Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Nguyễn Thiện Tâm
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1101 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lª V¨n Huy
LêI NãI §ÇU

Sù Tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi loµi ng êi g¾n liÒn víi sù ph¸t
triÓn cña nÒn s¶n xuÊt x· héi. NÒn s¶n xuÊt cña x· héi ph¸t triÓn
ph¶n ¸nh tr×nh ®é ph¸t triÓn cña x· héi hay nãi c¸ch kh¸c nã nãi
lªn diÖn m¹o vµ søc m¹nh cña x· héi ®ã.
Cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi, nÒn s¶n xuÊt ngµy cµng ph¸t
triÓn, nh÷ng s¶n phÈm ® îc s¶n xuÊt ngµy cµng phong phó, ®a d¹ng
nh»m tho¶ m·n tèt h¬n nhu cÇu cña ®êi sèng. §Ó qu¶n lý tèt qu¸
tr×nh kinh doanh trong ®iÒu kiÖn nÒn s¶n xuÊt x· héi ngµy cµng
ph¸t triÓn, ®ßi hái con ng êi cÇn nhËn biÕt ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ ho¹t
®éng kinh tÕ, hiÖn tîng x· héi, qu¸ tr×nh kÜ thuËt, ho¹t ®éng tµi
chÝnh, n¾m b¾t ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi h¬n th«ng tin vÒ nhu cÇu ngµy
cµng t¨ng, ®Ó tõ ®ã ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n thóc ®Èy s¶n xuÊt
x· héi ph¸t triÓn.
Tríc t×nh h×nh ®ã, ho¹t ®éng Marketing ra ®êi. §èi víi n íc ta th×
®©y lµ mét lÜnh vùc ho¹t ®éng cßn rÊt míi mÎ vµ cã tuæi ®êi trÎ
h¬n rÊt nhiÒu so víi c¸c n íc ph¸t triÓn. Marketing võa mang tÝnh
nghÖ thuËt võa mang tÝnh khoa häc. Nã lµ mét c«ng cô phôc vô
cho c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr êng, nh»m hiÓu biÕt s©u h¬n vÒ t×nh
h×nh thÞ trêng, vÒ kh¸ch hµng vµ vÒ ®èi thñ c¹nh tranh. Do vËy, nã
gãp phÇn mang l¹i hiÖu qu¶ cao cho ho¹t ®éng kinh doanh cña
doanh nghiÖp.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng lu«n tån t¹i nh÷ng mÆt tÝch cùc vµ
mÆt h¹n chÕ. Mét trong nh÷ng u ®iÓm cña nÒn kinh tÕ thÞ tr êng lµ
quy luËt ®µo th¶i. ChÝnh mÆt tÝch cùc nµy ®· lµm cho nÒn s¶n xuÊt
lu«n lu«n vËn ®éng theo chiÒu h íng ®i lªn. Sù c¹nh tranh kh«ng
chØ diÔn ra gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong n íc mµ ngay c¶ gi÷a c¸c
doanh nghiÖp trong n íc víi c¸c doanh nghiÖp n íc ngoµi. Doanh
nghiÖp nµo muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× yÕu tè tiªn quyÕt lµ ph¶i
cã ph¬ng ¸n kinh doanh mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ, tøc lµ ®¶m b¶o
bï ®¾p chi phÝ vµ mang l¹i lîi nhuËn. Nh ng lµm sao ®Ó x©y dùng
vµ thùc hiÖn ®îc ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh th× cßn phô thuéc
vµo rÊt nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau nh : nguån nh©n lùc, thÞ tr êng…
doanh nghiÖp ph¶i th êng xuyªn ®æi míi c¶ vÒ chiÕn l îc vµ néi
dung kinh doanh, ngoµi ra cßn ph¶i ®æi míi c¶ chÊt l îng ®éi ngò
c¸n bé thùc hiÖn chiÕn l îc kinh doanh ®ã, cã nh vËy míi phï hîp
víi thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng vµ t¨ng dÇn søc c¹nh tranh cña s¶n
phÈm mµ m×nh kinh doanh trªn thÞ tr êng.
