Ktl-icon-tai-lieu

Chương 1: THIẾT LẬP & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Được đăng lên bởi Tuấn Hip
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2196 lần   |   Lượt tải: 2 lần
THIẾT LẬP & THẨM ĐỊNH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Giảng viên: PGS,TS.Nguyễn Quang Thu
Trường: Đại học Kinh Tế TP.HCM
Khoa:
Quản Trị Kinh Doanh
Bộ môn: Quản trị dự án – Tài chính

1

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU:
Bài 1:
Chương 1: Tổng quan về TL&TĐDAĐT
Bài 2:
Chương 2: Phân tích thị trường SP & DV của dự án đầu tư
Chương 3: Phân tích kỹ thuật và công nghệ của dự án
Chương 4: Tổ chức nhân sự và tiền lương của dự án
Bài 3:
Chương 5: Phân tích tài chính dự án
Chương 6: Các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn dự án
Bài 4:
Chương 7: Tác động của lạm phát đến ngân lưu dự án
Chương 8: Phân tích rủi ro trong thẩm định dự án
Chương 9: Thẩm định hiệu quả KT-XH của dự án.
2

1
Cầu Phú Mỹ TP.HCM được khánh thành ngày
2/09/2009.

TỔNG QUAN VỀ THIẾT LẬP &
THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
3

NỘI DUNG:
1.1 ĐẦU TƯ VÀ PHÂN LOẠI ĐẦU TƯ
1.2 DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1.3 QUY TRÌNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1.4 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

4

1.1 ĐẦU TƯ VÀ PHÂN LOẠI ĐẦU TƯ
1.

KHÁI NIỆM.
Đầu tư là hoạt động bỏ vốn (nguồn lực: nhân lực,vật lực, tài
lực) trong hiện tại để đạt được mục đích đặt ra trong tương
lai. (xem thêm: điều 3 Luật đầu tư 2005)
• Mục đích của đầu tư có thể là: Lợi nhuận hoặc phi lợi
nhuận.
TD: Đầu tư vốn vào các dự án SX-KD, DV.. Thu lợi nhuận
(mục tiêu lợi nhuận)
Đầu tư chính trị: bỏ tiền ra nhằm dành được sử ủng hộ của
người dân hay một chính đảng nào đó trong bầu cử (mục tiêu
phi lợi nhuận)

5

2. PHÂN LOẠI ĐẦU TƯ.
PHÂN LOẠI ĐẦU TƯ

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP

ĐẦU TƯ DỊCH CHUYỂN

CƠ SỞ HẠ TẦNG

CN, NN, DV…

ĐT mới
XDCB

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP

ĐT mở rộng
ĐT chiều sâu
6

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP







Laø hình thöùc ñaàu tö maø ngöôøi boû voán tröïc tieáp tham gia
quaûn lyù quaù trình söû duïng voán ñaàu tö.
Ngöôøi boû voán vaø ngöôøi quaûn lyù söû duïng voán laø moät chuû
theå.
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài FDI vào VN dưới 3 hình thức:
- Hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác KD
- Công ty liên doanh
- Công ty 100% vốn nước ngoài
TD: Đầu tư SX-KD, dịch vụ…

7

ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP.






Laø hình thöùc ñaàu tö maø ngöôøi boû voán khoâng tröïc tieáp
tham gia quaûn lyù quùa trình söû duïng voán ñaàu tö.
Hình thö ùc ñaàu tö naø
y, ngö ôø
i boûvoá
n vaøngö ôø
i quaûn lyù
quaùtrình sö ûduïng voá
n khoâng phaûi laømoät chuûtheå.
TD: ñaàu tö taøi chính.

8

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN




Laø vieäc boû voán nhaèm tạo ra những nguồn lực mới,
gia taêng giaù trò taøi saûn caû veà soá löôïng vaø chaát
löôïng.
TD: Dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất, Dự án nhà
máy nhiệt điện Ô Môn Cần Thơ, Nhà máy năng
lượng gió Markbygden (Thụy Điển...
1
THIT LP & THM ĐNH
D ÁN ĐU TƯ
Ging viên: PGS,TS.Nguyn Quang Thu
Trường: Đi hc Kinh Tế TP.HCM
Khoa: Qun Tr Kinh Doanh
B môn: Qun tr d án Tài chính
Chương 1: THIẾT LẬP & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 1: THIẾT LẬP & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ - Người đăng: Tuấn Hip
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Chương 1: THIẾT LẬP & THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 9 10 245