Ktl-icon-tai-lieu

CN và phát triển CN tại HN

Được đăng lên bởi Lê Đăng Anh
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 1510 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Th¸i B¸ §íc K38.0801 LuËn v¨n tèt
nghiÖp
Ch¬ng I
Vai trß cña ngµnh c«ng nghiÖp trong ph¸t triÓn kinh tÕ
thñ ®« vµ c¸c nguån vèn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp hµ
néi.
1.1. VÞ trÝ vai trß cña ngµnh c«ng nghiÖp Hµ Néi trong ph¸t triÓn
kinh tÕ thñ ®«
1.1.1. T×nh nh chung ng nghp Néi.
- Sau 15 m ®æi míi ®Æc biÖt lµ nh÷ng n¨m gÇn ®©y, n kinh tÕ Hµ i
®· thùc khëi c ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to n. Tuy cßn nhiÒu khã kn
th¸ch thøc, song i ®· cïng i níc t qua cc khñng hng kinh
, o cho Néi t lùc míi, ®Ó pt triÓn tn diÖn, ng ch¾c trong nng
m ®Çu thÕ XXI.
Trong giai ®o¹n 1986-1990 tèc ®é ng trëng cña Hµ Néi 7,1% ®Õn giai
®o¹n 1991-1995 ®· ®¹t tíi 12,5% giai ®o¹n 1996-2000 ng 10,6% mét
trong nh÷ng ®Þa ph¬ng cã c ®é ng trëng cao. tng GDP cña Hµ Néi trong
c ®· t¨ng 5,1% (m 1990) lªn 7,12% (n¨m 1999) hiÖn chiÕm 40%
GDP ®ångng s«ng ng.
Gi¸ trÞ s¶n lîng c«ng nghiÖp t¨ng b×nh qu©n hµng m 14,4% n«ng
nghiÖp t¨ng 3,9%. Nn chung c ®é ng trëng kinh tÕ Néi ln cao h¬n tèc
®é ng a níc 3% - 4% i n¨m (giai ®o¹n 1990 - 2000 tèc ®é ng tr-
ëng b×nh qu©n cña i ®¹t 11,6% trong khi níc ®¹t 7,7%/m). §iÒu nµy
cho thÊy vai trß ®Çu tÇu cña Hµ Néi trong q tnh pt trn kinh tÕ ®Êt níc. Tõ
t nÒn kinh hch h tËp trung, quan liªu bao cÊp i ®ang tõng bíc
y dùng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng h nhiