Ktl-icon-tai-lieu

Chương 4 Dạng hàm (kinh tế lượng)

Được đăng lên bởi thaonguyen8x
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 12303 lần   |   Lượt tải: 10 lần
CHƯƠNG 4
DẠNG HÀM

DẠNG HÀM

MỤC
TIÊU

1. Mở rộng các dạng hàm
2. Hiểu ý nghĩa các hệ số hồi
quy

2

NỘI DUNG
1

Khái niệm biên tế, hệ số co giãn

2

Giới thiệu các mô hình

4.1 BIÊN TẾ
Giả sử có hàm Y=f(X)
Giá trị biên tế MXY =∆Y/∆X
⇒∆Y= MXY * ∆X
Ý nghĩa của biên tế: Cho biết lượng thay đổi
tuyệt đối của biến phụ thuộc Y khi biến
độc lập X thay đổi 1 đơn vị
Khi ∆X->0, MXY ≈ f’(X)

4

4.1 HỆ SỐ CO GIÃN
Hệ số co giãn của Y theo X là
EYX =

∆Y
∆X

Y
X

Lượng thay đổi tương đối của Y
∆Y
∆X
100
= EYX (100
)
Y
X
5

4.1 HỆ SỐ CO GIÃN
Ý nghĩa của hệ số co giãn: cho biết sự
thay đổi tương đối (%) của Y khi X thay
đổi 1%
Khi ∆X->0
dY

Y = f '(X ) X
EYX ≈
dX
Y
X

Hệ số co giãn không phụ thuộc đơn vị đo
6

4.2 Mô hình hồi quy qua gốc tọa độ

Mô hình hồi quy tổng thể

E (Y / X ) = β X i
2
Yi = β X i +ui
2
Mô hình hồi quy mẫu ngẫu nhiên:
ˆ
Yi = β2 X i +ei
ˆ
β2 =

∑X iYi
X i2
∑

ˆ
ˆ )= σ
Var ( β 2

2

∑X

ˆ
,σ
2

2

∑e
=

2
i

n −1

i
7

4.3 Mô hình tuyến tính logarit (log-log)

Mô hình hồi quy mũ Yi = β1 X
Hay

β2
i

e

ui

ln Yi = ln β1 + β 2 ln X 1 + ui
dY

d ln Y
β2
Y = β2
=
⇔
dX
X
dX
X

dY

Y = E = dY X
β2 =
Y
dX
X
dX Y
X
8

4.3 Mô hình tuyến tính logarit (log-log)

Ví dụ: ln Yi = 0,7774 − 0,253 ln X i + ui
Khi giá tăng 1% thì lượng cầu của loại hàng
hoá này sẽ giảm 0,25%.

9

4.4 . Mô hình bán logarit

4.4.1. Mô hình log-lin
Công thức tính lãi gộp

Yt = Y0 (1 + r )

t

Với r: tốc độ tăng trưởng gộp theo thời gian
của Y
t: thời gian (tháng, quý, năm)

t =1, n
10

4.4.1. Mô hình log-lin

Lấy logarit hai vế
lnYt = lnY0 + t*ln(1+r)
Hay lnYt = β1 + β2.t
với lnY0= β1 và ln(1+r) = β2
Mô hình bán logarit có yếu tố ngẫu nhiên
lnYt = β1 + β2.t + Ut
11

4.4.1. Mô hình log-lin

d (ln Y ) (1 Y ) dY
dY Y
β2 =
=
=
dt
dt
dt
Thay đổi tương đối của biến phụ thuộc (Y)
β2 =

Thay đổi tuyệt đối của biến độc lập (t)

Nhân thay đổi tương đối của Y lên 100.
Nếu β2>0: tốc độ tăng trưởng (%) của Y đối với
thay đổi tuyệt đối của t
Nếu β2 < 0: tốc độ giảm sút
12

4.4.1. Mô hình log-lin

Ứng dụng: Nghiên cứu khảo sát tốc độ
tăng trưởng (giảm sút) của các biến kinh
tế vĩ mô như GDP, dân số, lao động,
năng suất.
Mô hình tuyến tính Yt = β1 + β2.t +Ut
thích hợp với ước lượng thay đổi tuyệt
đối của Y theo thời gian
Mô hình log-lin thích hợp với ước
lượng thay đổi tương đối của Y theo thời
gian
13

4.4.1. Mô hình log-lin

Ví dụ: Cho kết quả hồi quy tổng SP nội địa
(RGDP) tính theo giá năm 1987 của Mỹ
trong khoảng thời gian 1972-1991

ˆ
Nếu Y = ln(RGDP) Yi = 8,0139 + 0,0247...
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 4
DẠNG HÀM
DẠNG HÀM
Chương 4 Dạng hàm (kinh tế lượng) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 4 Dạng hàm (kinh tế lượng) - Người đăng: thaonguyen8x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Chương 4 Dạng hàm (kinh tế lượng) 9 10 400