Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề tốt nghiệp

Được đăng lên bởi nxdien_fpt
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 876 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
THOAÏI

GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG

CHÖÔNG I
CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN
I. KHAÙI QUAÙT VEÀ MARKETING
1. MARKETING LAØ GÌ ?
-

Marketing laø moät khaùi nieäm maø raát nhieàu ngöôøi trong chuùng ta cho raèng ñoù laø

coâng vieäc tieâu thuï vaø kích thích tieâu thuï haøng hoaù. Ñieàu naøy cuõng khoâng coù gì ñaùng ngaïc
nhieân khi ngaøy nay chuùng ta luoân bò quaáy raày bôûi nhöõng nhaân vieân chaøo haøng, nhöõng tôø
rôi, nhöõng cuù ñieän thoaïi, nhöõng maãu quaûng caùo vaø nhöõng banner quaûng caùo xuaát hieän
khaép moïi nôi. Toùm laïi chuùng ta thaáy raèng luoân coù ngöôøi tìm moïi caùch baùn moät caùi gì ñoù.
-

Chính vì theá coù leõ ai trong chuùng ta cuõng khoâng khoûi ngaïc nhieân khi bieát raèng

Marketing khoâng phaûi laø tieâu thuï. Tieâu thuï chæ laø moät phaàn cuûa Maketing, chæ laø moät
trong nhieàu chöùc naêng cuûa Marketing vaø hôn nöõa noù khoâng phaûi laø chöùc naêng chuû yeáu
nhaát. Vì neáu chuùng ta saûn xuaát ñöôïc moät saûn phaåm phuø hôïp vôùi nhu caàu cuûa khaùch haøng
vaø ñeà ra möùc giaù caû phuø hôïp cho saûn phaåm ñoù, cuøng vôùi vieäc saép xeáp heä thoáng tieâu thuï
haøng hoaù vaø kích thích coù hieäu quaû thì chaéc chaén soá haøng hoaù ñoù seõ ñöôïc tieâu thuï deã
daøng.
Nhö vaäy Marketing laø gì?
Cho ñeán nay, treân theá giôùi coù raát nhieàu khaùi nieäm veà Marketing coù theå keå ñeán moät
vaøi khaùi nieäm sau:
-

Marketing laø moät heä thoáng ñoàng boä caùc hoaït ñoäng veà hoaïch ñònh, phaân

phoái, ñaùnh giaù vaø chieâu thò caùc saûn phaåm hay dòch vuï nhaèm thoaû maõn nhu caàu khaùch
haøng toát hôn ñoái thuû caïnh tranh, qua ñoù ñaït ñöôïc muïc tieâu cuûa doanh nghieäp. (theo
Stantion).
-

Marketing laø moät quaù trình xaõ hoäi vaø quaûn lyù, trong ñoù caùc toå chöùc vaø caù

nhaân thoaû maõn nhu caàu thoâng qua vieäc taïo ra vaø trao ñoåi caùc saûn phaåm hay dòch vuï
coù giaù trò ñoái vôùi ngöôøi khaùc. (theo Kotler).
-

Marketing laø moät quaù trình kinh teá xaõ hoäi nhaèm chuyeån dòch coù ñònh

höôùng caùc saûn phaåm hay dòch vuï coù giaù trò kinh teá töø ngöôøi saûn xuaát ñeán ngöôøi söû
duïng sao cho thoaû maõn toát nhaát söï caân baèng cung - caàu vaø ñaït muïc tieâu cuûa toaøn xaõ
hoäi.
-

Marketing ñaùp öùng nhöõng mong muoán cuûa caû ngöôøi baùn laãn ngöôøi mua.

SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN

TRANG: 1

CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
THOAÏI

GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG

-

Baûn chaát cuûa Marketing laø söï trao ñoåi.

-

xHoaït ñoäng Marketing trong doanh nghieäp caàn höôùng ñeán thoaû maõn cao

nhaát cuûa khaùch haøng. ...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG
THOAÏI
CHÖÔNG I
CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN
I. KHAÙI QUAÙT VEÀ MARKETING
1. MARKETING LAØ GÌ ?
- Marketing laø moät khaùi nieäm maø raát nhieàu ngöôøi trong chuùng ta cho raèng ñoù laø
coâng vieäc tieâu thuï vaø kích thích tieâu thuï haøng hoaù. Ñieàu naøy cuõng khoâng coù gì ñaùng ngaïc
nhieân khi ngaøy nay chuùng ta luoân quaáy raày bôûi nhöõng nhaân vieân chaøo haøng, nhöõng tôø
rôi, nhöõng cuù ñieän thoaïi, nhöõng maãu quaûng caùo vaø nhöõng banner quaûng caùo xuaát hieän
khaép moïi nôi. Toùm laïi chuùng ta thaáy raèng luoân coù ngöôøi tìm moïi caùch baùn moät caùi gì ñoù.
- Chính theá coù leõ ai trong chuùng ta cuõng khoâng khoûi ngaïc nhieân khi bieát raèng
Marketing khoâng phaûi laø tieâu thuï. Tieâu thuï chæ laø moät phaàn cuûa Maketing, chæ laø moät
trong nhieàu chöùc naêng cuûa Marketing vaø hôn nöõa noù khoâng phaûi laø chöùc naêng chuû yeáu
nhaát. neáu chuùng ta saûn xuaát ñöôïc moät saûn phaåm phuø hôïp vôùi nhu caàu cuûa khaùch haøng
vaø ñeà ra möùc giaù caû phuø hôïp cho saûn phaåm ñoù, cuøng vôùi vieäc saép xeáp heä thoáng tieâu thuï
haøng hoaù vaø kích thích coù hieäu quaû thì chaéc chaén soá haøng hoaù ñoù seõ ñöôïc tieâu thuï deã
daøng.
Nhö vaäy Marketing laø gì?
Cho ñeán nay, treân theá giôùi coù raát nhieàu khaùi nieäm veà Marketing coù theå keå ñeán moät
vaøi khaùi nieäm sau:
- Marketing laø moät heä thoáng ñoàng boä caùc hoaït ñoäng veà hoaïch ñònh, phaân
phoái, ñaùnh giaù vaø chieâu thò caùc saûn phaåm hay dòch vuï nhaèm thoaû maõn nhu caàu khaùch
haøng toát hôn ñoái thuû caïnh tranh, qua ñoù ñaït ñöôïc muïc tieâu cuûa doanh nghieäp. (theo
Stantion).
- Marketing laø moät quaù trình xaõ hoäi vaø quaûn lyù, trong ñoù caùc toå chöùc vaø caù
nhaân thoaû maõn nhu caàu thoâng qua vieäc taïo ra vaø trao ñoåi caùc saûn phaåm hay dòch vuï
coù giaù trò ñoái vôùi ngöôøi khaùc. (theo Kotler).
- Marketing laø moät quaù trình kinh teá xaõ hoäi nhaèm chuyeån dòch coù ñònh
höôùng caùc saûn phaåm hay dòch vuï coù giaù trò kinh teá töø ngöôøi saûn xuaát ñeán ngöôøi söû
duïng sao cho thoaû maõn toát nhaát söï caân baèng cung - caàu vaø ñaït muïc tieâu cuûa toaøn x
hoäi.
- Marketing ñaùp öùng nhöõng mong muoán cuûa caû ngöôøi baùn laãn ngöôøi mua.
SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 1
Chuyên đề tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề tốt nghiệp - Người đăng: nxdien_fpt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Chuyên đề tốt nghiệp 9 10 333