Ktl-icon-tai-lieu

CHIẾN LƯỢC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG CÔNG TY

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2513 lần   |   Lượt tải: 7 lần
CHIẾN LƯỢC VÀ CƠ CẤU
TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG CÔNG TY

1.
2.
3.
4.

Chiến lược bán hàng trong chiến lược tổng thể của công ty
Thiết kế mô hình tổ chức lực lượng bán hàng
Thay đổi cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng
Ví dụ điển hình về sự thay đổi cơ cấu lực lượng bán hàng của công ty Xerox
Bài tập tình huống: Công ty Schmitt Meats

Tóm tắt
Mục đích của chương này là cung cấp những hiểu biết về hoạt động bán hàng
cá nhân và quản trị bán hàng thích hợp trong chiến lược và tổ chức của Công ty. Đầu
chương thảo luận sơ qua về chiến lược tổng thể và mối quan hệ của nó với chiến lược
kinh doanh và chiến lược marketing. Những nội dung quan trọng này sẽ tạo nền tảng
cho phần tiếp theo về việc xây dựng điều hành một cơ cấu tổ chức lực lượng bán
hàng cụ thể. Phần cuối của chương đưa ra những nguyên tắc đánh giá, những
phương án tổ chức lực lượng bán hàng, mô tả khái quát tại sao công ty thiết bị văn
phòng Xerox thay đổi cách tổ chức lực lượng bán hàng của họ
Điều gì đã khiến cho một trong số những công ty mạnh và nổi tiếng hàng đầu
thế giới nhấn mạnh vai trò của bán hàng cá nhân trong chiến lược tổng thể của
mình? Tại sao việc bán hàng cá nhân đợc xem là một trong những cách tốt nhất để
tái thiết lập và duy trì quan hệ với khách hàng?
Lời giải đáp cho những câu hỏi trên và những vấn đề khác liên quan đến bán
hàng cá nhân và quản trị bán hàng trong chiến lược và cơ cấu tổ chức của Công ty là
những mục tiêu của chương này
1. Chiến lược bán hàng trong chiến lược tổng thể của công ty
Để hiểu được việc quản lý bán hàng và bán hàng cá nhân có ảnh hưởng và vị
trí như thế nào trong cơ cấu và chiến lược của công ty chúng ta cũng phải nắm được
những hiểu biết cơ bản về việc xây dựng chiến lược và thực hiện chiến lược ấy của
công ty.
Tính thứ bậc trong việc xây dựng chiến lược

Như được mô tả trong hình 2.1, cấu trúc tổ chức của Công ty thường là mang
hình kim tự tháp. Đỉnh của kim tự tháp này chính là Hội đồng giám đốc và Chủ tịch
Hội đồng quản trị (CEO) và một số chuyên viên điều hành khác nữa. Đối với công ty
dù lớn hay nhỏ thì hình dạng của sơ đồ này thông thường là giống nhau. Điểm khác
biệt, có chăng, là ở quy mô, kích thước của sơ đồ mà thôi. Dưới quyền của những
chuyên viên cao cấp này là hàng loạt những cán bộ thừa hành có trách nhiệm điều
hành hoạt động của những thành tố trong công ty sao cho có nhiều lợi nhuận nhất.

Hình 2.1. Cơ cấu có tính cấp bậc tổng hợp
Trong dạng tổ chức này, Chủ tịch Hội đồng quản trị (CEO), cùng với Ban giám
đốc và những chuyên viên quản lý ...
CHIN LƯỢC VÀ CƠ CU
T CHC LC LƯỢNG BÁN HÀNG CÔNG TY
1.
Chiến lược bán hàng trong chiến lược tng th ca công ty
2.
Thiết kế mô hình t chc lc lượng bán hàng
3.
Thay đổi cơ cu t chc lc lượng bán hàng
4.
Ví d đin hình v s thay đổi cơ cu lc lượng bán hàng ca công ty Xerox
Bài tp tình hung: Công ty Schmitt Meats
Tóm tt
Mc đích ca chương này là cung cp nhng hiu biết v hot động bán hàng
cá nhân và qun tr bán hàng thích hp trong chiến lược và t chc ca Công ty. Đầu
chương tho lun sơ qua v chiến lược tng th và mi quan h ca nó vi chiến lược
kinh doanh và chiến lược marketing. Nhng ni dung quan trng này s to nn tng
cho phn tiếp theo v vic xây dng điu hành mt cơ cu t chc lc lượng bán
hàng c th. Phn cui ca chương đưa ra nhng nguyên tc đánh giá, nhng
phương án t chc lc lượng bán hàng, mô t khái quát ti sao công ty thiết b văn
phòng Xerox thay đổi cách t chc lc lượng bán hàng ca h
Điu gì đã khiến cho mt trong s nhng công ty mnh và ni tiếng hàng đầu
thế gii nhn mnh vai trò ca bán hàng cá nhân trong chiến lược tng th ca
mình? Ti sao vic bán hàng cá nhân đợc xem là mt trong nhng cách tt nht để
tái thiết lp và duy trì quan h vi khách hàng?
Li gii đáp cho nhng câu hi trên và nhng vn đề khác liên quan đến bán
hàng cá nhân và qun tr bán hàng trong chiến lược và cơ cu t chc ca Công ty là
nhng mc tiêu ca chương này
1. Chiến lược bán hàng trong chiến lược tng th ca công ty
Để hiu được vic qun lý bán hàng và bán hàng cá nhân có nh hưởng và v
trí như thế nào trong cơ cu và chiến lược ca công ty chúng ta cũng phi nm được
nhng hiu biết cơ bn v vic xây dng chiến lược và thc hin chiến lược y ca
công ty.
Tính th bc trong vic xây dng chiến lược
CHIẾN LƯỢC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG CÔNG TY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHIẾN LƯỢC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG CÔNG TY - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
CHIẾN LƯỢC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG CÔNG TY 9 10 924