Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề Địa Lí Ngành Dịch Vụ

Được đăng lên bởi meotrangnguyen2009
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2667 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG
CHUYÊN ĐỀ ĐỊA LÍ DỊCH VỤ

Dịch vụ là khu vực có vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thế
giới nói chung và mỗi quốc gia riêng. Đây là khu vực kinh tế rất đa dạng và phức
tạp. Trong nền kinh tế đương đại, dịch vụ trở thành hoạt động không thể thiếu
được nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nền sản xuất và đời sống xã hội.
I- MỤC TIÊU CẦN ĐẠT ĐƯỢC
Nội dung
1. Khái quát địa lí dịch vụ

2. Địa lí ngành giao thông vận tải

Mức độ đạt được
- Kiến thức
+ Nắm vững khái niệm, cơ cấu, đặc
điểm của ngành dịch vụ.
+ Phân tích được các nhân tố ảnh
hưởng tới sự phát triển và phân bố
các ngành dịch vụ.
+ Nắm được những điểm phân bố
các ngành dịch vụ trên thế giới.
- Kĩ năng
+ Đọc và phân tích lược đồ tỉ trọng
các ngành dịch vụ trong cơ cấu
GDP của các nước trên thế giới.
+ Xác định các trung tâm dịch vụ
lớn trên thế giới.
- Kiến thức
+ Phân tích và trình bày được vai
trò, đặc điểm của ngành giao thông
vận tải.
+ Nắm vững các tiêu chí: KLVC,
KLLC, cự li vận chuyển trung bình.
+ Phân tích được các nhân tố ảnh
hưởng tới sự phát triển và phân bố
ngành GTVT.
+ Nắm vững được các ưu điểm và
hạn chế của từng loại hình vận tải.
+ Nắm vững đặc điểm phát triển và
phân bố của từng ngành vận tải trên
thế giới, xu hướng mới trong sự
phát triển và phân bố của từng

Chuyên đề Địa lí dịch vụ

3. Địa lí ngành thông tin liên lạc

4. Địa lí ngành thương mại

Bồi dưỡng HSG

ngành.
+ Hiểu được một số vấn đề về môi
trường do sự hoạt động của GTVT
gây ra.
- Kĩ năng
+ Xác định trên bản đồ một số
tuyến đường giao thông quan trọng
( đường ô tô, đường thủy, đường
hàng không ), vị trí của một số đầu
mối giao thông vận tải quốc tế.
+ Đọc và phân tích lược đồ: số ô tô
bình quân trên 1000 dân, các luồng
vận tải hàng hóa bằng đường biển
chủ yếu trên thế giới.
+ Tính cự li vận chuyển trung bình
về hàng hóa của các loại phương
tiện vận tải.
+ Sơ đồ hóa nội dung kiến thức.
- Kiến thức
+ Nắm được vai trò to lớn của
ngành thông tin liên lạc, đặc biệt
trong thời đại thông tin và toàn cầu
hóa hiện nay.
+ Phân tích đặc điểm phát triển của
ngành thông tin liên lạc.
- Kĩ năng
+ Đọc và nhận xét lược đồ bình
quân số máy điện thoại trên 1000
dân.
+ Vẽ biểu đồ thích hợp từ bảng số
liệu đã cho.
- Kiến thức
+ Nắm vững khái niệm và phân tích
sơ đồ hoạt động của thị trường.
+ Phân tích vai trò của ngành
thương mại và sơ đồ về quy trình tái
sản xuất mở rộng của xã hội.
+Nắm vững khái niệm cán cân xuất
nhập khẩu và cơ cấu xuất nhập
khẩu.
- Kĩ năng
+ Phân tích sơ đồ.
+ Đọc và nhận xét bả...
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG
CHUYÊN ĐỀ ĐỊA LÍ DỊCH VỤ
Dịch vụ khu vực vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thế
giới nói chung mỗi quốc gia riêng. Đây khu vực kinh tế rất đa dạng phức
tạp. Trong nền kinh tế đương đại, dịch vụ trở thành hoạt động không thể thiếu
được nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nền sản xuất và đời sống xã hội.
I- MỤC TIÊU CẦN ĐẠT ĐƯỢC
Nội dung Mức độ đạt được
1. Khái quát địa lí dịch vụ - Kiến thức
+ Nắm vững khái niệm, cơ cấu, đặc
điểm của ngành dịch vụ.
+ Phân tích được c nhân tố ảnh
hưởng tới sự phát triển phân bố
các ngành dịch vụ.
+ Nắm được những điểm phân bố
các ngành dịch vụ trên thế giới.
- Kĩ năng
+ Đọc phân tích lược đồ tỉ trọng
các ngành dịch vụ trong cấu
GDP của các nước trên thế giới.
+ Xác định c trung tâm dịch vụ
lớn trên thế giới.
2. Địa lí ngành giao thông vận tải - Kiến thức
+ Phân tích trình bày được vai
trò, đặc điểm của ngành giao thông
vận tải.
+ Nắm vững các tiêu chí: KLVC,
KLLC, cự li vận chuyển trung bình.
+ Phân tích được c nhân tố ảnh
hưởng tới sự phát triển phân bố
ngành GTVT.
+ Nắm vững được các ưu điểm
hạn chế của từng loại hình vận tải.
+ Nắm vững đặc điểm phát triển và
phân bố của từng ngành vận tải trên
thế giới, xu ng mới trong sự
phát triển phân bố của từng
Chuyên đề Địa Lí Ngành Dịch Vụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề Địa Lí Ngành Dịch Vụ - Người đăng: meotrangnguyen2009
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Chuyên đề Địa Lí Ngành Dịch Vụ 9 10 578