Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề quản trị kinh doanh

Được đăng lên bởi nguyen-yen
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1544 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GVHD: Thầy Trương Hòa Bình

Chuyên đề QTKD

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài
Trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực thì tuyển dụng lao động là khâu
đầu tiên và rất quan trọng. Hoạt động tuyển dụng lao động thu hút rất nhiều đối
tượng, ngoài người lao động người sử dụng lao động thì còn có các cấp, các
ngành và các tổ chức khác. Sự thành công hay thất bại của một tổ chức được
quyết định bởi chất lượng lao động, chính vì vậy mà trong một tổ chức dù có cơ
sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ, hiện đại, nguồn tài chính dồi dào mà chất lượng
lao động kém thì hoạt động sản xuất kinh doanh cũng sẽ không hiệu quả.
Thị trường lao động hiện nay đang diễn ra hết sức sôi nổi và phức tạp thể
hiện ở cung lao động và cầu lao động, người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc
làm nhiều hơn, phù hợp hơn, người sử dụng lao động thì có nhu cầu tìm được
nhân viên có năng lực, trình độ đáp ứng được nhu cầu công việc, bên cạnh đó
còn có sự tác động vào biến động lao động của các đơn vị, tổ chức trung gian
khác.
Con người là nguồn lực quan trọng nhất đối với bất cứ một tổ chức nào.
Sự thành công của bất kỳ một doanh nghiệp lớn hay nhỏ, phụ thuộc chủ yếu vào
năng lực và hiệu suất làm việc của những người lao động. Mặt khác, khi thuê
một công nhân không đủ trình độ một cách thiếu thận trọng vì lựa chọn kém thì
người đó sẽ trở thành một gánh nặng cho doanh nghiệp. Vì vậy quá trình tuyển
dụng lao động để có được một đội ngũ lao động tốt của mỗi doanh nghiệp là hết
sức quan trọng và là nhân tố quyết định trong sự tồn tại và phát triển lâu dài của
doanh nghiệp. Nhận thấy sự cần thiết của vấn đề, em đã chọn đề tài nghiên cứu
cho chuyên đề Quản Trị Kinh Doanh của mình là “Thực trạng và giải pháp
nâng cao hiệu quả tuyển dụng nhân sự ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại
Việt Nam”.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1 . Mục tiêu chung
Tìm hiểu và phân tích thực trạng công tác tuyển dụng lao động của các
doanh nghiệp Việt Nam. Từ đó, đưa ra những lợi thế và nhận diện những thách
thức trở ngại trong việc tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, tổ chức. Trên
cơ sở đó, đưa ra các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng tuyển dụng

SVTH: Nguyễn Hoàng Long Giang – 4094550

Page 1

GVHD: Thầy Trương Hòa Bình

Chuyên đề QTKD

đảm bảo nguồn lực hiệu quả cho tổ chức.
2.2. Mục tiêu cụ thể
Để đạt được mục tiêu này, chuyên đề nghiên cứu cần thực hiện các mục
tiêu cụ thể sau:
- Nghiên cứu thực trạng tình hình thu hút lao động và tuyển dụng lao động
của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.
- Xác định ...
GVHD: Thầy Trương Hòa Bình Chuyên đề QTKD
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài
Trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực thì tuyển dụng lao động khâu
đầu tiên rất quan trọng. Hoạt động tuyển dụng lao động thu hút rất nhiều đối
tượng, ngoài người lao động người sử dụng lao động t còn các cấp, các
ngành các tổ chức khác. Sự thành công hay thất bại của một tổ chức được
quyết định bởi chất lượng lao động, chính vậy trong một tổ chức
sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ, hiện đại, nguồn tài chính dồi dào mà chất lượng
lao động kém thì hoạt động sản xuất kinh doanh cũng sẽ không hiệu quả.
Thị trường lao động hiện nay đang diễn ra hết sức sôi nổi phức tạp thể
hiện cung lao động cầu lao động, người lao động nhu cầu tìm kiếm việc
làm nhiều hơn, phù hợp hơn, người sử dụng lao động thì có nhu cầu tìm được
nhân viên năng lực, trình độ đáp ứng được nhu cầu công việc, n cạnh đó
còn sự c động vào biến động lao động của các đơn vị, tổ chức trung gian
khác.
Con người nguồn lực quan trọng nhất đối với bất cứ một tổ chức nào.
Sự thành công của bất kỳ một doanh nghiệp lớn hay nhỏ, phụ thuộc chủ yếu vào
năng lực hiệu suất làm việc của những người lao động. Mặt khác, khi thuê
một công nhân không đủ trình độ một cách thiếu thận trọng lựa chọn kém thì
người đó sẽ trở thành một gánh nặng cho doanh nghiệp. vậy quá trình tuyển
dụng lao động để được một đội ngũ lao động tốt của mỗi doanh nghiệp hết
sức quan trọng nhân tố quyết định trong sự tồn tại phát triển lâu dài của
doanh nghiệp. Nhận thấy sự cần thiết của vấn đề, em đã chọn đề tài nghiên cứu
cho chuyên đề Quản Trị Kinh Doanh của mình “Thực trạng và giải pháp
nâng cao hiệu quả tuyển dụng nhân sự các doanh nghiệp nhỏ vừa tại
Việt Nam”.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1 . Mục tiêu chung
Tìm hiểu phân tích thực trạng công c tuyển dụng lao động của các
doanh nghiệp Việt Nam. Từ đó, đưa ra những lợi thế nhận diện những thách
thức trở ngại trong việc tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, tổ chức. Trên
sở đó, đưa ra các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng tuyển dụng
SVTH: Nguy n Hoàng Long Giang – 4094550 Page 1
Chuyên đề quản trị kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề quản trị kinh doanh - Người đăng: nguyen-yen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Chuyên đề quản trị kinh doanh 9 10 346