Ktl-icon-tai-lieu

Chương 7- Hiện tượng phương sai thay đổi (KTL)

Được đăng lên bởi thaonguyen8x
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 10192 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CHƯƠNG 7
HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY
ĐỔI
(HETEROSCEDASTICITY)

HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY
ĐỔI
(HETEROSCEDASTICITY)

MỤC
TIÊU

1. Hiểu bản chất và hậu quả
của phương sai sai số thay
đ ổi
2. Biết cách phát hiện phương
sai sai số thay đổi và biện
pháp khắc phục

2

NỘI DUNG
1

Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi

2

Hậu quả

3

Cách phát hiện phương sai sai số thay đổi

4

Cách khắc phục phương sai sai số thay đổi

3

7.1 Bản chất
Xét ví dụ mô hình hồi qui 2 biến trong đó
biến phụ thuộc Y là tiết kiệm của hộ gia
đình và biến giải thích X là thu nhập khả
dụng của hộ gia đình

4

7.1 Bản chất
Y

Y
(a)

0

X1

X2

(b)

Xn

X 0

X1

X2

Xn

Hình 7.1: (a) Phương sai của sai số không đổi và (b) Phương sai của sai số
thay đổi
5

X

7.1 Bản chất
Hình 7.1a cho thấy tiết kiệm trung bình có
khuynh hướng tăng theo thu nhập. Tuy
nhiên mức độ dao động giữa tiết kiệm của
từng hộ gia đình so với mức tiết kiệm
trung bình không thay đổi tại mọi mức thu
nhập.
Đây là trường hợp của phương sai sai số
(nhiễu) không đổi, hay phương sai bằng
nhau.
E(ui2) = σ2
6

7.1 Bản chất
Trong hình 7.1b, mức độ dao động giữa
tiết kiệm của từng hộ gia đình so với mức
tiết kiệm trung bình thay đổi theo thu
nhập. Đây là trường hợp phương sai của
sai số thay đổi.
E(ui2) = σi2

7

7.1 Nguyên nhân của phương sai thay đổi

Do tích lũy kinh nghiệm mà sai số theo
thời gian ngày càng giảm
Do bản chất của hiện tượng kinh tế
Công cụ về thu thập xử lý số liệu cải thiện
dẫn đến sai số đo lường và tính toán giảm

8

7.1 Nguyên nhân của phương sai thay đổi

Trong mẫu có các outlier (giá trị rất nhỏ
hoặc rất lớn so với các giá trị quan sát
khác)
Mô hình hồi quy không đúng (dạng hàm
sai, thiếu biến quan trọng)
Hiện tượng phương sai thay đổi thường
gặp khi thu thập số liệu chéo (theo không
gian)
9

7.1 Hậu quả của phương sai thay đổi

1. Ước lượng OLS vẫn tuyến tính, không
chệch nhưng không phải là ước lượng
hiệu quả (vì phương sai không nhỏ
nhất)
2. Ước lượng phương sai của ước lượng
OLS, nhìn chung, sẽ bị chệch.

10

7.1 Hậu quả của phương sai thay đổi

3. Các khoảng tin cậy và kiểm định giả
thuyết thông thường dựa trên phân phối
t và F sẽ không còn đáng tin cậy nữa.
Chẳng hạn thống kê t
*
ˆ
β2 −β2
t=
ˆ
SE ( β2 )

11

7.1 Hậu quả của phương sai thay đổi

ˆ
Do sử dụng ước lượng của SE ( βi ) là SE ( βi )
nên không đảm bảo t tuân theo quy luật
phân phối t-student =>kết quả kiểm định
không còn tin cậy
4. Kết quả dự báo không còn hiệu quả nữa
khi sử dụng các ước lượng OLS có
phương sai...
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 7
HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY
HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY
ĐỔI
ĐỔI
(HETEROSCEDASTICITY)
(HETEROSCEDASTICITY)
Chương 7- Hiện tượng phương sai thay đổi (KTL) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 7- Hiện tượng phương sai thay đổi (KTL) - Người đăng: thaonguyen8x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Chương 7- Hiện tượng phương sai thay đổi (KTL) 9 10 434