Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược phát triển sản phẩm khẩu trang thời trang Công ty May 10

Được đăng lên bởi thach-ton
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1151 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Case Study 1: Chiến lược phát triển sản phẩm khẩu trang thời trang Công ty May 10
Chào các bạn,
Tuần đầu tiên, chúng ta cùng khởi động với Case 1 : Chiến lược phát triển sản phẩm khẩu
trang thời trang của Công ty May 10 (Khẩu trang – sản phẩm tiện ích đi kèm cùng mũ bảo
hiểm).
Ta có các thông tin cụ thể như sau:
1. Chiến lược phát triển sản phẩm khẩu trang thời trang của Cty May 10: Trong thời đại hiện
nay, sức khỏe ngày càng là một mối quan tâm lớn đối với tất cả người dân.Với khí hậu nhiệt
đới ở nước ta nắng nóng quanh năm, thêm vào đó là ô nhiễm môi trường trầm trọng, bụi
khói khắp trên đường đi.Chính vì vậy, khẩu trang là một vật dụng đã trở nên thiết yếu đối
với các bạn gái. Nắm bắt kịp thời nhu cầu của thị trường, công ty đã cho ra sản phẩm khẩu
trang dành cho mũ bảo.
Ngày 1/4/2010, tại công ty MAY 10 trong cuộc họp của phòng marketing đã trình bày về ý
tưởng cho sản phẩm sắp tung ra thị trường của công ty: Khẩu trang – sản phẩm tiện ích đi
kèm cùng mũ bảo hiểm.
2.Thị trường mục tiêu:
Thị trường mục tiêu được nhắm tới:TPHCM, HÀ NỘI và một số các thành phố khác.
Đối tượng khách hàng chủ yếu là phụ nữ.
Ở từng độ tuổi khác nhau có sở thích về màu sắc và kiểu dáng khác nhau:
 Từ 12-25 tuổi:thích những gì hơi đặc biệt, độc đáo, ngộ nghĩnh, màu sắc tươi sáng
 Từ 26-45 tuổi:thích màu nhã nhặn, không thích quá nổi bật, kiểu dáng đẹp
 Từ 46-60 tuổi:kiểu dáng ưa nhìn, màu sắc sẫm, chất lượng sản phẩm phải tốt
Ở từng đối tượng có thu nhập khác nhau
 Học sinh, sinh viên: lựa chọn mặt hàng khá rẻ, họ đồng ý bỏ ra từ 5000-7000đ để mua
sản phẩm này
 Công nhân viên chức:giá cả không là vấn đề
 Công nhân, người có thu nhập thấp: giá cả là một vấn đề , họ chỉ đồng ý bỏ ra từ 50008000đ để mua sản phẩm này.
3. Tình hình cạnh tranh:
 Chưa có công ty nào đưa ra sản phẩm khẩu trang cho người sử dụng mũ bảo hiểm
 Sản phẩm cạnh tranh chủ yếu là các lọai khẩu trang bình thường với giá cả rẻ hơn nhưng
tính năng không đa dạng
4. Phân tích tiềm năng thị trường cho sản phẩm mới
 Khả năng chiếm giữ thị trường sản phẩm hòan tòan tùy thuộc vào giá
 Dựa trên việc tính tóan chi phí sản xuất, giá sản phẩm phân phối có thể là 70008000VND/sản phẩm
 Trong từng trường hợp cụ thể như những tháng mùa mưa, khi sản phẩm có đối thủ cạnh
tranh, chúng tôi sẽ có chiến lược điều chỉnh giá cho phù hợp
5. Chiến lược Marketing
5.1.Chiến lược sản phẩm
5.2.Chiến lược giá cả
5.3.Chiến lược phân phối
5.4.Chiến lược xúc tiến
Cụ thể:

5.1.Chiến lược sản phẩm
• Mục tiêu chiến lược
 Không ngừng n...
