Ktl-icon-tai-lieu

Chương 2: Phát triển các kế hoạch và chiến lược MKT

Được đăng lên bởi hoa-le1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 904 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2: Phát triển các kế hoạch và chiến lược MKT
Tại sao phải: KẾ HOẠCH HÓA CHIẾN LƯỢC MKT?
- Khuyến khích nhà quản trị luôn có tầm nhìn về phía trước một cách hệ thống.
- Tạo cho nhà quản trị phân biệt rõ ràng mục tiêu và chính sách.
- Tăng sự hợp tác giữa các bộ phận trong công ty.
- Có chuẩn mực đánh giá rõ ràng hơn.
- Giúp công ty dự đoán và phản hồi một cách nhanh chóng trước những thay đổi
của môi trường.
1. Bản chất của kế hoạch hóa và các cấp lập kế hoạch của DN
1.1.KN Lập kế hoạch (theo định hướng thị trường) là quá trình quản trị nhằm
phát triển và duy trì một sự ăn khớp có thể thực hiện được giữa các mục tiêu,
kỹ năng và nguồn lực của DN với những nội dung của nó trong môi trường KD
luôn biến động
Mục đích: DN chủ động trong việc tổ chức thực hiện các kế hoạch marketing
Ví dụ: Adidas lập kế hoạch chiến lược: Định hình và định hình lại các đơn vị thành
viên, các sản phẩm và phân bổ lại nguồn lực cho các đơn vị thành viên và các SP
để đạt được mục tiêu tăng trưởng và lợi nhuận
1.2.KN kế hoạch hóa chiến lược: Là việc DN dự đoán trước tương lai (cơ hội
và thách thức) của DN từ đó xác định các mục tiêu và định hướng hoạt động để
thích ứng với tương lai của DN trên thị trường.
-

Mục đích:

+ Đảm bảo sự phát triển của DN lâu dài và bền vững trên TT
+ Xác định vị trí của DN trên thị trường cạnh tranh
-

Các cấp kế hoạch hóa của một DN gồm:

4 cấp: T.Công ty->CN hay CT->Sản phẩm-> cấp chức năng Q.trị

(sản xuất, marketing, tài chính, nhân sự…)
3 cấp: Công ty->các đvị KD chiến lược->cấp chức năng Q.trị
(sản xuất, marketing, tài chính, nhân sự,…)
2. Quá trình lập kế hoạch chiến lược
2.1. Nhiệm vụ của tổ chức
-

Các yếu tố nảy sinh nhiệm vụ của tổ chức

Thứ nhất: Các mục đích ban đầu có thể trở lên không thích hợp khi tổ chức mở
rộng sang lĩnh vực sp mới, thị trường mới
Thứ hai: Nhiệm vụ ban đầu giữ nguyên nhưng các nhà quản lý không quan tâm
đến
Thứ ba: Những thay đổi trong môi trường có thể làm nhiệm vụ ban đầu không phù
hợp
-

Nhiệm vụ:

+ Phải có cái nhìn dài hạn về những cái mà họ đang cố gắng đạt tới
+ Cung cấp sự định hướng và tín hiệu cho tất cả các vị trí thành viên trong doanh
nghiệp hoạt động
( lịch sử của tổ chức, năng lực phân biệt của tổ chức và môi trường của tổ chức)
2.2 Mục tiêu của tổ chức
(8 lĩnh vực và mục tiêu )
-

Chỗ đứng trên thị trường -> Làm cho T.hiệu trở thành TH số 1 TT

-

Các đổi mới-> Trở thành DN dẫn đầu trong việc giới thiệu sp (CF<7% DS)

-

Năng xuất sản phẩm-> Đảm bảo hiệu quả, tăng năng xuất

-

Nguồn lực tài chính...
Chương 2: Phát triển các kế hoạch và chiến lược MKT
Tại sao phải: KẾ HOẠCH HÓA CHIẾN LƯỢC MKT?
- Khuyến khích nhà quản trị luôn có tầm nhìn về phía trước một cách hệ thống.
- Tạo cho nhà quản trị phân biệt rõ ràng mục tiêu và chính sách.
- Tăng sự hợp tác giữa các bộ phận trong công ty.
- Có chuẩn mực đánh giá rõ ràng hơn.
- Giúp công ty dự đoán và phản hồi một cách nhanh chóng trước những thay đổi
của môi trường.
1. Bản chất của kế hoạch hóa và các cấp lập kế hoạch của DN
1.1.KN Lập kế hoạch (theo định hướng thị trường) là quá trình quản trị nhằm
phát triển và duy trì một sự ăn khớp có thể thực hiện được giữa các mục tiêu,
kỹ năng và nguồn lực của DN với những nội dung của nó trong môi trường KD
luôn biến động
M ục đích : DN chủ động trong việc tổ chức thực hiện các kế hoạch marketing
Ví dụ: Adidas lập kế hoạch chiến lược: Định hình và định hình lại các đơn vị thành
viên, các sản phẩm và phân bổ lại nguồn lực cho các đơn vị thành viên và các SP
để đạt được mục tiêu tăng trưởng và lợi nhuận
1.2.KN kế hoạch hóa chiến lược: Là việc DN dự đoán trước tương lai (cơ hội
và thách thức) của DN từ đó xác định các mục tiêu và định hướng hoạt động để
thích ứng với tương lai của DN trên thị trường.
- Mục đích:
+ Đảm bảo sự phát triển của DN lâu dài và bền vững trên TT
+ Xác định vị trí của DN trên thị trường cạnh tranh
- Các cấp kế hoạch hóa của một DN gồm:
4 cấp: T.Công ty->CN hay CT->Sản phẩm-> cấp chức năng Q.trị
Chương 2: Phát triển các kế hoạch và chiến lược MKT - Trang 2
Chương 2: Phát triển các kế hoạch và chiến lược MKT - Người đăng: hoa-le1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chương 2: Phát triển các kế hoạch và chiến lược MKT 9 10 855