Ktl-icon-tai-lieu

CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP

Được đăng lên bởi Ngô Thanh Xuân
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1383 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 8:
CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP

“Làm kinh doanh mà không quảng cáo thì khác gì nháy
mắt với một chàng trai trong bóng tối, chỉ mình bạn biết
bạn đang làm gì, ngoài ra chẳng ai biết”

TIẾN TRÌNH THIẾT KẾ
CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN
HỖN HỢP
2

NỘI DUNG THUYẾT
TRÌNH

I. TIẾN TRÌNH TRUYỀN THÔNG, CHIẾN LƯỢC
XÚC TIẾN HỖN HỢP CỦA DOANH NGHIỆP
1. Khái niệm truyền thông
Truyền
thông
là
1
phương tiện để trao đổi và
chia sẻ các ý tưởng, thái độ,
các giá trị, ý kiến và các sự
kiện, là một quá trình đòi hỏi
có sự kết hợp giữa người gửi
và người nhận thông tin

Trong Marketing, người
làm marketing sử dụng tiến
trình truyền thông để tạo ra
sự tác động qua lại giữa người
làm marketing và thị trường

4

Sự thay đổi trong môi trường truyền thông

5

I. TIẾN TRÌNH TRUYỀN THÔNG, CHIẾN LƯỢC
XÚC TIẾN HỖN HỢP CỦA DOANH NGHIỆP
2. Tiến trình truyền thông

Mô hình truyền thông

6

I. TIẾN TRÌNH TRUYỀN THÔNG, CHIẾN LƯỢC
XÚC TIẾN HỖN HỢP CỦA DOANH NGHIỆP
3. Chiến lược xúc tiễn hỗn hợp của doanh nghiệp
Định hướng vào việc giới thiệu, cung cấp và truyền tin
về sản phẩm hàng hóa, đặc điểm và lợi ích của nó tới nhà sản
xuất, người tiêu thụ và người sử dụng cuối cùng nhằm kích
thích long ham muốn mua hang của khách hàng

7

Vai trò của chiến lược xúc tiến hỗn hợp

8

II. THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP HIỆU QUẢ
1. Các công cụ xúc tiến hỗn hợp

9

II. THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP HIỆU QUẢ
2. Thiết kế chiến lược xúc tiến hỗn hợp có hiệu quả

10

2. Thiết kế chiến lược xúc tiến hỗn hợp có hiệu quả
Bước 1: Định dạng công chúng mục tiêu

11

2. Thiết kế chiến lược xúc tiến hỗn hợp có hiệu quả
Bước 2: Xác định mục tiêu của chiến lược xúc tiến hỗn hợp

12

2. Thiết kế chiến lược xúc tiến hỗn hợp có hiệu quả
Bước 2: Xác định mục tiêu của chiến lược xúc tiến hỗn hợp

13

2. Thiết kế chiến lược xúc tiến hỗn hợp có hiệu quả
Bước 3: Thiết kế thông điệp truyền thông và hoạt động xúc
tiến bán có hiệu quả
Bao gồm các quyết định về nội dung, hình thức, nguồn
thông điệp và chương trình xúc tiến bán sao cho thông điệp
truyền thông và chương trình xúc tiến bán gây được sự chú ý, tạo
được sự quan tâm, khơi dậy mong muốn và thúc đẩy được hành
động của khách hàng

14

2. Thiết kế chiến lược xúc tiến hỗn hợp có hiệu quả
Bước 4: Xác định ngân sách phù hợp

15

2. Thiết kế chiến lược xúc tiến hỗn hợp có hiệu quả
Bước 5: Quyết định về các công cụ xúc tiến hỗn hợp
Doanh nghiệp cần phải hiểu rõ đặc điểm của các công cụ này
và những căn cứ khi xác định cấu trúc của xúc tiến hỗn hợp

16

2....
CHƯƠNG 8:
CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP
“Làm kinh doanh mà không quảng cáo thì khác gì nháy
mắt với một chàng trai trong bóng tối, chỉ mình bạn biết
bạn đang làm gì, ngoài ra chẳng ai biết”
CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP - Người đăng: Ngô Thanh Xuân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP 9 10 53