Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Được đăng lên bởi Lê Thanh Duy
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 3195 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
(Bilingual)
September Intake, 2009
Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
(Hệ song ngữ)
Nhập học: 09/2009

Subject code (Mã môn học):
Subject name (Tên môn học):
Student Name (Họ tên học viên):

MGT 510
QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
Nguyễn Bá Huy

TP.HỒ CHÍ MINH - 2010

Luận Văn Tốt Nghiệp

GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân

MỤC LỤC

MỤC LỤC
TÊN ĐỀ TÀI
LỜI CẢM ƠN
Trang
BÁO CÁO TÓM TẮT ................................................................................. 1
DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU, PHỤ LỤC .................................... 4
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.................................................................... 5

CHƯƠNG 1: MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
1.1. Mục đích nghiên cứu và lý do chọn đề tài ....................................................... 6
1.1.1. Lý do chọn đề tài................................................................................... 6
1.1.2. Mục đích nghiên cứu............................................................................. 6
1.2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu...................................................................... 6
1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu.............................................................................. 6
1.2.2. Phạm vi nghiên cứu............................................................................... 7
1.3. Kết quả dự kiến ................................................................................................ 7
1.4. Bố cục của Luận văn ....................................................................................... 7

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT
2.1. Khái niệm về chiến lược kinh doanh và quản trị chiến lược............................ 8
2.2. Vai trò của quản trị chiến lược đối với sự phát triển của doanh nghiệp ......... 8
2.3. Cơ sở lý thuyết của mô hình Delta ................................................................... 8

Luận Văn Tốt Nghiệp

GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân

2.4. Cơ sở lý thuyết về Bản đồ chiến lược .............................................................. 9
2.5. Ma trận các yếu tố bên trong ( IEF) ................................................................. 9
2.6. Ma trận các yếu tố bên ngoài ( EEF)................................................................ 10
2.7. Ma trận hình ảnh cạnh tranh ............................................................................ 10
2.8. Chiến lược cạnh tranh của Michael E. Porter................................................... 11
2.9. Ma trận điểm mạ...
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
(Bilingual)
September Intake, 2009
Chương trình Thc s Qun tr Kinh doanh
(H song ng)
Nhp hc: 09/2009
Subject code (Mã môn hc): MGT 510
Subject name (Tên môn hc): QUN TR CHIN LƯỢC
Student Name (H tên hc viên): Nguyn Bá Huy
TP.H CHÍ MINH - 2010
Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Người đăng: Lê Thanh Duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh 9 10 706