Ktl-icon-tai-lieu

Chương 9 - Chọn mô hình và kiểm định chọn mô hình (KTL)

Được đăng lên bởi thaonguyen8x
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 7703 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 9
CHỌN MÔ HÌNH VÀ KIỂM ĐỊNH
CHỌN MÔ HÌNH

CHỌN MÔ HÌNH
Và kiểm định chọn mô hình

MỤC
TIÊU

1. Biết cách tiếp cận để lựa
chọn mô hình
2. Biết cách kiểm định việc
chọn mô hình

2

NỘI DUNG
1

Chọn mô hình- Các sai lầm khi chọn mô hình

2

Cách tiếp cận để lựa chọn mô hình

3

Kiểm định việc chọn mô hình

4

3

1. Chọn mô hình

•Tiết kiệm
•Tính đồng nhất
•Tính thích hợp: Mô hình có R2 càng cao càng
thích hợp
•Tính bền vững về mặt lý thuyết: mô hình phải
phù hợp với lý thuyết nền tảng
•Khả năng dự báo cao

4

2. Các sai lầm khi chọn mô hình- Hậu quả

1. Bỏ sót biến thích hợp
i.Các tham số ước lượng sẽ bị chệch và
không vững.
ii.Khoảng tin cậy và các kiểm định không chính
xác.
iii.Dự báo dựa trên mô hình sai sẽ không đáng
tin cậy.

5

2. Các sai lầm khi chọn mô hình- Hậu quả

2. Đưa vào mô hình những biến không phù
hợp
Các ước lượng không hiệu quả, khoảng tin
cậy rộng.

6

2. Các sai lầm khi chọn mô hình- Hậu quả

3. Lựa chọn mô hình không chính xác
i.Ước lượng chệch các hệ số hồi quy,
dấu của hệ số hồi quy có thể sai.
ii.Có ít hệ số hồi quy ước lượng được có
ý nghĩa thống kê
iii.R2 không cao
iv.Phần dư các quan sát lớn và biểu thị
sự biến thiên có tính hệ thống.

7

Ví dụ

Về hàm chi phí của doanh nghiệp, dạng
hàm đúng
Yi = b1 + b2Xi + b3Xi2 + b4Xi3 + u1i
Bỏ sót biến quan trọng (Xi3)
Yi = a1 + a2Xi + a3Xi2 + u2i
Đưa biến không liên quan vào mô hình (X i4)
Yi = l1 + l2Xi + l3Xi2 + l4Xi3 + l5Xi4 + u3i
Dạng hàm sai
lnY = g1 + g2Xi + g3Xi2 + g4Xi3 + u4i
8

3. Cách tiếp cận để lưa chọn mô hình

1.Xác định số biến độc lập
Từ đơn giản đến tổng quát
Từ tổng quát đến đơn giản
2. Kiểm định mô hình có vi phạm giả thiết
Nếu mô hình vi phạm thì cần có biện pháp
khắc phục.
3. Chọn dạng hàm, dựa vào
Các lý thuyết kinh tế
Các kết quả nghiên cứu thực nghiệm
4. Sử dụng các tiêu chuẩn thông dụng để
chọn mô hình
9

4. Kiểm định việc chọn mô hình

a. Kiểm định thừa biến (kiểm định Wald)
Xét hai mô hình:
(U ) : Y = β1 + β 2 X 2 + ... + β m −1 X m −1 + β m X m + β k X k + U
( R) : Y = β1 + β 2 X 2 + ... + β m −1 X m −1 + V

(U):
mô hình không bị ràng buộc
(R):
mô hình bị ràng buộc
Điều kiện ràng buộc: các hệ số hồi quy của
các biến Xm , Xm+1 , Xk đồng thời bằng 0
10

a. Kiểm định Wald

Xây dựng giả thiết để kiểm định đk ràng buộc
H0: βm =… βk = 0
H1: có ít nhất một βj khác 0
B1: Hồi quy mô hình (U) có k tham số, tính
RSSU có n-k bậc tự do
B2: Hồi quy mô hình (R) có m tham số,
tính RSSR có n-m bậc tự do
B3: Tính F
( RSSR − RSSU ) / k − m) ( R 2U − R 2 R ) /( k −...
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 9
CHỌN MÔ HÌNH VÀ KIỂM ĐỊNH
CHỌN MÔ HÌNH VÀ KIỂM ĐỊNH
CHỌN MÔ HÌNH
CHỌN MÔ HÌNH
Chương 9 - Chọn mô hình và kiểm định chọn mô hình (KTL) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 9 - Chọn mô hình và kiểm định chọn mô hình (KTL) - Người đăng: thaonguyen8x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Chương 9 - Chọn mô hình và kiểm định chọn mô hình (KTL) 9 10 321