Ktl-icon-tai-lieu

Chứng khoán

Được đăng lên bởi momom
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1389 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Một cổ phiếu bán theo quyền mua cổ phiếu mới với giá 90.000đ/CP nhưng hiện nay
giá trị thị trường là 100.000đ/CP. Theo điều lệ của công ty cứ 05 cổ phiếu cũ được mua CP
mới. Vậy giá của quyền là:
a. 3.000
b. 2.000
c. 20.000
d.
10.000
Câu 2: Theo luật pháp Việt Nam hiện hành, các tổ chức được phép phát hành trái phiếu là:
a. Doanh nghiệp tư nhân
b. Công ty cổ phần và doanh nghiệp Nhà nước
c. Công ty TNHH, Công ty CP và DN Nhà nước
d. Công ty Cổ phần
Câu 3: Hiện nay ở Việt Nam, trong quy định về việc phát hành chứng khoán ra công chúng
thì tỷ lệ chứng khoán phát hành ra bên ngoài tối thiểu phải đạt là:
a. 10%
b. 20%
c.30%
d.50%
Câu 4: Câu nào trong những câu sau là đúng:
I. Doanh thu có xu hướng làm tăng vốn chủ sở hữu
II. Doanh thu không làm thay đổi tổng tài sản
III. Cơ bản chi phí được xem như là những khoản nợ
IV. Chi phí có xu hướng làm giảm vốn chủ sở hữu
a) Chỉ có I
b) Chỉ có III
c) I & IV
d) II & III
Câu 5: Một cổ phiếu bán theo quyền mua cổ phiếu với giá 90.000đ/CP nhưng hiện nay giá
thị trường là 100.000đ/CP theo điều lệ của công ty cứ 1 CP cũ được mua CP mới. Vậy giá
quyền là:
a. 3.000
b. 2.000
c. 20.000
d. 10.000
xCâu 6: Giá tham chiếu của cổ phiếu BBC đang ở mức 21.000. Với biên độ dao động là 3%
thì các nhà đầu tư có thể đặt:
a. 11 mức giá
b. 12 mức giá
c. 13 mức giá
d. 14 mức giá
Câu 7: Nếu giá tham chiếu của cổ phiếu GMD đang ở mức 50.500 với biên độ giao động 5%
thì theo quy định của Việt Nam, nhà đầu tư có thể đặt được mức giá:
a. 51.100
b. 51.500
c. 53.100
d. 53.500
Câu 8: Các nhà đầu tư lựa chọn giao dịch bán khống khi họ dự đoán rằng:
a. Giá CKhoán có xu hướng tăng trong tương lai
b. Giá CKhoán có xu hướng giảm trong tương lai
c. Giá CKhoán có thể là bất kỳ theo xu hướng nào
d. Giá CKhoán không thay đổi
Câu 9: Một nhà đầu tư đến công ty CK của mình và vay 7.500 cổ phiếu VIH. Ông ta bán
toàn bộ số cổ phiếu này với giá là 21.000. Sau đó 2 tuần, giá cổ phiếu VIH giảm xuống còn
20.100. Ông ta quyết định mua vào 7.500 cổ Phiếu với mức giá này để trả lại công ty CK.
Giả thiết rằng tỷ lệ ký quỹ cho giao dịch bán khống là 40%, bỏ qua phí môi giới và tiền lãi
vay phải trả cho công ty, tỷ lệ lợi nhuận mà nhà đầu tư thu được sẽ là:
a. 7.14%
b. 10.71%
c. 10.14%
d. 7.71%
Câu 10: Hình thức chào bán trong đó lượng chứng khoán không ban được sẽ được trả lại
cho tổ chức phát hành được gọi là:
a. Bảo lãnh với cam kết chắc chắn
b. Bảo lãnh với cố gắng tối đa
c. Bảo lãnh tất cả hoặc không
d. Bảo lãnh với hạng mức tối thiểu
Câu 11: Mục đích chủ yếu c...
