Ktl-icon-tai-lieu

chiến lược phát triển nghành dịch vụ

Được đăng lên bởi chutuoc38
Số trang: 461 trang   |   Lượt xem: 7100 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tầng 9, Tòa nhà Minexport, 28 Bà Triệu, Hà Nội, Việt Nam
Tel: 04 62702158 Fax: 04 62702138
Email: mutrap@mutrap.org.vn; Website: 

BÁO CÁO
“CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH DỊCH VỤ TỚI NĂM
2020 (CSSSD) VÀ TẦM NHÌN TỚI NĂM 2025”

MÃ HOẠT ĐỘNG: SERV-2A

Báo cáo cuối cùng
12/2009
Thực hiện :

Ông Andras Lakatos
Ông Michel Kostecki
Bà Andrea Spears
Ông Daniel Linotte
Ông Nguyễn Hồng Sơn
Ông Nguyễn Đức Kiên
Ông Nguyễn Mạnh Hùng
Ông Lê Triệu Dũng
Bà Phạm Thị Phượng
Ông Nguyễn Sơn
Ông Trần Minh Tuấn
Ông Đoàn Thái Sơn

Hiệu đính:

Ông Nguyễn Quang Thái

Báo cáo này được xây dựng với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh châu Âu. Các quan điểm trong báo cáo là của
các tác giả, không phải là ý kiến chính thức của Liên minh châu Âu hay của Bộ Công Thương

1

MỤC LỤC
GIỚI THIỆU............................................................................................................. 5 
PHẦN I: BÁO CÁO TỔNG HỢP .............................................................................. 6 
CHƯƠNG 1: SỰ CẦN THIẾT CỦA CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH DỊCH VỤ
CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020..................................................................................................................... 6 
1.1  Sự cần thiết của chiến lược tổng thể phát triển các ngành dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020 ....... 9 
1.2 Một vài thực tế rõ ràng về dịch vụ; Nhà nước có thể làm gì để phát triển lĩnh vực dịch vụ; và những gì
Nhà nước không thể làm? .............................................................................................................................. 10 
1.3 Các vấn đề chính cần mà Chiến lược Tổng thể phát triển lĩnh vực dịch vụ cần giải quyết .................. 14 
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ VÀ NỀN TẢNG CHO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM THỰC TIỄN VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐỐI VỚI NGÀNH DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM .............. 23 
2.1 Vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế Việt Nam ..................................................................................... 23 
2.2 Thực trạng phát triển của lĩnh vực dịch vụ ............................................................................................. 30 
2.3 Cơ cấu ngành dịch vụ của Việt Nam ....................................................................................................... 60 
2.4 Đặc điểm các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam ....................................................................................... 66 
CHƯƠNG 3: CÁC YẾU TỐ CẦN THIẾT ĐỂ THÚC ĐẨY TĂ...
1
Tng 9, Tòa nhà Minexport, 28 Bà Triu, Hà Ni, Vit Nam
Tel: 04 62702158 Fax: 04 62702138
Email: mutrap@mutrap.org.vn
; Website: www.mutrap.org.vn
BÁO CÁO
“CHIN
LƯỢC TNG TH PHÁT TRIN NGÀNH DCH V TI NĂM
2020 (CSSSD) TM NHÌN TI NĂM 2025”
MÃ HOT ĐỘNG: SERV-2A
Báo cáo cui cùng
12/2009
Thc hin : Ông Andras Lakatos
Ông Michel Kostecki
Bà Andrea Spears
Ông Daniel Linotte
Ông Nguyn Hng Sơn
Ông Nguyn Đức Kiên
Ông Nguyn Mnh Hùng
Ông Lê Triu Dũng
Phm Th Phượng
Ông Nguyn Sơn
Ông Trn Minh Tun
Ông Đoàn Thái Sơn
Hiu đính: Ông Nguyn Quang Thái
Báo cáo này được xây dng vi s h tr tài chính ca Liên minh châu Âu. Các quan đim trong báo cáo là ca
các tác gi, không phi là ý kiến chính thc ca Liên minh châu Âu hay ca B Công Thương
chiến lược phát triển nghành dịch vụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chiến lược phát triển nghành dịch vụ - Người đăng: chutuoc38
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
461 Vietnamese
chiến lược phát triển nghành dịch vụ 9 10 75