Case Study 1: Chiến lược phát triển sản phẩm khẩu trang thời trang Công ty May 10
Chào các b n,
Tu n u tiên, chúng ta cùng kh i ng v i Case 1 : Chi n l c phát tri n s n ph m kh u đầ đ ế ượ
trang th i trang c a Công ty May 10 (Kh u trang – s n ph m ti n ích i kèm cùng m b o đ ũ
hi m).
Ta có các thông tin c th nh sau: ư
1. Chi n l c phát tri n s n ph m kh u trang th i trang c a Cty May 10: Trong th i i hi nế ượ đ
nay, s c kh e ngày càng là m t m i quan tâm l n i v i t t c ng i dân.V i khí h u nhi t đố ườ
i n c ta n ng nóng quanh n m, thêm vào ó là ô nhi m môi tr ng tr m tr ng, b i đớ ướ ă đ ườ
khói kh p trên ng i.Chính vì v y, kh u trang là m t v t d ng ã tr nên thi t y u i đườ đ đ ế ế đ
v i các b n gái. N m b t k p th i nhu c u c a th tr ng, công ty ã cho ra s n ph m kh u ườ đ
trang dành cho m b o.ũ
Ngày 1/4/2010, t i công ty MAY 10 trong cu c h p c a phòng marketing ã trình bày v ý đ
t ng cho s n ph m s p tung ra th tr ng c a công ty: Kh u trang – s n ph m ti n ích i ưở ư đ
kèm cùng m b o hi m.ũ
2.Th tr ng m c tiêu: ườ
Th tr ng m c tiêu c nh m t i:TPHCM, HÀ N I và m t s các thành ph khác. ườ đượ
i t ng khách hàng ch y u là ph n .Đố ượ ủ ế
t ng tu i khác nhau có s thích v màu s c và ki u dáng khác nhau: độ
 T 12-25 tu i:thích nh ng gì h i c bi t, c áo, ng ngh nh, màu s c t i sáng ơ đặ độ đ ĩ ươ
 T 26-45 tu i:thích màu nhã nh n, không thích quá n i b t, ki u dáng p đẹ
 T 46-60 tu i:ki u dáng a nhìn, màu s c s m, ch t l ng s n ph m ph i t t ư ư
t ng i t ng có thu nh p khác nhau đố ượ
 H c sinh, sinh viên: l a ch n m t hàng khá r , h ng ý b ra t 5000-7000 mua đồ đ để
s n ph m này
 Công nhân viên ch c:giá c không là v n đề
 Công nhân, ng i có thu nh p th p: giá c là m t v n , h ch ng ý b ra t 5000-ườ đ đ
8000 mua s n ph m này.đ để
3. Tình hình c nh tranh:
 Ch a có công ty nào a ra s n ph m kh u trang cho ng i s d ng m b o hi mư đư ườ ũ
 S n ph m c nh tranh ch y u là các l ai kh u trang bình th ng v i giá c r h n nh ng ế ườ ơ ư
tính n ng không a d ngă đ
4. Phân tích ti m n ng th tr ng cho s n ph m m i ă ườ
 Kh n ng chi m gi th tr ng s n ph m hòan tòan tùy thu c vào giá ă ế ườ
 D a trên vi c tính tóan chi phí s n xu t, giá s n ph m phân ph i có th là 7000-
8000VND/s n ph m
 Trong t ng tr ng h p c th nh nh ng tháng mùa m a, khi s n ph m có i th c nh ườ ư ư đ
tranh, chúng tôi s có chi n l c i u ch nh giá cho phù h p ế ượ đ
5. Chi n l c Marketingế ượ
5.1.Chi n l c s n ph mế ượ
5.2.Chi n l c giá cế ượ
5.3.Chi n l c phân ph iế ượ
5.4.Chi n l c xúc ti nế ượ ế
C th :
Chiến lược phát triển sản phẩm khẩu trang thời trang Công ty May 10 - Trang 2
Chiến lược phát triển sản phẩm khẩu trang thời trang Công ty May 10 - Người đăng: thach-ton
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chiến lược phát triển sản phẩm khẩu trang thời trang Công ty May 10 9 10 245