Ktl-icon-tai-lieu

chương 7: Phát triển bền vững

Được đăng lên bởi vinhbaocv
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 4868 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 7. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TS. Leâ Quoá Tuaá
TS L â Q ác T án
Khoa Moâi Tröôøng vaø Taøi Nguyeân
Ñaï hoï Nong Lam TP. Ho
Ñ i h c N â L â TP H à Chí Mi h
Minh

Khái niệm và nội dung phát triển bền vững (PTBV)
ệ
ộ
gp
g(
)

Yêu cầu của PTBV: mô hình PTBV

KHÁI NIỆM
Vấn đề phát triển bền vững có tới
hơn 70 định nghĩa, trong đó các
nghĩa,
định nghĩa căn bản đều xuất phát
từ Ủ Ban Môi Trường và Phát
Ủy
Triển Thế Giới cũng được gọi là Ủy
Ban Brundtand (Elliott, 1994:6).
1994:
Định nghĩa đó như sau:
sau:

"Phát triển bền vững là
sự phát triển đáp ứng
những nhu cầu hiện tại
mà không làm tổn hại
đến khả năng phát triển
của các thế hệ tương lai"
lai"
(World Commission on Environment and
Development - Ủy Ban Môi Trường và
Phát Triển Thế Giới, 1987:43) .
Giới, 1987:43)

3

MỤC TIÊU PTBV
Phát t iể bề vững về ki h tế
triển bền ữ
ề kinh tế.
Phát triển bền vững về xã hội.
Phát triển bền vững về môi trường .
đạt được sự đầy đủ về vật chất sự giàu có về tinh thần
chất,
và văn hóa, sự bình đẳng của các công dân và sự đồng
thuận của xã hội, sự hài hòa giữa con người và tự nhiên.
g
g

4

NGUYÊN TẮC PTBV

5

NGUYÊN TẮC PTBV

Nguyên tắc về sự ủy thác của nhân dân
g y
y
Nguyên tắc phòng ngừa
Nguyên tắc bình đẳng giữa các thế hệ
Nguyên tắc phân quyền và ủy quyền
Nguyên tắ bì h đẳ t
N
ê tắc bình đẳng trong nội bộ thế hệ
ội
Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả
tiền
ề
Nguyên tắc người sử dụng phải trả tiền

Toàn ả h
T à cảnh thế giới xây d
iới â dựng và th
à thực hiệ
hiện
chiến lược PTBV 2003

7

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PTBV TRÊN THẾ GIỚI
Nghèo đói

Thế giới hiện nay còn 1,2 tỉ người có mức thu nhập dưới 1
đôla mỗi ngày (24% dân số thế giới), 2,8 tỉ người dưới 2
đôla/ngày (51%)
(51%).
Hơn 1 tỉ người ở các nước kém phát triển không có nước
sạch và phương tiện vệ sinh.
Mục tiêu toàn cầu: Trong giai đoạn 1990-2015 giảm một nửa
1990 2015
số người có thu nhập dưới 1 đôla/ngày
Thất học

2/3 số người mù chữ là nữ
nữ.
Thế giới vẫn còn 113 triệu trẻ em không được đi học.

Sức khỏe

Mỗi năm có 11 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị chết.
ỗ
ổ
ế
1/3 số người chết ở các nước đang phát triển có nguyên do
từ nghèo đói.
Mỗi năm có 3 triệu người chết vì HIV/AIDS trong đó 0 5 triệu
HIV/AIDS,
0,5
là trẻ em; mỗi ngày có 8000 người; 10 giây có 1 người chết.
8

9

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PTBV TRÊN THẾ GIỚI
Quan hệ ki h tế quốc tế
Q
kinh
ố
Nhiều nước đang phát triển đã phải chi trả nợ cho các nước phát
triển nhiều hơn tổng số mà họ thu được từ xuất khẩu và viện trợ
phát triển.
ể
1980-1982: 47 tỉ đô la đã chuy...
Chương 7. PHÁT TRINBNVNG
TS
TS
.
L
e
â
Q
uo
á
c
T
ua
á
n
Khoa Moâi Tröôøng vaø Taøi Nguyeân
Ñi
h
N
â
L
â
TP
H
à
Mi h
Ñ
i
h
oïc
N
ong
L
am
TP
.
H
o
Mi
n
h
chương 7: Phát triển bền vững - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương 7: Phát triển bền vững - Người đăng: vinhbaocv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
chương 7: Phát triển bền vững 9 10 822