Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược và chính sách kinh doanh

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 815 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chieán Löôïc vaø Chính Saùch
Kinh Doanh
Chöông: Daãn Nhaäp
Gôùi thieäu veà quaûn trò chieán löôïc
Taïi sao phaûi quaûn trò chieán löôïc? YÙ nghóa, muïc ñích toàn taïi cuûa toå chöùc laø gì? Chieán
löôïc laø gì? Theá naøo laø quaûn trò chieán löôïc?
Thaùch thöùc ñoái vôùi phaùt trieån cuûa toå chöùc hieän nay
Taàm quan troïng muïc ñích vaø muïc tieâu cuûa toå chöùc
Phöông tieän ñeå ñaït muïc ñích vaø muïc tieâu cuûa toå chöùc
Khaùi nieäm chieán löôïc vaø quaûn trò chieán löôïc
Quaù trình quaûn trò chieán löôïc
Hoäi nhaäp kinh teá thöïc chaát laø vaøo taâm soaùy cuûa caïnh tranh, phaân coâng lao ñoäng dieãn
ra treân toaøn theá giôùi, caùc nguoàn löïc di chuyeån deã vaø lôïi theá so saùnh giaûm. Taän duïng cô
hoäi vaø ñöông ñaàu vôùi thaùch thöùc trôû neân khoù khaên.
Coâng ngheä ngaøy nay laøm cho caù nhaân hoaù, caù nhaân hoaù vaø caù nhaân hoaù. Toác ñoä phaùt
trieån saûn phaåm môùi nhanh, laïc haäu nhanh, ñoøi hoûi öùng duïng nhanh, saùng taïo trôû thaønh
trung taâm, phaûi höôùng veà khai thaùc töø coâng ngheä thoâng tin
Moâi tröôøng kinh doanh thay ñoåi choùng maët, khoù phaân tích, thích öùng, döï ñoaùn, nhaïy
caûm vaø kieåm soaùt.
I. Baûn chaát cuûa quaûn trò
1. Hoaïch ñònh
Taïo ra muïc tieâu vaø chieán löôïc
2. Toå chöùc
Vaïch ra caáu truùc
Xaùc ñònh nhieäm vuï
Ai laøm, quyeàn haïn, traùch nhieäm trong phaïm vi cuûa caùc caáp
3. Ñieàu khieån
Phoái hôïp
Choïn keânh
Giaûi quyeát xung ñoät
Taïo moâi tröôøng laøm vieäc
Chiến lược và chính sách kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược và chính sách kinh doanh - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chiến lược và chính sách kinh doanh 9 10 43