Ktl-icon-tai-lieu

CHuyên đề tốt nghiệp

Được đăng lên bởi poopeegentil-gmail-com
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 2606 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GVHD: Th.s Võ Thị Minh

Chuyên đề tốt nghiệp
LỜI CẢM ƠN

Ngành xây dựng cùng với các ngành sản xuất khác đã góp sức đưa đất nước ta
vốn là một nước nghèo trở thành một nước đang phát triển hội nhập nền kinh tế thế
giới. Nền kinh tế ngày càng phát triển thì công tác quản lý kinh tế càng có vai trò quan
trọng trong việc quản lý các nghành sản xuất nói chung và nghành xây dựng nói riêng.
Hiện nay đang trong cơ chế thị trường, đặc biệt trước sự kiện Việt Nam gia nhập
WTO, đã mở ra cho các doanh nghiệp trong nước rất nhiều cơ hội cũng như thách
thức lớn. Đòi hỏi các ngành Doanh Nghiệp thương mại cần phải hoạt động hết sức
nhạy bén linh hoạt nắm bắt nhu cầu thị trường và tìm cho mình một chỗ đứng, đông
thời thực hiện mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận.
Bộ phận kế toán tài chính là bộ phận hết sức quan trọng, nó cần phải hoạt động
một cách chính xác nắm bắt thông tin nhạy bén, kịp thời tạo điều kiện cho Doanh
Nghiệp phát triển kéo theo sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Nhận thức được
tầm quan trọng của việc học tập đi đôi với tiếp cận thực tế, BGH và các giảng viên
trường Đại Học Công nghiệp Tp.HCM đã hết sức tạo điều kiện cho sinh viên học tập
rèn luyện và trau dồi đạo đức, nâng cao trình độ, ngoài ra nhà trường còn tổ chức cho
sinh viên đi thực tập vnghiệp vụ tại các doanh nghiệp, từ đó giúp cho sinh viên tiếp
cận được nhiều với thực tế để vận dụng những kiến thức đã học.
Được sự giúp đỡ tận tình của Th.s Võ Thị Minh và các cán bộ công nhân viên
tại đơn vị, em đã hiểu thêm được nhiều kiến thức từ thực tế về tổ chức công tác kế
toán tại đơn vị. Em mong rằng, sau đợt thực tập tại đơn vị chúng em sẽ tích lũy thêm
được nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn. Em xin chân thành cảm ơn tập thể
lãnh đạo công ty TNHH Hoàng Tuấn cũng như các anh chị trong phòng kế toán đã
nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành nhiệm vụ thực tập lần này.
Em xin chân thành cảm ơn Th.s Võ Thị Minh, cũng như các thầy cô trong khoa
kinh tế đã nhiệt tình giúp đỡ chúng em hoàn thành bài chuyên đề này.
Em xin chân thành cảm ơn !

SVTH: Vũ Ngọc Liên

LỚP DHKT5TH

1

GVHD: Th.s Võ Thị Minh

Chuyên đề tốt nghiệp

MỤC LỤC

CHƯƠNG I ............................................................................................................. 6
TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ............................................................ 6
1.1 Tính cấp thiết của đề tài ....................................................................................6
1.2 Mục tiêu nghiên cứu ..............................
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.s Võ Thị Minh
SVTH: Vũ Ngọc Liên LỚP DHKT5TH 1
LỜI CẢM ƠN
Ngành xây dng cùng vi các ngành sn xuất khác đã góp sức đưa đất nước ta
vn một c nghèo tr thành một nước đang phát triển hi nhp nn kinh tế thế
gii. Nn kinh tế ngày càng phát trin thì công tác qun lý kinh tế càngvai trò quan
trng trong vic qun lý các nghành sn xut nói chung và nghành xây dng nói riêng.
Hiện nay đang trong chế th trường, đặc biệt trước s kin Vit Nam gia nhp
WTO, đã m ra cho các doanh nghiệp trong c rt nhiều hi cũng như thách
thc ln. Đòi hi các ngành Doanh Nghip thương mi cn phi hoạt động hết sc
nhy bén linh hot nm bt nhu cu th trường m cho mình mt ch đứng, đông
thi thc hin mc tiêu tối đa hoá lợi nhun.
B phn kế toán tài chính b phn hết sc quan trng, cn phi hoạt động
mt cách chính xác nm bt thông tin nhy bén, kp thi tạo điu kin cho Doanh
Nghip phát trin kéo theo s phát trin ca nn kinh tế th trường. Nhn thức được
tm quan trng ca vic hc tập đi đôi với tiếp cn thc tế, BGH các ging vn
trường Đại Hc Công nghiệp Tp.HCM đã hết sc tạo điều kin cho sinh viên hc tp
rèn luyn và trau dồi đạo đức, nâng cao trình độ, ngoài ra nhà trường còn t chc cho
sinh viên đi thc tp vnghip v ti các doanh nghip, t đó giúp cho sinh viên tiếp
cận được nhiu vi thc tế để vn dng nhng kiến thức đã hc.
Được s giúp đỡ tn tình ca Th.s Th Minh c cán b công nhân viên
tại đơn vị, em đã hiểu thêm được nhiu kiến thc t thc tế v t chc công tác kế
toán tại đơn vị. Em mong rằng, sau đợt thc tp tại đơn vị chúng em s tích lũy thêm
được nhiu kinh nghim kiến thc chuyên môn. Em xin chân thành cm ơn tập th
lãnh đạo công ty TNHH Hoàng Tun cũng ncác anh chị trong phòng kế toán đã
nhit tình giúp đỡ em hoàn thành nhim v thc tp ln này.
Em xin chân thành cm ơn Th.s Th Minh, cũng như các thầy trong khoa
kinh tế đã nhit tình giúp đỡ chúng em hoàn thành bài chuyên đề này.
Em xin chân thành cảm ơn !
CHuyên đề tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHuyên đề tốt nghiệp - Người đăng: poopeegentil-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
CHuyên đề tốt nghiệp 9 10 294