Ktl-icon-tai-lieu

Chuỗi giá trị ngành dệt may

Được đăng lên bởi minhthanh128
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1003 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT

ĐẶNG THỊ TUYẾT NHUNG
ĐINH CÔNG KHẢI

Tóm tắt nghiên cứu chính sách

CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM

Ngành xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam
Ngành dệt may Việt Nam, từ năm 1990 đến nay, đã phát triển mạnh mẽ và ngày càng đóng vai
trò quan trọng trong quá trình tăng trưởng của nền kinh tế. Trong tất cả các mặt hàng công nghiệp xuất
khẩu hiện nay, dệt may Việt Nam là ngành có kim ngạch xuất khẩu và tốc độ tăng trưởng lớn nhất. Năm
2010, với giá trị xuất khẩu lên tới 11,2 tỷ đô la dệt may đã đóng góp trên 16% tổng kim ngạch xuất khẩu
của cả nước. Thị trường xuất khẩu hàng dệt may chủ yếu của Việt Nam là Hoa Kỳ, EU, và Nhật Bản (Phụ
lục 1). Thị phần của Việt Nam trên thế giới giai đoạn 2005-2008 tăng từ 1,7% lên 2,5%, thuộc nhóm 5 quốc
gia có quy mô xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới1. Ngành dệt may hiện sử dụng trên 3 triệu lao động trong đó hơn 1,3 triệu lao động công nghiệp, chiếm tỉ trọng trên 10% so với lao động công nghiệp cả
nước2, với những thành tựu này, dệt may Việt Nam đang là ngành công nghiệp quan trọng cho sự phát
triển của đất nước.
Mặc dù kim ngạch xuất khẩu lớn và liên tục tăng từ năm 2000 cho đến nay (Phụ lục 2) nhưng
hiệu quả xuất khẩu của ngành dệt may vẫn còn thấp. Theo báo cáo tổng kết hoạt động của ngành dệt
may giai đoạn 2007-2010 do Hiệp hội dệt may Việt Nam công bố tháng 11/2010, hiện nay tỷ lệ xuất khẩu
hàng may mặc theo phương thức gia công CMT3 chiếm đến 60%, xuất khẩu theo phương thức FOB4 chỉ
khoảng 38%, và còn lại xuất khẩu theo phương thức ODM5 chỉ có 2%. Chính vì vậy, giá trị gia tăng của

Đặng Tiến (2011), “Cách đột phá nào để trở thành mũi nhọn kinh tế”, Cổng giao tiếp điện tử hiệp hội dệt may Việt Nam,
truy cập ngày 22/2/2011, tại địa chỉ: 
2 Vũ Đức Giang (2011), Chủ tịch VITAS, website Hiệp hội dệt may VN, truy cập ngày 21/3/2011
3 CMT là hình thức xuất khẩu đơn giản nhất chỉ thực hiện gia công theo mẫu thiết kế, nguyên liệu mà khách hàng
cung cấp, xem thêm về các phương thức xuất khẩu hàng may mặc ở phụ lục 3
4 FOB là hình thức xuất khẩu bậc cao hơn CMT, các nhà sản xuất tự chủ động phần nguyên liệu đầu vào
5 ODM là hình thức xuất khẩu cao nhất, các nhà sản xuất bán sản phẩm theo mẫu thiết kế và thương hiệu riêng của
họ
1

1

Tóm tắt nghiên cứu chính sách: Chuỗi giá trị ngành dệt may Việt Nam_______________________________
các sản phẩm dệt may xuất khẩu còn thấp chỉ khoảng 25% so với kim ngạch xu...
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DY KINH T FULBRIGHT
1
ĐN G T H T U Y T N H U NG
ĐINH C Ô NG K H I
Tóm tt nghiên cu chính sách
C
C
H
H
U
U
I
I
G
G
I
I
Á
Á
T
T
R
R
N
N
G
G
À
À
N
N
H
H
D
D
T
T
M
M
A
A
Y
Y
V
V
I
I
T
T
N
N
A
A
M
M
Ngành xut khu hàng dt may Vit Nam
Ngành dt may Vit Nam, t năm 1990 đến nay, đã phát triển mnh m ngày ng đóng vai
trò quan trọng trong quá trình tăng trưng ca nn kinh tế. Trong tt c các mt hàng công nghip xut
khu hin nay, dt may Vit Nam là ngành có kim ngch xut khu tốc độ tăng trưởng ln nht. Năm
2010, vi giá tr xut khu lên ti 11,2 t đô la dệt may đã đóng p trên 16% tng kim ngch xut khu
ca c c. Th trường xut khu hàng dt may ch yếu ca Vit Nam là Hoa K, EU, và Nht Bn (Ph
lc 1). Th phn ca Vit Nam trên thế giới giai đoạn 2005-2008 tăng từ 1,7% lên 2,5%, thuc nhóm 5 quc
gia quy mô xut khu dt may ln nht thế gii
1
. Ngành dt may hin s dng trên 3 triệu lao động -
trong đó hơn 1,3 triệu lao động công nghip, chiếm t trng trên 10% so với lao động ng nghip c
nước
2
, vi nhng thành tu này, dt may Việt Nam đang ngành ng nghiệp quan trng cho s phát
trin của đất nước.
Mc kim ngch xut khu ln liên tục tăng từ năm 2000 cho đến nay (Ph lc 2) nhưng
hiu qu xut khu ca ngành dt may vn n thp. Theo báo cáo tng kết hoạt động ca ngành dt
may giai đoạn 2007-2010 do Hip hi dt may Vit Nam công b tháng 11/2010, hin nay t l xut khu
hàng may mc theo phương thc gia công CMT
3
chiếm đến 60%, xut khẩu theo phương thức FOB
4
ch
khong 38%, n li xut khẩu theo phương thc ODM
5
ch 2%. Chính vì vy, giá tr gia tăng của
1
Đặng Tiến (2011), “Cách đột phá nào để tr thành mũi nhọn kinh tế”, Cng giao tiếp điện t hip hi dt may Vit Nam,
truy cp ngày 22/2/2011, tại địa ch: http://laodong.com.vn/Tin-tuc/Cach-dot-pha-nao-de-tro-thanh-mui-nhon-kinh-
te/31858
2
Vũ Đức Giang (2011), Ch tch VITAS, website Hip hi dt may VN, truy cp ngày 21/3/2011
3
CMT là hình thc xut khẩu đơn giản nht ch thc hin gia công theo mu thiết kế, nguyên liu mà khách hàng
cung cp, xem thêm v các phương thức xut khu hàng may mc ph lc 3
4
FOB là hình thc xut khu bậc cao hơn CMT, các nhà sản xut t ch động phn nguyên liệu đầu vào
5
ODM là hình thc xut khu cao nht, các nhà sn xut bán sn phm theo mu thiết kế và thương hiu riêng ca
h
Chuỗi giá trị ngành dệt may - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuỗi giá trị ngành dệt may - Người đăng: minhthanh128
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Chuỗi giá trị ngành dệt may 9 10 646