1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lª V¨n Huy

NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò ®ã, trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty
TNHH C¸t L©m(doanh nghiÖp kinh doanh m¸y ph¸t ®iÖn), ® îc sù
híng dÉn tËn t×nh cña thÇy c« gi¸o trong ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lª V¨n Huy
LêI NãI §ÇU
Sù Tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi loµi ngêi g¾n liÒn víi sù ph¸t
triÓn cña nÒn sn xuÊt x· héi. NÒn sn xuÊt cña x· héi ph¸t triÓn
phn ¸nh tr×nh ®é ph¸t triÓn cña x· héi hay nãi c¸ch kh¸c nã nãi
lªn diÖn m¹o vµ søc m¹nh cña x· héi ®ã.
Cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi, nÒn sn xuÊt ngµy cµng ph¸t
triÓn, nh÷ng sn phÈm ®îc sn xuÊt ngµy cµng phong phó, ®a d¹ng
nh»m tho m·n tèt h¬n nhu cÇu cña ®êi sèng. §Ó qun lý tèt qu¸
tr×nh kinh doanh trong ®iÒu kiÖn nÒn sn xuÊt x· héi ngµy cµng
ph¸t triÓn, ®ßi hái con ngêi cÇn nhËn biÕt ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ ho¹t
®éng kinh tÕ, hiÖn tîng x· héi, qu¸ tr×nh kÜ thuËt, ho¹t ®éng tµi
chÝnh, n¾m b¾t ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi h¬n th«ng tin vÒ nhu cÇu ngµy
cµng t¨ng, ®Ó tõ ®ã ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n thóc ®Èy sn xuÊt
x· héi ph¸t triÓn.
Tríc t×nh h×nh ®ã, ho¹t ®éng Marketing ra ®êi. §èi víi n íc ta th×
®©y lµ mét lÜnh vùc ho¹t ®éng cßn rÊt míi mÎ vµ cã tuæi ®êi trÎ
h¬n rÊt nhiÒu so víi c¸c níc ph¸t triÓn. Marketing võa mang tÝnh
nghÖ thuËt võa mang tÝnh khoa häc. Nã lµ mét c«ng cô phôc vô
cho c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng, nh»m hiÓu biÕt s©u h¬n vÒ t×nh
h×nh thÞ trêng, vÒ kh¸ch hµng vµ vÒ ®èi thñ c¹nh tranh. Do vËy, nã
gãp phÇn mang l¹i hiÖu qu cao cho ho¹t ®éng kinh doanh cña
doanh nghiÖp.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng lu«n tån t¹i nh÷ng mÆt tÝch cùc vµ
mÆt h¹n chÕ. Mét trong nh÷ng u ®iÓm cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ
quy luËt ®µo thi. ChÝnh mÆt tÝch cùc nµy ®· lµm cho nÒn sn xuÊt
lu«n lu«n vËn ®éng theo chiÒu híng ®i lªn. Sù c¹nh tranh kh«ng
chØ diÔn ra gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong níc mµ ngay c gi÷a c¸c
doanh nghiÖp trong níc víi c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi. Doanh
nghiÖp nµo muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× yÕu tè tiªn quyÕt lµ phi
cã ph¬ng ¸n kinh doanh mang l¹i hiÖu qu kinh tÕ, tøc lµ ®m bo
bï ®¾p chi phÝ vµ mang l¹i lîi nhuËn. Nhng lµm sao ®Ó x©y dùng
vµ thùc hiÖn ®îc ph¬ng ¸n sn xuÊt kinh doanh th× cßn phô thuéc
vµo rÊt nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau nh: nguån nh©n lùc, thÞ trêng
doanh nghiÖp phi thêng xuyªn ®æi míi c vÒ chiÕn l îc vµ néi
dung kinh doanh, ngoµi ra cßn phi ®æi míi c chÊt l îng ®éi ngò
c¸n bé thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh ®ã, cã nh vËy míi phï hîp
víi thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng vµ t¨ng dÇn søc c¹nh tranh cña sn
phÈm mµ m×nh kinh doanh trªn thÞ trêng.
1
Chuyên đề tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề tốt nghiệp - Người đăng: Nguyễn Thiện Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Chuyên đề tốt nghiệp 9 10 621