Ktl-icon-tai-lieu

Chức năng nhiệm vụ các phòng ban trong công ty

Được đăng lên bởi levietdung195
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 5426 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC COÂNG TY
BAN HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ

Trung taâm haønh chaùnh
Trung taâm saûn xuaát
T.T kyõ thuaät

VAÊN PHOØNG BAN QUAÛN TRÒ
CHUÛ TÒCH HÑQT

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

Vaät tö
Taøi vuï
Toång vuï
XNK
Nhaân söï
Phaùp vuï
Vi tính
Kinh doanh
qlsx
qltb
Coâng vuï
gia coâng cnc
Daäp II
sôn
Laép raùp
Nguyeân lieäu
Haøn
QA
Keá hoaïch

Kaifa
Thieát keá
Khuoân maãu

CHÖÙC NAÊNG NHIEÄM VUÏ CAÙC PHOØNG / BAN
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

BAN GIAÙM ÑOÁC
1. Chöùc naêng :
- Nghieân cöùu soaïn thaûo cheá ñoä quaûn lyù vaø caùc nghieäp vuï haønh chaùnh cho coâng ty.
- Thöïc hieän vaø thuùc ñaåy nghieäp vuï coù lieân quan ñaùnh giaù chöùng nhaän TS 16949/ISO 14000
- Ñeà xuaát caùc kieán nghò vaø ñöa ra caùc quyeát ñònh trong caùc cuoäc hoïp xem xeùt laûnh ñaïo.
2. Nhieäm vuï :
- Hoaïch ñònh toå chöùc,ñieàu haønh,giaùm saùt vaø chæ ñaïo thöïc hieän toaøn boä hoaït ñoäng cuûa coâng ty theo ñuùng
cam keát trong heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng, heä thoáng quaûn lyù moâi tröôøng vaø tuaân thuû theo ñuùng luaät
ñònh.
- Hoaïch ñònh caùc muïc tieâu vaø chính saùch chaát löôïng, muïc tieâu kinh doanh haøng naêm nhaèm ñaït ñöôïc lôïi
nhuaän.
- Cung caáp kòp thôøi caùc nguoàn löïc cho caùc ñôn vò coù nhu caàu ñeå phuïc vuï nhu caàu hoaït ñoäng saûn xuaát –
kinh doanh cuûa coâng ty nhaèm ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa khaùch haøng.
- kieåm tra, giaùm saùt vaø ñaùnh giaù vieäc thöïc hieän chöùc naêng – nhieäm cuûa caùc ñôn vò theo ñuùng yeâu caàu
quy ñònh toå chöùc hoaït ñoäng cuûa coâng ty.
- Giao dòch, ñoái ngoaïi vôùi caùc ñoái taùc, khaùch haøng ñaët haøng trong vaø ngoaøi nöôùc ,quyeát ñònh vieäc kyù caùc
hôïp ñoàng,xem xeùt caùc ñôn ñaët haøng saûn xuaát cuûa coâng ty.

CHÖÙC NAÊNG NHIEÄM VUÏ CAÙC PHOØNG / BAN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BOÄ PHAÄN MSO :
1. Chöùc naêng :
Thöïc hieän kieäm soaùt toaøn boä taøi lieäu cuûa nhöõng heä thoáng cuûa coâng ty vaø phoái hôïp vôùi ñaïi dieän laõnh ñaïo
thöïc hieän vaø duy trì nhöõng heä thoáng luoân ñaûm baûo tính thích hôïp vaø hieäu quaû.
2. Nhieäm vuï :
- Ñoái chieáu , in aán, thu hoài, phaùt haønh taøi lieäu.
- Thoáng nhaát söû duïng giaáy vaø maåu taøi lieäu.
- Kieåm soaùt taøi lieäu vaø hoà sô nhöõng heä thoáng.
- Theo gioûi keá hoaïch ñaùnh giaù noäi boä.
- Theo gioûi caùc haønh ñoäng khaéc phuïc/ phoøng ngöøa.
- ñeà xuaát caùc cuoäc xem xeùt laõnh ñaïo.
- Xem xeùt caùc ñeà aùn caûi tieán lieân tuïc cuûa nhöõng heä thoáng.
- Xem xeùt caùc haønh ñoäng öùng bieán khaån caáp taïi caùc phoøng ban.
Thieáu baûng moâ taû caùc coâng vieäc v...
SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC COÂNG TY
T.T kyõ thuaät
Kaifa
Laép raùp
Haøn
Trung taâm haønh chaùnh
Phaùp vuï
Vi tính
Nhaân söï
XNK
Toång vuï
Taøi vuï
Vaät tö
Kinh doanh
BAN HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ
CHUÛ TÒCH HÑQT
VAÊN PHOØNG BAN QUAÛN TRÒ
TOÅNG GIAÙM ÑOÁC
Khuoân maãu
Thieát keá
Trung taâm saûn xuaát
Nguyeân lieäu
sôn
Daäp II
gia coâng cnc
Coâng vuï
qltb
Keá hoaïch
QA
qlsx
Chức năng nhiệm vụ các phòng ban trong công ty - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chức năng nhiệm vụ các phòng ban trong công ty - Người đăng: levietdung195
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Chức năng nhiệm vụ các phòng ban trong công ty 9 10 204