Ktl-icon-tai-lieu

CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

Được đăng lên bởi lam22696
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 977 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

1.

Khái niệm về sản phẩm.

2.

Tên hiệu sản phẩm

3.

Những quyết định về bao bì sản phẩm

4.

Chu kỳ sống của sản phẩm và các chiến lược marketing

5.

Thế nào là một sản phẩm mới.

Tóm tắt
Một khi Công ty đã phân khúc thị trường một cách cẩn th ận, lựa ch ọn được
những nhóm khách hàng mục tiêu và xác định được cách định vị mong mu ốn trên th ị
trường, thì nó sẵn sàng để phát triển và tung ra thị trường những sản phẩm.
Trong đời sống của sản phẩm, công ty thường thay đổi chiến lược Marketing
của mình. Sở dĩ như vậy không chỉ là tình hình kinh tế thay đổi và các đối th ủ cạnh
tranh tung ra những đợi tiến công mới. mà còn là vì sản ph ẩm đó đã tr ải qua nh ững
giai đoạn mới của sự quan tâm và yêu cầu của người mua. Do đó công ty ph ải đề ra
những chiến lược kế tiếp nhau cho phù hợp với từng giai đo ạn trong chu k ỳ s ống c ủa
sản phẩm. Ngay cả khi biết rằng sản phẩm không sống mãi, công ty vẫn hy v ọng
tăng tuổi thọ và khả năng sinh lời của sản phẩm đó.
Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu về chiến lược sản phẩm, bao gồm chi ến
lược sản phẩm mới, chiến lược về chu kỳ sống sản phẩm, chiến lược về bao gói,
nhãn mác…..
1. Khái niệm về sản phẩm.
Sản phẩm là những hàng hóa và dịch vụ với những thu ộc tính nh ất định, với
những ích dụng cụ thể nhằm thỏa mãn những nhu cầu đòi h ỏi của khách hàng. Sản
phẩm có giá trị sử dụng và giá trị, nó có thể là hữu hình hoặc vô hình.
Trong việc triển khai sản phẩm người lập kế hoạch cần suy nghĩ sản ph ẩm ở 3
mức độ.
Phần cốt lõi của sản phẩm

Phần cốt lõi của sản phẩm phải giải đáp được câu hỏi: “ Người mua thực s ự
đang muốn gì?” Nhà quản trị marketing phải khám phá ra nh ững nhu cầu ti ềm ẩn
đằng sau mỗi sản phẩm và đem lại những lợi ích chứ không ph ải ch ỉ nh ững đặc
điểm. Phần cốt lõi nằm ở tâm sản phẩm.
Phần cụ thể của sản phẩm
Người thiết kế sản phẩm phải biến cốt lõi của sản ph ẩm thành sản ph ẩm c ụ
thể. Ví dụ: xe máy, đồng hồ, nước hoa, tủ lạnh… tất cả là nh ững sản ph ẩm c ụ th ể.
Sản phẩm đó có 5 đặc tính:
- Một mức độ chất lượng
- Những đặc điểm
- Một kiểu sáng tạo
H 9.1. Cấu tạo một sản phẩm

Người thiết kế sản phẩm phải đưa ra thêm những dịch vụ và lợi ích bổi sung để
tạo thành phần phụ thêm của sản phẩm. Hình trên đây minh ho ạ tất c ả nh ững đi ều
ta vừa trình bày về sản phẩm.

Tóm lại, khi triển khai sản phẩm, các nhà marketing tr ước h ết phải xác định
những nhu cầu cốt lõi của khách hàng mà sản phẩm sẽ thoả mãn. Sau đó ph ải thi ết
kế được những sản phẩm cụ thể và tìm cá...
CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
1. Khái ni m v s n ph m.
2. Tên hi u s n ph m
3. Nh ng quy t nh v bao bì s n ph m ế đị
4. Chu k s ng c a s n ph m và các chi n l c marketing ế ượ
5. Th nào là m t s n ph m m i.ế
Tóm tắt
M t khi Công ty ã phân khúc th tr ng m t cách c n th n, l a ch n c đ ườ đượ
nh ng nhóm khách hàng m c tiêu và xác nh c cách nh v mong mu n trên th đị đượ đị
tr ng, thì nó s n sàng phát tri n và tung ra th tr ng nh ng s n ph m. ườ để ườ
Trong i s ng c a s n ph m, công ty th ng thay i chi n l c Marketingđờ ườ đổ ế ượ
c a mình. S d nh v y không ch là tình hình kinh t thay i các i th c nh ĩ ư ế đổ đố
tranh tung ra nh ng i ti n công m i.n là vì s n ph m ó ã tr i qua nh ng đợ ế đ đ
giai o n m i c a s quan tâm yêu c u c a ng i mua. Do ó công ty ph i rađ ạ ườ đ đề
nh ng chi n l c k ti p nhau cho phù h p v i t ng giai o n trong chu k s ng c a ế ư ế ế đ ạ
s n ph m. Ngay c khi bi t r ng s n ph m không s ng mãi, công ty v n hy v ng ế
t ng tu i th và kh n ng sinh l i c a s n ph m ó.ă ă đ
Trong ch ng này chúng ta s tìm hi u v chi n l c s n ph m, bao g m chi nươ ế ượ ế
l c s n ph m m i, chi n l c v chu k s ng s n ph m, chi n l c v bao gói,ượ ế ượ ế ượ
nhãn mác…..
1. Khái niệm về sản phẩm.
S n ph m là nh ng ng hóa d ch v v i nh ng thu c tính nh t nh, v i đị
nh ng ích d ng c th nh m th a n nh ng nhu c u òi h i c a khách ng. S n đ
ph m có giá tr s d ng và giá tr , nó có th là h u hình ho c vô hình.
Trong vi c tri n khai s n ph m ng i l p k ho ch c n suy ngh s n ph m 3 ườ ế ĩ
m c . độ
Ph n c t lõi c a s n ph m
CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ - Người đăng: lam22696
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ 9 10 906