Ktl-icon-tai-lieu

CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1951 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

1.

Khái niệm về sản phẩm.

2.

Tên hiệu sản phẩm

3.

Những quyết định về bao bì sản phẩm

4.

Chu kỳ sống của sản phẩm và các chiến lược marketing

5.

Thế nào là một sản phẩm mới.

Tóm tắt
Một khi Công ty đã phân khúc thị trường một cách cẩn thận, lựa chọn được
những nhóm khách hàng mục tiêu và xác định được cách định vị mong muốn trên thị
trường, thì nó sẵn sàng để phát triển và tung ra thị trường những sản phẩm.
Trong đời sống của sản phẩm, công ty thường thay đổi chiến lược Marketing
của mình. Sở dĩ như vậy không chỉ là tình hình kinh tế thay đổi và các đối thủ cạnh
tranh tung ra những đợi tiến công mới. mà còn là vì sản phẩm đó đã trải qua những
giai đoạn mới của sự quan tâm và yêu cầu của người mua. Do đó công ty phải đề ra
những chiến lược kế tiếp nhau cho phù hợp với từng giai đoạn trong chu kỳ sống của
sản phẩm. Ngay cả khi biết rằng sản phẩm không sống mãi, công ty vẫn hy vọng
tăng tuổi thọ và khả năng sinh lời của sản phẩm đó.
Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu về chiến lược sản phẩm, bao gồm chiến
lược sản phẩm mới, chiến lược về chu kỳ sống sản phẩm, chiến lược về bao gói, nhãn
mác…..
1. Khái niệm về sản phẩm.
Sản phẩm là những hàng hóa và dịch vụ với những thuộc tính nhất định, với
những ích dụng cụ thể nhằm thỏa mãn những nhu cầu đòi hỏi của khách hàng. Sản
phẩm có giá trị sử dụng và giá trị, nó có thể là hữu hình hoặc vô hình.
Trong việc triển khai sản phẩm người lập kế hoạch cần suy nghĩ sản phẩm ở 3
mức độ.
Phần cốt lõi của sản phẩm

Phần cốt lõi của sản phẩm phải giải đáp được câu hỏi: “ Người mua thực sự
đang muốn gì?” Nhà quản trị marketing phải khám phá ra những nhu cầu tiềm ẩn
đằng sau mỗi sản phẩm và đem lại những lợi ích chứ không phải chỉ những đặc điểm.
Phần cốt lõi nằm ở tâm sản phẩm.
Phần cụ thể của sản phẩm
Người thiết kế sản phẩm phải biến cốt lõi của sản phẩm thành sản phẩm cụ
thể. Ví dụ: xe máy, đồng hồ, nước hoa, tủ lạnh… tất cả là những sản phẩm cụ thể.
Sản phẩm đó có 5 đặc tính:
- Một mức độ chất lượng
- Những đặc điểm
- Một kiểu sáng tạo
H 9.1. Cấu tạo một sản phẩm

Người thiết kế sản phẩm phải đưa ra thêm những dịch vụ và lợi ích bổi sung để
tạo thành phần phụ thêm của sản phẩm. Hình trên đây minh hoạ tất cả những điều
ta vừa trình bày về sản phẩm.

Tóm lại, khi triển khai sản phẩm, các nhà marketing trước hết phải xác định
những nhu cầu cốt lõi của khách hàng mà sản phẩm sẽ thoả mãn. Sau đó phải thiết
kế được những sản phẩm cụ thể và tìm cách gia tăng chúng để tạo ra một phức hợp...
CHIN LƯỢC SN PHM VÀ DCH V
1.
Khái nim v sn phm.
2. Tên hiu sn phm
3.
Nhng quyết định v bao bì sn phm
4.
Chu k sng ca sn phm và các chiến lược marketing
5. Thế nào là mt sn phm mi.
Tóm tt
Mt khi Công ty đã phân khúc th trường mt cách cn thn, la chn được
nhng nhóm khách hàng mc tiêu và xác định được cách định v mong mun trên th
trường, thì nó sn sàng để phát trin và tung ra th trường nhng sn phm.
Trong đời sng ca sn phm, công ty thường thay đổi chiến lược Marketing
ca mình. S dĩ như vy không ch là tình hình kinh tế thay đổi và các đối th cnh
tranh tung ra nhng đợi tiến công mi. mà còn là vì sn phm đó đã tri qua nhng
giai đon mi ca s quan tâm và yêu cu ca người mua. Do đó công ty phi đề ra
nhng chiến lược kế tiếp nhau cho phù hp vi tng giai đon trong chu k sng ca
sn phm. Ngay c khi biết rng sn phm không sng mãi, công ty vn hy vng
tăng tui th và kh năng sinh li ca sn phm đó.
Trong chương này chúng ta s tìm hiu v chiến lược sn phm, bao gm chiến
lược sn phm mi, chiến lược v chu k sng sn phm, chiến lược v bao gói, nhãn
mác…..
1. Khái nim v sn phm.
Sn phm là nhng hàng hóa và dch v vi nhng thuc tính nht định, vi
nhng ích dng c th nhm tha mãn nhng nhu cu đòi hi ca khách hàng. Sn
phm có giá tr s dng và giá tr, nó có th là hu hình hoc vô hình.
Trong vic trin khai sn phm người lp kế hoch cn suy nghĩ sn phm 3
mc độ.
Phn ct lõi ca sn phm
CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ 9 10 844