Ktl-icon-tai-lieu

chính sách nhập khẩu của nhật bản và khả năng xuất khẩu của việt nam sang thị trường Nhật Bản

Được đăng lên bởi Hang Moon
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 1955 lần   |   Lượt tải: 1 lần
-,. • ỉ

1

-Ma

BƯƠM

L U M VÁN THẠC s

HẢ NỘI, THANG 6 NẰM 2095
ÉT .?

Bộ GIÁO DỤC Đ À O TẠO
TRƯỜNG Đ Ạ I HỌC NGOẠI T H Ư Ơ N G

Nguyễn Đức Thắng

CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN VÀ
KHẢ NĂNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM SANG
THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN.
Chuyên ngành: Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế
M ã số:

61.31.07

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

THIÍVÊNỊ
Ì

n ú c .E B n n ú c '

N G O A I T Hoa n a

N G Ư Ờ I HƯỚNG D Ã N KHOA HỌC:
TS. Nguyễn Đức Hoạt

J0if

H à Nội, tháng 6 năm 2005

LỜI CAM ĐOAN
Tôi, người viết Luận văn này, xin cam đoan toàn bộ nội dung của Luận
văn là công trình nghiên cứu độc lập của tôi.

Nguyễn Đ ứ c Thắng

MỤC LỤC
PHÁN MỞ Đ À U

Ì

C H Ư Ơ N G Ì: T Ô N G QUAN V É C H Í N H S Á C H NHẬP K H Á U C Ủ A N H Ậ T B À N

5

1.1. Khái quát về chính sách nhập khẩu

5

1.1.1. Khái niệm về chính sách nhập khẩu

5

1.1.2. Nhiệm vụ cùa chinh sách nhập khấu

6

1.1.3. Các công cụ thực hiện chinh sách nhập khấu
1.1.3.1. Thuế quan:
1.1.3.2. Các công cụ phi thuế quan:
1.1.3.3. Quân lý ngoại tệ và chính sách tỳ giá:
1.2. Chính sách nhập khẩu hiện nay cùa Nhật Bàn
Ì .2. Ì Vài nét về Nhật Bản
Ì .2.2. Chính sách nhập khẩu của Nhật Bản

6
(

'
8

11
11
l i
13

1.2.2.1. Quy định về quản lý hàng hoa nhập khẩu:

13

1.2.2.2. Thuế quan Nhật Bàn:

15

1.2.2.3. Hệ thống un đãi thuế quan:

17

1.2.2.4. Thủ tục hải quan:

19

1.2.2.5. Các biện pháp quản lý nhập khẩu ngoài thuế:

22

1.2.2.6. Chương trình xúc tiến nhập khẩu:

33

Ì.2.2.7. Khu vực mậu dịch tự do:
1.2.3. Đánh giá chung về chính sách nhập khâu của Nhật Bản

35
35

C H Ư Ơ N G 2: Ả N H H Ư Ở N G C Ù A C H Í N H S Á C H NHẬP K H Ớ U M À N H Ậ T B Ả N
Á P D Ụ N G Đ Ố I V Ớ I H À N G HOA V I Ệ T N A M
2.1. Tình hình xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản
2.1.1. Kim ngạch xuât khâu
2. Ì .2. Cơ câu hàng xuât khâu
2.1.2.1. Nhóm hàng nông, thúy sản:
2.1.2.2. Nhóm hàng nguyên, nhiên liệu:
2.1.2.3. Nhóm hàng công nghiệp và chế biến;

38
38
38
43
44
50
50

2.2. Đánh giá tống quát thực trạng hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang thị
trường Nhật Bản
2.2. Ì. Những hạn chế đối với xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản

56
57

2.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế đó
2.3. Tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản

57
59

C H Ư Ơ N G 3: M Ộ T SỐ GIẢI P H Á P vĩ M Ô N H Ầ M Đ Ẩ Y M Ạ N H X U Ờ T K H Ẩ U
H À N G V I Ệ T N A M SANG THỊ T R Ư Ờ N G N H Ậ T B Ả N

63

3.1. Mục tiêu và phương hướng phát triển thương mại của Việt Nam

63

3.2. Phương hướng phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chính sách nhập khẩu của nhật bản và khả năng xuất khẩu của việt nam sang thị trường Nhật Bản - Người đăng: Hang Moon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
chính sách nhập khẩu của nhật bản và khả năng xuất khẩu của việt nam sang thị trường Nhật Bản 9 10 27