Ktl-icon-tai-lieu

chiến lược thương hiệu

Được đăng lên bởi Kiều Vân
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 55 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2.2. Con ruồi 500 triệu và Tân Hiệp Phát
2.2.1. Vụ việc con ruồi trong chai Number One của Tân Hiệp Phát
2.2.2. Ảnh hưởng của rủi ro thương hiệu đến Tân Hiệp Phát (trong đó có cách ứng xử từ THP về
vụ việc này so sánh với cách làm của C2 khi cũng bị tố có ruổi trong chai C2)
2.2. Con ruồi 500 triệu và Tân Hiệp Phát
2.2.1. Vụ việc con ruồi trong chai Number One của Tân Hiệp Phát.
Vào ngày 3/1/2015 vừa qua, trong lúc lấy chai nước hiệu Number One (một sản phẩm của Công
ty Tân Hiệp Phát, có trụ sở tại Bình Dương) để bán cho khách, Minh phát hiện bên trong chai
nước có một con ruồi. Minh đã giữ lại và điện thoại cho đường dây nóng của công ty để thông
báo sự việc, yêu cầu cử người đến thương lượng.
Minh đã yêu cầu gặp đại diện công ty Tân Hiệp Phát để đòi 1 tỷ đồng. Không được đáp ứng,
Minh dọa sẽ đưa thông tin này cho báo chí và sẽ cho in 5.000 tờ rơi để phát tán nhằm làm giảm
uy tín của công ty.
Cuối cùng, sau nhiều lần thương lượng, đại diện doanh nghiệp cũng đồng ý "chốt giá" xuống còn
500 triệu đồng để đổi lấy chai nước ngọt có con ruồi. Tuy nhiên, trong lần nhận tiền này, Minh
đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Tiền Giang bắt quả
tang.
2.2.2. Ảnh hưởng của rủi ro thương hiệu đến Tân Hiệp Phát
2.2.2.1. Ảnh hưởng của rủi ro thương hiệu đến Tân Hiệp Phát
Trong ngành nước giải khát nội địa, Tân Hiệp Phát là kẻ dẫn đầu cách biệt so với phần còn lại.
Họ là thương hiệu Việt hiếm hoi khá tiệm cận về sức mạnh một số thương hiệu sản phẩm khi so
sánh với các ông khổng lồ ngoại quốc như Coca hay Pepsi. Các thương hiệu dẫn đầu trong một
ngành hàng đều là những người giỏi. Nếu họ không giỏi họ đã không ngồi đó ở vị trí cao nhất.
Tuy nhiên cách Tân Hiệp Phát hành xử với rắc rối gần đây của họ là bài học lớn cho các thương
hiệu được cho là lớn về quản trị thương hiệu: khi là ông lớn bạn càng dễ tổn thương nếu không
trang bị đầy đủ kiến thức để đối đầu với các rủi ro. Rủi ro từ chính bản thân nội tại cùa thương
hiệu còn nguy hại hơn rủi ro từ bên ngoài tác động.
Rủi ro do tính tự phụ
Thương hiệu dẫn đầu có vị thế cho phép họ đôi chút tự phụ. Nhưng không phải cứ số một là anh
có quyền hành xử tự bất chấp phản ứng của khách hàng. Phản ứng của bộ máy nhân sự cao cấp
Tân Hiệp Phát qua vụ án “con ruồi” cũng chảnh và tỏ vẻ bất chấp theo lối tự phụ: ta mạnh ta có

quyền. Tuy nhiên họ hoàn toàn chưa hội đủ các yếu tố thuận lợi nào của một kẻ dẫn đầu để
thuyết phục khách hàng: Tân Hiệp Phát chưa phải là thương hiệu dẫn đầu nhờ yếu tố cả...

 !"!#
$%&##%'()*(++,-./0
12234#56 78+9:
2.2. Con ruồi 500 triệu và Tân Hiệp Phát
2.2.1. Vụ việc con ruồi trong chai Number One của Tân Hiệp Phát.
1;<</=>4?4@1%3 !"!*A2BC#D
1>+2&EFGH%':(I 5>J K
%3+AJ(LM4E(E(%NO1+#D1(ID
2P>1KQ.%N()%'4%R
J(L1KQS(EOD1(I(TU(VD(%R(,>
JOW2X(%D1 Y2XN'(IZ4B
1Y#D1
8[>204Q%'4%R>(EOO6(\]8]-8T
((I(94@1%3W+1K>4Q^01>J
(L 7TB2(0AE0^P-LA*_:>D`0a b=B

2.2.2. Ảnh hưởng của rủi ro thương hiệu đến Tân Hiệp Phát
$%&##%'()
%3B5A(7>45cOd(Q 23QT4E
W4%')5^02,EA28%'2BC52
23D594E=8%1!2%'Od(QA
(04M%Ne)W5DeW(L5D(+&7Y@
1K-.3b8Q(1#W4 W43%'
(%R4430=B7%'f54D43 EOg9%')5D
 7(Q1(#5),(I(8(Q3#h#/Y BAE[%'
T1E'#/ K(A
Rủi ro do tính tự phụ
%'Od(Q+7)iW(D?P%5DB,28A4
+=10-.P @@B,#5B,# A12P@
=jk6Bec @@!48PfE+
chiến lược thương hiệu - Trang 2
chiến lược thương hiệu - Người đăng: Kiều Vân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
chiến lược thương hiệu 9 10 333