Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề Nghiên cứu vấn đề về loại nước giải khát được ưa chuộng

Được đăng lên bởi Thắng Cận Lê
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 339 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Nghiên cứu vấn đề về loại nước giải khát được ưa chuộng
hiện nay Coca Cola, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chuyên đề: Nguyên cứu về loại nước giải khát được ưa chuộng hiện nay “Coca cola” GVHD: SVTH: Nhóm
3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ CAO ĐẲNG QUẢN TRỊ 4B BÀI BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MARKETING CHUYÊN
ĐỀ: NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ VỀ LOẠI NƯỚC GIẢI KHÁT ĐƯỢC ƯA CHUỘNG HIỆN NAY COCA COLA GVHD
SVTH: NHÓM 3 Cần Thơ 2011 Chuyên đề: Nguyên cứu về loại nước giải khát được ưa chuộng hiện nay
“Coca cola” GVHD: SVTH: Nhóm 3 CHUYÊN ĐỀ: NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ VỀ LOẠI NƯỚC GIẢI KHÁT ĐƯỢC ƯA
CHUỘNG HIỆN NAY COCA COLA I/ LÝ DO Ngày nay với sự phát triển của xã hội nhu cầu của con người
ngày càng nâng cao và về vấn đề nước giải khát cũng vậy không phải nước giải khát phải đảm bảo yêu
cầu về chất lượng ma còn phải có hương vị thơm ngon và mới lạ. Biết được nhu cầu đó nhiều công ty
nước giải khát đã cho ra đời. Nhiều sản phẩm chất lượng đễ thõa mãn nhu cầu của khách hàng ngày nay.
Vì sự đa dạng của nước giải khát như vậy chúng tôi đã tiến hành đánh giá loại nước giải khát được ưa
chuộng hiện nay như: sting, coca cola, pepsi, trà xanh 00 , Dr.Thanh… Trong đó nhãn hàng coca cola đã
khẵng định được vị trí của mình trong thị trường Việt Nam. II/ MỤC TIÊU 1/ Mục tiêu chung - Nghiên cứu
về loại nước giải khát coca cola . 2/ Mục tiêu cụ thể - Đánh giá về chất lượng, giá cả, mẩu mã. - Nghiên
cứu về hành vi tiêu dùng của khách hàng. - Phân khúc thị trường. - Chiến lược marketing III/ PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU. - Sử dụng dữ liệu thứ cấp từ những số liệu đã được đánh
giá bởi các chuyên gia. Chuyên đề: Nguyên cứu về loại nước giải khát được ưa chuộng hiện nay “Coca
cola” GVHD: SVTH: Nhóm 3 A/ GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY COCACOLA I/ SƠ LƯỢC HÌNH THÀNH Vào năm
1886, lần đầu tiên Coca-Cola được giới thiệu đến công chúng đã thật sự thu hút được sự chú ý của hấu
hết những người thưởng thức bởi hương thơm và màu sắc hấp dẫn. Cocacola là công ty sản xuất nước
giải khát có gas số một thế giới. Ngày nay, tên nước giải khát Cocacola gần như được coi là một biểu
tượng của nước Mỹ, không chỉ ở Mỹ mà hầu như ở 200 nước trên thế giới. Công ty phấn đấu làm ” tươi
mới” thị trường, làm phong phú nơi làm việc, bảo vệ môi trường và củng cố truyền thông công chúng.
Trên thế giới, Coca-Cola hoạt động tại 5 vùng: Bắc Mỹ, Mỹ Latinh, Châu Âu, Âu Á & Trung Đông, Châu Á,
Châu Phi Ở Châu Á, Coca-Cola hoạt động tại 6 khu vực: 1. Trung Quốc 2. Ấn Độ 3. Nhật Bả...
 !"#
$% "&!'()*+),(-.
/ !"#01234(/5364/7
869:;2<=>4?6@A<B,)<C2DEF69GHI>J)J)24>KLEM,9NO6>24EAK
<P/24>KLE3Q<P3P+)=>:R2>F>N4J6<:S:,4ET24>U,A),)+,234(
5364/4VM8W6XYZ[[/ !"#
01234(/5364/784EAK<P/24>KLE3Q<P3P+)=>:R2>F>N4J6<:S:,
4ET24>U,A),)+,>\+]()^_`".%abWac
d !"ef!g`  !"`  & 
W#h` 7XiXjk#W7g
 !"b.cj^ `l#mnbWa!"j
3o^_a !"f'gbpk"" !"#
/^p$$``^$.ZZ$(.j6q6.7bb
!ri#i.sao.i.c3j>>\Mt6>KE[\Mupv
 !"jY\Mupu%v<""#$" $lbjv
pwa!"jvxd!'i.cjvk#.!p>>>\x4:y2
x4Jx24>KLE3IMB4z424>KLEjv5{u|`}|^~b#"
"&-"j/ !"#0
1234(/5364/78,\2>R>64>UE3PB26A),)+,>\5y+:S4z464I43•
[€€•$WWpv#kg'bf^_'#^_'‚a
k|c-&-XX^ƒ`„jg^ 
 !"7^^~kj$ !"W#&%
#aM…$!g†-M…W-YZZ.kjg`1X
1i.c$``'X$& g.ca~.gg'j
6.k$v‡w/ƒM…$M…+p$d@$@Jˆ6.<g$dJ$
dx‰dJ$v•!_/[j6.D~YjQ<8jf Hjx`‡j
6"o(Xˆ4D~Š‹$>^$4D~ˆŒ•Ž•jN_`s6d
<gdJŠ5O*,Ž"b.i.c//
 !"#01234(/5364/78>>\+G45•3PB26A
),)+,3>U6,M2WWp3}•[••Zb.-}"Y•
[••H$^!4N‘&b&’fXj[••Z/+WWpv#
3j6"Y•[••H/v.-3&ƒW“".o!dj6"
€•[••‡/+(Wp|v<g(Xg3”#f`$7
.u^-ƒj6"••[••‡/M+(pk`g
2 N"vX(Xe.c^_!k|vgX(X
a3j6"[•[••€/6|6.vv
j<7“ki~wav<g(X3$#_
^_#`"g2 N"<rj6"[Z•[••€/sxa3b
`•`"g+(.-g[ZZ–~Wj"+(av
3W#“^-|av<g(X$^_—
b#_.p&-gvX(X˜j6"8k"
Chuyên đề Nghiên cứu vấn đề về loại nước giải khát được ưa chuộng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề Nghiên cứu vấn đề về loại nước giải khát được ưa chuộng - Người đăng: Thắng Cận Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chuyên đề Nghiên cứu vấn đề về loại nước giải khát được ưa chuộng 9 10 226