Ktl-icon-tai-lieu

Chu trình kinh doanh (Business process)

Được đăng lên bởi linh-vo
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 5868 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chu trình kinh doanh
(Business process)

Mối liên hệ giữa các chu trình kế toán
Sản phẩm

Chu trình sản xuất
NVL, NC -> SP hoàn thành

Chu trình doanh thu
Bán hàng –> Thu tiền

Dữ liệu

Dữ liệu
NVL

Hệ thống ghi sổlập báo cáo

Chu trình chi phí
Mua hàng – trả tiền

Dữ liệu

Chu trình tài chính
Tiền

Chu trình nhân sự
Nhân công

Tiền

Tuyển dụng – Trả lương

Nhận tiền – Chi tiền

Tiền

VD: Nghiệp vụ thu tiền nợ KH
NVBH
KH

TB trả nợ

Lập PT

Ghi số tiền &
số PT

B-2

PT 2 liên

ĐĐH
A-2

TB trả nợ
3

Nghiệp vụ thu tiền nợ KH (tt)
Thủ quỹ
A-2

KT nợ phải thu

PT

PT

B-2

TB trả nợ

Kiểm tra
xác nhận
PT

PT
(đã xác nhận)

Kiểm tra
xác nhận
Nhập liệu

C

(đã xác nhận)

Ghi sổ quỹ

PT (đã xác nhận)

TB trả nợ

PT
(đã xác nhận)

Sổ quỹ
N

A

Cập nhật NPThu
& In Bảng THTT
Bảng tổng hợp
thanh toán

C

Chu trình doanh thu

Chu trình doanh thu
(Revenue Cycle)
Là các sự kiện, hoạt động liên quan đến quá trình
bán hàng, cung cấp dịch vụ và thu tiền
Ngân
Khách
hàng
hàng

Hãng
vận tải
Sơ đồ dòng dữ
liệu khái quát
của chu trình
Chu trình
doanh thu
chi phí

Chu
trình
doanh
thu

HT ghi sổlập báo cáo

Chu trình
nhân sự

Chu trình
sản xuất

Chu trình
nhân sự

Đặt hàng
1.0

Chu trình chi
phí
Khách
hàng

Ngân
hàng

Hãng
vận tải

Thu tiền
4.0

Sơ đồ dòng dữ liệu cấp 1
của chu trình doanh thu

Chu trình
sản xuất
Giao hàng
2.0

Lập hóa
đơn
3.0
HT ghi sổLập báo cáo

Hoạt động xử lý đặt hàng
Khách hàng
HTK, KH
Kiểm
tra HTK
1.1

Giao hàng

Lập ctừ
phản hồi
1.3

Kiểm tra
nợ KH
1.2
Xuất kho
Chu trình Chi Phí

Lập hóa đơn
Chu trình Sản Xuất
Chu trình Nhân sự

Các dữ liệu khi nhập đơn đặt hàng

Sample

Liên:1

LỆNH BÁN HÀNG

Số: 2344
Mã KH
Khách hàng:….
Địa chỉ:
Ngày

Địa chỉ giao hàng:

Số ĐĐH

Mã
hàng

Tên hàng

SL đặt

PC001

Toshiba
deskpro

100

Thuế GTGT 10%
Tổng cộng

Người bán

SL
xuất

SL
giao

Người giao

Đkhoản TT

Giá bán

Thành tiền

10.000.000

1.000.000.000

100.000.000
1.100.000.000

Ví dụ 1 quy trình xử lý ĐĐH thủ công
Khách hàng
ĐĐH

Tại BP xử lý ĐĐH
ĐĐH
Xét duyệt
và lập
LBH

LBH

ĐĐH
A

LBH
5 liên
ĐĐH

ĐĐH
ĐĐH
ĐĐH
Kho hàng

BP giao hàng
BP lập hóa đơn

Ví dụ 1 quy trình xử lý ĐĐH bằng máy
Khách hàng

Tại BP xử lý ĐĐH

ĐĐH
Thông báo lỗi
Nhập
ĐĐH
Dữ liệu
đơn
đặt
hàng

Dữ liệu
KH,
HTK

Ghi nhận
& in LBH

PXK

Thông báo

ĐĐH
LBH
N

Kho hàng

Khách hàng

Hoạt động xuất kho và giao hàng
Xác
nhận
xuất kho
2.1

Xử lý
ĐĐH

Đối chiếu
giao hàng
2.2

Hãng vận
chuyển
khách hàng

Ghi sổ -Lập
báo cáo
Xác nhận
giao hàng
2.4
Lập HĐơn

Ví dụ 1 quy trình xử lý xuất kho-giao...
1
Chu trình kinh doanh
(Business process)
Chu trình kinh doanh (Business process) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chu trình kinh doanh (Business process) - Người đăng: linh-vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Chu trình kinh doanh (Business process) 9 10 261