Ktl-icon-tai-lieu

Chương 8 : Chiến lược ở đơn vị kinh doanh & bộ phận chức năng

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 519 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông taùm: Chieán löôïc ôû ñôn vò kinh doanh vaø boä
phaän chöùc naêng
Ñôn vò trong doanh nghieäp coù chieán löôïc khoâng?
Chieán löôïc toaøn doanh nghieäp ñöôïc haäu thuaån töø ñaâu?
Gioáng ôû caáp coâng ty nhöng chi tieát vaø khaùc veà baûn chaát?
Thöôøng ñònh nghóa heïp vaø muïc tieâu ngaén haïn?
Haõy hình dung taäp ñoaøn, coâng ty, ñôn vò nhö nhöõng baäc thang?
Muïc tieâu laø keát quaû hoaët keát cuïc mong muoán
Chieán löôïc laø phöông caùch ñeå ñaït moät hay nhieàu muïc tieâu
Nhö vaäy chuù yù chieán löôïc ôû ñôn vò kinh doanh coù theå laø muïc tieâu cuûa caáp boä phaän.
Nhöõng lónh vöïc phaân tích ôû boä phaän chöùc naêng
Marketing Saûn xuaát Nhaân löïc Taøi chính Nghieân cöùu
PT
Khaùch haøng
Chieán löôïc SP
Ñònh giaù
Phaân phoái/tieâu thuï
Khuyeán maïi
Kieåm tra CL
Vò trí Nhaø maùy
Vieäc mua haøng
Baûo trì
Lòch trìng SX
Ñoäng vieân
Ñaøo taïo
Thu lao
Thueâ möôùn
Cô caáu voán
Lôïi töùc coå phaàn
Voán löö ñoäng
Thò tröôøng taøi
chính
Ñoåi môùi kyõ thuaät
Phaùt trieån k
thuaät
Bieát tröôùc quy
trình saûn xuaát
I. Chieán löôïc taêng tröôûng taäp trung
1. Xaâm nhaäp thò tröôøng
Taêng söùc mua saûn phaåm: duøng haøm soá, thuyeát phuïc, laøm sao cho khoái
löôïng khaùch haøng mua taêng (marketing)
Loâi keùo khaùch haøng cuûa ñoái thuû caïnh tranh: chuù troïng marketing
Mua laïi ñoái thuû caïnh tranh
Taêng quy moâ toång theå cuûa thò tröôøng baèng caùch laøm cho ngöôøi söû duïng
taêng vì hoï baét ñaàu söû duïng.
Caùc keá hoaïch caáp boä phaän chöùc naêng
Boä phaän Marketing phuï traùch
Vì sao khaùch haøng mua? Khoâng mua? Mua cuûa ñoái thuû caïnh tranh?
û duïng saûn phaåm cuûa chuùng ta nhö theá naøo?
Ñieàu gì laøm cho khaùch haøng öu chuoäng ? Ñieåm naøo? Khoâng öu ôû chieåm
naøo?
Nhöõng phaåm chaát boå xung naøo laøm cho khaùch haøng öu chuoäng?
Dó nhieân laø duøng caû chuyeân ngaønh marketing vaøo ñaây roài !
2. Phaùt trieån thò tröôøng
Boä phaän Marketing phuï traùch
Chương 8 : Chiến lược ở đơn vị kinh doanh & bộ phận chức năng - Trang 2
Chương 8 : Chiến lược ở đơn vị kinh doanh & bộ phận chức năng - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chương 8 : Chiến lược ở đơn vị kinh doanh & bộ phận chức năng 9 10 929