Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ THỰC HÀNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Được đăng lên bởi van-manh-pham
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 5222 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CHUYÊN ĐỀ THỰC HÀNH

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Giáo viên:
Dương Văn Ba

Dương Văn Ba

1

KHÁI LUẬN VỀ QUẢN TRỊ
CHIẾN LƯỢC
 Khái niệm về chiến lược kinh doanh:

Chiến lược kinh doanh là việc hoạch định
ra mục tiêu dài hạn và cơ bản của doanh
nghiệp; đưa ra các chương trình tổng
quát và lựa chọn các phương án hành
động, triển khai việc phân bổ các nguồn
lực để thực hiện mục tiêu đó.

Dương Văn Ba

2

KHÁI LUẬN VỀ QUẢN TRỊ
CHIẾN LƯỢC
 Khái niệm về Quản trị chiến lược:

Quản trị chiến lược là một nghệ thuật và
khoa học thiết lập, thực hiện và đánh
giá các quyết định liên quan đến nhiều
chức năng cho phép một tổ chức đạt
được những mục tiêu đề ra

Dương Văn Ba

3

CÁC GIAI ĐOẠN VÀ HOẠT ĐỘNG
TRONG QUÁ TRÌNH QUẢN TRỊ
CHIẾN LƯỢC
 Hình thành chiến lược:
+ Thực hiện nghiên cứu
+ Hợp nhất trực giác và phân tích
+ Đưa ra quyết định
 Thực thi chiến lược:
+ Thiết lập mục tiêu hàng năm
+ Đề ra các chính sách
+ Phân phối các nguồn tài nguyên
 Đánh giá chiến lược:
+ Xem xét lại các yếu tố
+ Đo lường thành tích
+ Thực hiện điều chỉnh
Dương Văn Ba

4

TIẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH
CHIẾN LƯỢC
 Bước 1: Xác định xứ mệnh và mục tiêu doanh
nghiệp.
 Bước 2: Phân tích môi trường để nhận diện cơ hội,
nguy cơ, hình ảnh cạnh tranh.
 Bước 3: Phân tích nội bộ doanh nghiệp để xác định
điểm mạnh, điểm yếu.
 Bước 4: Xây dựng kế hoạch các chiến lược để lựa
chọn.
 Bước 5: Triển khai kế hoạch chiến lược.
 Bước 6: Triển khai kế hoạch tác nghiệp.
 Bước 7: Kiểm tra và đánh giá.
 Bước 8: Lặp lại tiến trình hoạch định.
Dương Văn Ba

5

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
 MÔI TRƯỜNG VĨ
MÔ

 MÔI TRƯỜNG VI
MÔ

1. Yếu tố kinh tế
2. Yếu tố chính phủ chính trị
3. Yếu tố xã hội
4. Yếu tố tự nhiên
5. Yếu tố công nhệ

1. Đối thủ cạnh tranh

2.
3.
4.
5.

Dương Văn Ba

Đối thủ mới tiềm ẩn
Nhà cung ứng
Khách hàng
Sản phẩm mới thay
thế.

6

Yếu tố kinh tế
1. Chu kỳ kinh tế
2. Nguồn cung cấp tiền
3. Xu hướng GDP
4. Tỷ lệ lạm phát
5. Lãi suất ngân hàng
6. Chính sách tiền tệ
7. Mức độ thất nghiệp
8. Chính sách tài chính
9. Kiểm soát giá/tiền công
10. Cán cân thanh toán
Dương Văn Ba

7

Yếu tố chính phủ - chính trị
1. Các quy định cho khách hàng về vay, tiêu
dùng
2. Các quy định về chống độc quyền
3. Các luật về bảo vệ môi trường
4. Các sắc luật về thuế
5. Các chế độ đãi ngộ đặc biệt
6. Các quy định trong lĩnh vực ngoại thương
7. Mức độ ổn định của chính phủ

Dương Văn Ba

8

Yếu tố xã hội
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Quan điểm về mức sống
Phong cách sống
Lao động nữ
Ước vọng nghề nghiệp
Tính tích cực tiêu dùng
Tỷ lệ tă...
CHUYÊN TH C HÀNHĐỀ
CHI N L C KINH DOANH ƯỢ
Giáo viên:
D ng V n Baươ ă
D ng V n Baươ ă 1
CHUYÊN ĐỀ THỰC HÀNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYÊN ĐỀ THỰC HÀNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH - Người đăng: van-manh-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ THỰC HÀNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 9 10 752