ðặt vấn ñề

Mục tiêu nghiên cứu

Cơ sở lý luận chung về
chiến lược phát triển

Thu thập thông tin
thứ cấp

Một số yếu tố tác ñộng phát triển kinh
tế - xã hội Việt Nam ñến năm 2020

Tổng kết SWOT

ðề xuất chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam ñền 2020

Kết luận

3. Mục tiêu nghiên cứu
Hệ thống hóa cơ sở lý luận và kinh nghiệm về chiến lược phát triển của Việt
Nam và một số nước. Từ ñó rút ra các vấn ñề có tính phương pháp luận cho việc
nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.
Thông qua phân tích các yếu tố chủ yếu tác ñộng ñến phát triển kinh tế - xã hội
Việt Nam ñể chỉ ra ñiểm xuất phát của nền kinh tế, các ñiểm mạnh, ñiểm yếu, cơ
hội và thách thức của Việt ...
1
M ðẦU
1. S cn thiết ca ñề tài
Qua hơn hai mươi năm ñổi mi, Vit Nam ñã s phát trin vượt bc, ñạt
ñưc nhng thành tu rt quan trng, ñưa nn kinh tế tng bước thoát khi tình
trng ñói ngo. ðể ñạt nhng tnh tu ñó, Vit Nam thc hin hai chiến lược
phát trin kinh tế - xã hi thi k 1991-2000 thi k 2001-2010. Hin ti, Vit
Nam ñang chun b y dng chiến lưc phát trin kinh tế - hi cho thi k
2011-2020 Chính ph ñang xin ý kiến ñóng góp rng rãi v ch ñề tư tưng ca
chiến lưcy.
Tuy nhiên, chiến lưc pt trin kinh tế - xã hi ca Vit Nam trong thi gian
qua chưa th hin ý tưng chiến lược các mc tu ch ñạo ca chiến lưc ñể
ñịnh hưng chon tc bt phá, tr tnh quc gia giàu nh vai vi các cường
quc năm châu. Nhn thc v chiến lưc phát trin còn mơ h, ln ln nên vic
trin khai thc hin chiến lưc phát trin ñất nước chưa ñạt hiu qu cao. Trong
bi cnh nn kinh tế thế gii biến ñộng mnh m, c q trình hp c và cnh
tranh luôn din ra song hành, phc tp không ngng phát trin, Vit Nam cn
phi c ñịnh xut phát ñim ca mình, c ñim mnh, các ñim yếu, các cơ
hi nguy cơ ñ t ñó xây dng mt chiến lưc phát trin có khoa hc, to ñược
s ñồng thun rng ln trong toàn xã hi nhm y dng Vit Nam tr thành mt
quc gia giàu mnh.
Nhng vn ñề trên rt rng ln phc tp, ñang mi bn m không ch
ca các nhà khoa hc, các nhà qun lý hoch ñịnh chính sách, còn ca c
dân tc. Vi mong mun góp phn làm sáng t hơn mt s vn ñề v chiến lưc
phát trin hơn hết th hin mt bn chiến lược phát trin có ý tưởng chiến
lược, mc tiêu chiến lưc rõ ràng do ñó chúng tôi chn ñề tài “Chiến lưc phát trin
kinh tế - xã hi Vit Nam ñến năm 2020”.
Chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam đến năm 2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam đến năm 2020 - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
Chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam đến năm 2020 9 10 193