Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề BẢO HIỂM - QUẢN LÝ RỦI RO & ĐỀ PHÒNG HẠN CHẾ TỔN THẤT

Được đăng lên bởi thanhpro4420
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 3822 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tröôøng ÑH Kinh Teá Tp. Hoà Chí Minh
Khoa Taøi Chính Doanh Nghieäp
Boä Moân Baûo Hieåm

Chuyeân ñeà

BAÛO HIEÅM - QUAÛN LYÙ RUÛI RO &
ÑEÀ PHOØNG HAÏN CHEÁ TOÅN THAÁT
Giaûng vieân : TS. NGUYEÃN TAÁN HOAØNG
Naêm 2007

Phaàn 1
•Lòch söû ra ñôøi cuûa baûo hieåm vaø
nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán ruûi ro
vaø ruûi ro baûo hieåm.

I- Lòch söû ra ñôøi vaø phaùt trieån cuûa Baûo hieåm


Treân theá giôùi:
-Ñaàu tieân baûo hieåm haøng haûi ra ñôøi

-Tieáp ñeán baûo hieåm nhaân thoï ra ñôøi nhöng bò caám
ñoaùn.
-Tieáp theo laø baûo hieåm hoûa hoaïn ra ñôøi.
-Baûo hieåm nhaân thoï phaùt trieån trôû laïi sau khi nhaø
toaùn hoïc ngöôøi Phaùp Pascal vaø Bernouli phaùt hieän vaø
chöùng minh qui luaät soá ñoâng.
-Caùc loaïi hình baûo hieåm khaùc nhö: tai naïn, xe cô giôùi,
haøng khoâng, baûo hieåm traùch nhieäm chæ phaùt trieån töø theá
kyû 19 veà sau.

ÔÛ Vieät Nam
 Lòch söû ra ñôøi vaø phaùt trieån baûo hieåm ôû Vieät Nam
coù theå khaùi quaùt qua 3 giai ñoaïn chính:
-Giai ñoaïn tröôùc naêm 1975.
-Giai ñoaïn töø sau 30/4/1975 ñeán tröôùc
18/12/1993: nhaø nöôùc tieán haønh quoác höõu hoùa caùc coâng
ty baûo hieåm cuõ laäp neân coâng ty baûo hieåm vaø taùi baûo
hieåm ôû Vieät Nam (BAVINA) tieáp tuïc thöïc hieän traùch
nhieäm cuûa caùc coâng ty cuõ vôùi NÑBH muoán tieáp tuïc
HÑBH.
Ngaøy 17/10/89 chuyeån coâng ty BHVN thaønh Toång
Cty BHVN goïi taét laø Baûo Vieät
-Giai ñoaïn töø 18/12/1993 ñeán nay.

Danh saùch caùc coâng ty baûo hieåm coù maët treân thò tröôøng

STT

Teân coâng ty

Hình thöùc sôû
höõu

Lónh löïc hoaït ñoäng

1

Baûo Vieät

Nhaø nöôùc

Nhaân thoï vaø phi nhaân
thoï (*)

2

Vinare

Nhaø nöôùc

Taùi baûo hieåm

3

Baûo Minh

Coå phaàn

Phi nhaân thoï

4

Aon Inchibrotd

100% Voán nöôùc Moâi giôùi BH
ngoaøi

5

Baûo Long

Coå phaàn

Phi nhaân thoï

Danh saùch caùc coâng ty baûo hieåm coù maët treân thò tröôøng

STT Teân coâng ty
6

PJICO

Hình thöùc sôû
höõu
Coå phaàn

Lónh löïc hoaït
ñoäng
Phi nhaân thoï

7

PVI

Nhaø nöôùc

Phi nhaân thoï

8

VIA

Lieân doanh

Phi nhaân thoï

9

UIC

Lieân doanh

Phi nhaân thoï

10

PTI

Coå phaàn

Phi nhaân thoï

11

Vieät- UÙc
(BIDV-QBE)

Lieân doanh

Phi nhaân thoï

Danh saùch caùc coâng ty baûo hieåm coù maët treân thò tröôøng

STT Teân coâng ty

Hình thöùc
sôû höõu

Lónh löïc hoaït
ñoäng

12

Allizanz

100% Voán
Nöôùc ngoaøi

Phi nhaân thoï

13

Manulife

100% Voán
Nöôùc ngoaøi

Nhaân thoï

14

Baûo Minh-CMG

Lieân doanh

Nhaân thoï

15

Prudential

100% Voán
nöôùc ngoaøi

Nhaân thoï

Danh saùch caùc coâng ty ba...
Tröôøng ÑH Kinh Teá Tp. Hoà Chí Minh
Khoa Taøi Chính Doanh Nghieäp
Boä Moân Baûo Hieåm
Chuyeân ñeà
BAÛO HIEÅM - QUAÛN LYÙ RUÛI RO &
ÑEÀ PHOØNG HAÏN CHEÁ TOÅN THAÁT
Giaûng vieân : TS. NGUYEÃN TAÁN HOAØNG
Naêm 2007
Chuyên đề BẢO HIỂM - QUẢN LÝ RỦI RO & ĐỀ PHÒNG HẠN CHẾ TỔN THẤT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề BẢO HIỂM - QUẢN LÝ RỦI RO & ĐỀ PHÒNG HẠN CHẾ TỔN THẤT - Người đăng: thanhpro4420
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
Chuyên đề BẢO HIỂM - QUẢN LÝ RỦI RO & ĐỀ PHÒNG HẠN CHẾ TỔN THẤT 9 10 123