Ktl-icon-tai-lieu

chương trình nâng cao hóa 9

Được đăng lên bởi man-hu-nh-the
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 224 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS MỸ PHONG
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC BUỔI HAI MÔN HÓA HỌC LỚP 9
NĂM HỌC 2013 – 2014
Cả năm : 35 tiết
Học kỳ I : 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tiết
Học kỳ II : 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết
Hoïc kì 1
Tieát
Noäi dung
Tieát 1
OÂn taäp
Tieát 2
Baøi taäp veà tính chaát hoùa hoïc cuûa oxit
Tieát 3,4
Baøi taäp veà tính chaát hoùa hoïc cuûa axit
Tieát 5
Baøi taäp veà tính chaát hoùa hoïc cuûa oxit vaø axit
Tieát 6,7
Baøi taäp veà tính chaát hoùa hoïc cuûa bazô
Tieát 8,9
Baøi taäp veà tính chaát hoùa hoïc cuûa muoái
Tieát 10
Baøi taäp veà tính chaát hoùa hoïc cuûa muoái vaø bazô
Tieát 11
OÂn taäp veà moái quan heä giöõa caùc hôïp chaát voâ cô
Tieát 12, 13, 14
Baøi taäp veà kim loaïi
Tieát 15, 16
Baøi taäp veà phi kim
Tieát 17, 18
OÂn taäp hoïc kì 1
Hoïc kì 2
Tieát 19, 20,21
Baøi taäp veà phi kim, baûng tuaàn hoaøn caùc NTHH
Tieát 22, 23, 24, 25, Baøi taäp veà tính chaát hoùa hoïc cuûa caùc hôïp chaát
26, 27
hiñrocacbon
Tieát28, 29, 30, 31, Baøi taäp veà tính chaát hoùa hoïc cuûa caùc daãn xuaát
32, 33
hiñrocacbon
Tieát 34, 35
OÂn taäp hoïc kì 2
Mỹ Phong, ngày 16 tháng 8 năm 2013
PHÊ DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mỹ Phong, ngày … tháng … năm 2013

Người lập

Huỳnh Thế Mân

TỔ TRƯỞNG

PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đoàn Quốc Dũng

Mỹ Phong, ngày … tháng … năm 2013
P. HIỆU TRƯỞNG

...
TRƯỜNG THCS MỸ PHONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC BUỔI HAI MÔN HÓA HỌC LỚP 9
NĂM HỌC 2013 – 2014
Cả năm : 35 tiết
Học kỳ I : 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tiết
Học kỳ II : 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết
Hoïc kì 1
Tieát Noäi dung
Tieát 1 OÂn taäp
Tieát 2 Baøi taäp veà tính chaát hoùa hoïc cuûa oxit
Tieát 3,4 Baøi taäp veà tính chaát hoùa hoïc cuûa axit
Tieát 5 Baøi taäp veà tính chaát hoùa hoïc cuûa oxit vaø axit
Tieát 6,7 Baøi taäp veà tính chaát hoùa hoïc cuûa bazô
Tieát 8,9 Baøi taäp veà tính chaát hoùa hoïc cuûa muoái
Tieát 10 Baøi taäp veà tính chaát hoùa hoïc cuûa muoái vaø bazô
Tieát 11 OÂn taäp veà moái quan heä giöõa caùc hôïp chaát voâ cô
Tieát 12, 13, 14 Baøi taäp veà kim loaïi
Tieát 15, 16 Baøi taäp veà phi kim
Tieát 17, 18 OÂn taäp hoïc kì 1
Hoïc kì 2
Tieát 19, 20,21 Baøi taäp veà phi kim, baûng tuaàn hoaøn caùc NTHH
Tieát 22, 23, 24, 25,
26, 27
Baøi taäp veà tính chaát hoùa hoïc cuûa caùc ïp chaát
hiñrocacbon
Tieát28, 29, 30, 31,
32, 33
Baøi taäp veà tính chaát hoùa hoïc cuûa caùc daãn xuaát
hiñrocacbon
Tieát 34, 35 OÂn taäp hoïc kì 2
Mỹ Phong, ngày 16 tháng 8 năm 2013
Người lập
Huỳnh Thế Mân
PHÊ DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
Mỹ Phong, ngày … tháng … năm 2013
TỔ TRƯỞNG
Đoàn Quốc Dũng
PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mỹ Phong, ngày … tháng … năm 2013
P. HIỆU TRƯỞNG
chương trình nâng cao hóa 9 - Người đăng: man-hu-nh-the
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
chương trình nâng cao hóa 9 9 10 438