Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề toán chuyển động

Được đăng lên bởi Phương Thảo Zakorlay
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 997 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÁC BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG- LỚP 5
PHẦN 1: NHỮNG KIẾN THỨC CẦN NHỚ
I. Các đại lượng trong toán chuyển động
- Quãng đường: kí hiệu là s - Thời gian: kí hiệu là t - Vận tốc: kí hiệu
là v.
II. Các công thức cần nhớ:
S=vxt
;
v=s/t
;
t=s/v
III. Chú ý:Khi sử dụng các đại lượng trong một hệ thống đơn vị cần lưu ý
cho học sinh:
1. -Nếu quãng đường là km, thời gian là giờ thì vận tốc là km/giờ.
- Nếu quãng đường là m, thời gian là phút thì vận tốc là m/phút.
2. Với cùng một vận tốc thì quãng đường tỉ lệ thuận với thời gian.
3. Trong cùng một thời gian thì quãng đường tỉ lệ thuận với vận tốc.
4. Trên cùng một quãng đường thì vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ
nghịch.
PHẦN 2: CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN VÀ KIẾN THỨC CẦN NHỚ.
Dạng 1: Các bài toán có một chuyển động tham gia
I. Kiến thức cần nhớ:
- Thời gian đi = quãng đường : vận tốc (t=s:v)
= giờ đến – giờ khởi hành – giờ nghỉ (nếu có).
- Giờ khởi hành = giờ đến nơi – thời gian đi – giờ nghỉ (nếu có).
- Giờ đến nơi = giờ khởi hành + thời gian đi + thời gian nghỉ (nếu có).
- Vận tốc = quãng đường : thời gian (v=s:t)
- Quãng đường = vận tốc x thời gian (s=vxt)
II. Các loại bài:
1. Loại 1: Tính quãng đường khi biết vân tốc và phải giải bài toán phụ
để tìm thờigian.
2. Loại 2: Tính quãng đường khi biết thời gian và phải giải bài toán
phụ để tìm vận tốc.
3. Loại 3: Vật chuyển động trên một quãng đường nhưng vận tốc thay
đổi giữa đoạn lên dốc, xuống dốc và đường bằng.
4. Loại 4: Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường cả đi lẫn về.
DẠNG 2: CÁC BÀI TOÁN CÓ HAI HOẶC BA CHUYỂN ĐỘNG
CÙNG CHIỀU
I. Kiến thức cần nhớ:
- Vận tốc vật thứ nhất: kí hiệu V1
- Vận tốc vật thứ hai: kí hiệu V2.
- Nếu hai vật chuyển động cùng chiều cách nhau quãng đường S cùng
xuất phát một lúc thì thời gian để chúng đuổi kịp nhau là:
t = s : (V1 – V2)
- Nếu vật thứ hai xuất phát trước một thời gian t0 sau đó vật thứ nhất
mới xuất phát thì thời gian vật thứ nhất đuổi kịp vật thứ hai là:
t = V2 x to : (V1 – V2)
(Với v2 x to là quãng đường vật thứ hai xuất phát trước vậth thứ nhất trong
thời gian to.)
II. Các loại bài:
1

1.
Hai vật cùng xuất phát một lúc nhưng ở cách nhau một quãng
đường S.
2.
Hai vật cùng xuất phát ở một địa điểm nhưng một vật xuất phát trước
một thời gian to nào đó.
3.
Dạng toán có ba chuyển động cùng chiều tham gia.
DẠNG 3: CÁC BÀI TOÁN CÓ HAI CHUYỂN ĐỘNG NGƯỢC
CHIỀU.
I. Kiến thức cần ghi nhớ:
- Vận tốc vật thứ nhất kí hiệu là V1.
- Vân tốc vật thứ hai kí hiệu là V2.
- Quãng đường hai vật cách nhau trong cùng thời điểm xuất phá là...
1
CÁC BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG- LỚP 5
PHẦN 1: NHỮNG KIẾN THỨC CẦN NHỚ
I. Các đại lượng trong toán chuyển động
- Qng đường: hiệu là s - Thời gian: hiệu là t - Vận tốc: kí hiệu
là v.
II. Các công thức cần nhớ:
S = v x t ; v = s / t ; t = s / v
III. Chú ý:Khi sdụng các đại ợng trong một hệ thống đơn vị cần u ý
cho học sinh:
1. -Nếu quãng đường là km, thời gian là githì vận tốc là km/giờ.
- Nếu quãng đường là m, thời gian là phút thì vận tốc là m/phút.
2. Với cùng mt vận tốc thì quãng đường tỉ lệ thuận với thời gian.
3. Trong cùng mt thời gian thì quãng đường tỉ lệ thuận với vận tốc.
4. Trên ng một quãng đường thì vận tốc và thời gian hai đại ợng tỉ lệ
nghịch.
PHẦN 2: CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN VÀ KIẾN THỨC CẦN NHỚ.
Dạng 1: Các bài toán có mt chuyển động tham gia
I. Kiến thức cần nhớ:
- Thời gian đi = quãng đường : vận tốc (t=s:v)
= gi đến – giờ khởi hành – giờ nghỉ (nếu có).
- Giờ khởi hành = giđến nơi – thời gian đi gi nghỉ (nếu có).
- Giờ đến nơi = giờ khởi hành + thời gian đi + thời gian nghỉ (nếu có).
- Vận tốc = quãng đường : thời gian (v=s:t)
- Quãng đường = vận tốc x thời gian (s=vxt)
II. Các loi bài:
1. Loi 1: Tính quãng đường khi biết vân tốc và phải giải bài toán ph
để tìm thờigian.
2. Loại 2: Tính quãng đường khi biết thời gian và phải giải bài toán
phụ để tìm vận tốc.
3. Loại 3: Vật chuyển động trên một quãng đường nhưng vận tốc thay
đổi giữa đoạn lên dc, xuống dốc và đường bằng.
4. Loại 4: Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường cả đi lẫn về.
DẠNG 2: CÁC I TOÁN HAI HOẶC BA CHUYỂN ĐỘNG
CÙNG CHIỀU
I. Kiến thức cần nhớ:
- Vận tốc vật thứ nhất: kí hiệu V1
- Vận tốc vật thứ hai: kí hiệu V2.
- Nếu hai vật chuyển động cùng chiều cách nhau quãng đường S cùng
xuất phát mộtc thì thời gian để chúng đui kịp nhau là:
t = s : (V1 – V2)
- Nếu vật thứ hai xuất phát trước một thời gian t0 sau đó vật thứ nhất
mới xuất phát thì thời gian vật thứ nhất đuổi kịp vật thứ hai là:
t = V2 x to : (V1 – V2)
(Với v2 x to là quãng đường vật thứ hai xuất phát trước vậth thnhất trong
thời gian to.)
II. Các loi bài:
Chuyên đề toán chuyển động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề toán chuyển động - Người đăng: Phương Thảo Zakorlay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Chuyên đề toán chuyển động 9 10 498