Ktl-icon-tai-lieu

Chứng khoán

Được đăng lên bởi vanthai5683
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 652 lần   |   Lượt tải: 1 lần
H

NG D N PHÂN TÍCH &

U

T CH NG KHOÁN

Delivered by:

© 2003 VPC, All rights
reserved

1

It’s all about team power…
that TMT can provide you
TMT Consulting JSC.
Suite 1806, Blg. 27 Huynh Thuc Khang
Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: (04) 773 5538 Fax: (04) 773 5539
E-mail: tmt@tmt.com.vn

© 2006 TMT, All rights reserved

2

MODULE 5
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
Presented by Nguyen Thuy Hoan
Work: SRTC_SSC
Phone: (04) 553 5876
Email: nguyenthuyhoan@gmail.com

© 2006 TMT, All rights reserved

3

Các vấn đề cơ bản
 Một số kiến thức về PTKT
 Thực hành trên một số trang Web

© 2006 TMT, All rights reserved

4

PHẦN 1
MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

© 2006 TMT, All rights reserved

5

Mục tiêu nghiên cứu
• Hiểu được các khái niệm cơ bản trong
PTKT
• Xây dựng và hiểu được các diễn biến về
giá và khối lượng giao dịch
• Sử dụng các công cụ phân tích để xác
định xu thế, các thời điểm đột phá
• Xây dựng đước các chiến lược đầu tư
dựa trên PTKT
© 2006 TMT, All rights reserved

6

Tại sao sử dụng PTKT?
• Phân tích cơ bản là nền tảng và không có
sự xung đột với PTKT
• Hạn chế của phân tích cơ bản:
• Khó tính chính xác giá trị nội tại
• Bỏ qua vai trò của yếu tố tâm lý của các bên tham
gia thị trường
• Hạn chế xác định trong thời điểm ngắn hạn

© 2006 TMT, All rights reserved

7

Khái niệm PTKT

PTKT là việc nghiên cứu giá, với công cụ cơ bản là
biểu đồ, nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động đầu tư.
(Steven B.Achelis – TA from A to Z)
 PTKT là việc nghiên cứu các hành vi của các bên tham
gia thị trường thông qua sự biến động của giá, khối
lượng chứng khoán giao dịch nhằm xác định được xu
thế biến động giá và thời điểm đầu tư.




Một số câu hỏi cần giải quyết
 What to trade?
 When to trade? (Timing is everything)
 How to trade?

© 2006 TMT, All rights reserved

8

Lý thuyết DOW


Thị trường phản ánh tất cả các thông tin trong
giá CK



3 xu thế của thị trường (xu thế sơ cấp, xu thế
thứ cấp và các biến động hàng ngày)

© 2006 TMT, All rights reserved

9

Các giả định của PTKT
 Biến động thị trường phản ánh tất cả
 Giá dịch chuyển theo xu thế chung
 Lịch sử sẽ tự lặp lại

© 2006 TMT, All rights reserved

10

Xây dựng đồ thị


Biểu đồ dạng đường – Line Chart



Biểu đồ dạng then chắn – Bar Chart



Biểu đồ hình ống – CandleStick Chart

© 2006 TMT, All rights reserved

11

Đồ thị dạng đường thẳng

© 2006 TMT, All rights reserved

12

Đồ thị dạng then chắn

© 2006 TMT, All rights reserved

13

Đồ thị...
1© 2003 VPC, All rights
reserved
HNG DN PHÂN TÍCH & U
T CHNG KHOÁN
Delivered by:
Chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chứng khoán - Người đăng: vanthai5683
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Chứng khoán 9 10 560