Câu 1: Một cổ phiếu bán theo quyền mua cổ phiếu mới với giá 90.000đ/CP nhưng hiện nay
giá trị thị trường 100.000đ/CP. Theo điều lệ của công ty cứ 05 cổ phiếu được mua CP
mới. Vậy giá của quyền là: a. 3.000 b. 2.000 c. 20.000 d.
10.000
Câu 2: Theo luật pháp Việt Nam hiện hành, các tổ chức được phép phát hành trái phiếu là:
a. Doanh nghiệp tư nhân
b. Công ty cổ phần và doanh nghiệp Nhà nước
c. Công ty TNHH, Công ty CP và DN Nhà nước
d. Công ty Cổ phần
Câu 3: Hiện nay ở Việt Nam, trong quy đnh vviệc phát nh chứng khoán ra công chúng
thì tỷ lệ chứng khoán phát hành ra bên ngoài tối thiểu phải đạt là:
a. 10% b. 20% c.30% d.50%
Câu 4: Câu nào trong những câu sau là đúng:
I. Doanh thu có xu hướng làm tăng vốn chủ sở hữu
II. Doanh thu không làm thay đổi tổng tài sản
III. Cơ bản chi phí được xem như là những khoản nợ
IV. Chi phí có xu hướng làm giảm vốn chủ sở hữu
a) Chỉ có I b) Chỉ có III c) I & IV d) II & III
Câu 5: Một cổ phiếu bán theo quyền mua cổ phiếu với giá 90.000đ/CP nhưng hiện nay giá
thị trường 100.000đ/CP theo điều lệ của công ty cứ 1 CP được mua CP mới. Vậy giá
quyền là:
a. 3.000 b. 2.000 c. 20.000 d. 10.000
xCâu 6: Giá tham chiếu của cổ phiếu BBC đang ở mức 21.000. Với biên độ dao động là 3%
thì các nhà đầu tư có thể đặt:
a. 11 mức giá b. 12 mức giá c. 13 mức giá d. 14 mức giá
Câu 7: Nếu giá tham chiếu của cổ phiếu GMD đang ở mức 50.500 với biên độ giao động 5%
thì theo quy định của Việt Nam, nhà đầu tư có thể đặt được mức giá:
a. 51.100 b. 51.500 c. 53.100 d. 53.500
Câu 8: Các nhà đầu tư lựa chọn giao dịch bán khống khi họ dự đoán rằng:
a. Giá CKhoán có xu hướng tăng trong tương lai
b. Giá CKhoán có xu hướng giảm trong tương lai
c. Giá CKhoán có thể là bất kỳ theo xu hướng nào
d. Giá CKhoán không thay đổi
Câu 9: Một nhà đầu đến công ty CK của mình vay 7.500 cổ phiếu VIH. Ông ta bán
toàn bộ s cổ phiếu y với giá là 21.000. Sau đó 2 tuần, giá cổ phiếu VIH giảm xuống còn
20.100. Ông ta quyết định mua vào 7.500 cổ Phiếu với mức giá này để tr lại công ty CK.
Giả thiết rằng tỷ lệ quỹ cho giao dịch bán khống 40%, bỏ qua phí môi giới tiền lãi
vay phải trả cho công ty, tỷ lệ lợi nhuận mà nhà đầu tư thu được sẽ là:
a. 7.14% b. 10.71% c. 10.14% d. 7.71%
Câu 10: Hình thức chào bán trong đó lượng chứng khoán không ban được sẽ được trả li
cho tổ chức phát hành được gọi là:
a. Bảo lãnh với cam kết chắc chắn b. Bảo lãnh với cố gắng tối đa
c. Bảo lãnh tất cả hoặc không d. Bảo lãnh với hạng mức tối thiểu
Câu 11: Mục đích chủ yếu của phát hành chứng khoán ra công chúng là:
a. Để chứng tỏ công ty hoạt động có hiệu quả
b. Huy động vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực sản xuất
c. Tăng số lượng cổ đông của công ty.
Chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chứng khoán - Người đăng: momom
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Chứng khoán 9 10 949