Ktl-icon-tai-lieu

CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP

1.

Khái niệm về xúc tiến hỗn hợp

2.

Quảng cáo

3.

Khuyến mại

4.

Tuyên truyền

Bài tập tình huống: Hoạt động quảng cáo của PepsiCo

1. Khái niệm về xúc tiến hỗn hợp
Hoạt động xúc tiến hỗn hợp trong marketing là sự kết hợp tổng hợp các hoạt
động sau:
- Quảng cáo
- Khuyến mại
- Chào hàng hay bán hàng cá nhân
- Tuyên truyền
Tòan bộ các hoạt động xúc tiến trên phải được phối hợp để đạt tác dụng truyền
thông tối đa tới người tiêu dùng.
Hiệu năng của các công cụ xúc tiến thay đổi tùy theo thị trường. Trong thị
trường hàng tiêu dùng, quảng cáo được xem là công cụ quan trọng nhất. Trong thị
trường hàng công nghiệp, vị trí quan trọng nhất thuộc về chào hàng và bán hàng cá
nhân. Các hoạt động xúc tiến hỗn hợp chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của việc công ty
chọn chiến lược đẩy hay chiến lược kéo để tiêu thụ sản phẩm của mình (Xem H 12 –
1)
Chiến lược đẩy đòi hỏi Công ty quảng cáo, khuyến mại tốt đối với giới buôn bán
để đẩy sản phẩm đi qua các trung gian phân phối. Nhà sản xuất quảng cáo sản
phẩm một cách năng động đến các nhà bán sỉ, các nhà bán sỉ quảng cáo năng động
đến các nhà bán lẻ, các nhà bán lẻ quảng cáo năng động đến người tiêu dùng để đẩy
hàng hóa đến với họ.

Chiến lược kéo đòi hỏi chi phí chiêu thị nhiều và hoạt động chiêu thị năng động
đối với người tiêu dùng để tạo nên nhu cầu tiêu thụ. Nếu có hiệu quả, người tiêu
dùng sẽ hỏi mua sản phẩm ở các nhà bán lẻ, các nhà bán lẻ sẽ hỏi mua ở các nhà
bán sỉ, các nhà bán sỉ sẽ hỏi mua ở các nhà sản xuất.

H 12-1. Các chiến lược trong xúc tiến hỗn hợp
A. Chiến lược đẩy (Push Strategy )
B. Chiến lược kéo (Pull Strategy)
Một số Công ty nhỏ sản xuất hàng kỹ nghệ chỉ sử dụng chiến lược đẩy. Một số
Công ty chỉ dùng chiến lược kéo. Hầu hết cá Công ty lớn sử dụng phối hợp giữa đẩy
và kéo. Thí dụ, hãng Procter & Gamble quảng cáo bằng phương tiện truyền thông đại
chúng để lôi kéo khách hàng cho các sản phẩm của hãng rồi sử dụng một lực lượng
bán hàng lớn cũng như các cuộc cổ động thương mại để đẩy các sản phẩm đi qua các
trung gian marketing.
Cần xác định được đâu là khán thỉnh giả mục tiêu. Khán thính giả có thể là
những khách mua tiền tàng của sản phẩm của Công ty, những người đang sử dụng
sản phẩm, những người quyết định mua hoặc có ảnh hưởng đến quyết định mua.

Khán thính giả mục tiêu có ảnh hưởng quan trọng đến các quyết định truyền thống
của Công ty. Đó là các quyết định:
- Nói cái gì?
- Nói như thế nào?
- Nói khi nào?
- Nói ở đâu và
- Nói với ai?
Sau khi xác định khán thính giả mục tiêu...
CHIN LƯỢC XÚC TIN HN HP
1. Khái nim v xúc tiến hn hp
2.
Qung cáo
3. Khuyến mi
4.
Tuyên truyn
Bài tp tình hung: Hot động qung cáo ca PepsiCo
1. Khái nim v xúc tiến hn hp
Hot động xúc tiến hn hp trong marketing là s kết hp tng hp các hot
động sau:
- Qung cáo
- Khuyến mi
- Chào hàng hay bán hàng cá nhân
- Tuyên truyn
Tòan b các hot động xúc tiến trên phi được phi hp để đạt tác dng truyn
thông ti đa ti người tiêu dùng.
Hiu năng ca các công c xúc tiến thay đổi tùy theo th trường. Trong th
trường hàng tiêu dùng, qung cáo được xem là công c quan trng nht. Trong th
trường hàng công nghip, v trí quan trng nht thuc v chào hàng và bán hàng cá
nhân. Các hot động xúc tiến hn hp chu nh hưởng mnh m ca vic công ty
chn chiến lược đẩy hay chiến lược kéo để tiêu th sn phm ca mình (Xem H 12 –
1)
Chiến lược đẩy đòi hi Công ty qung cáo, khuyến mi tt đối vi gii buôn bán
để đẩy sn phm đi qua các trung gian phân phi. Nhà sn xut qung cáo sn
phm mt cách năng động đến các nhà bán s, các nhà bán s qung cáo năng động
đến các nhà bán l, các nhà bán l qung cáo năng động đến người tiêu dùng để đẩy
hàng hóa đến vi h.
CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP 9 10 412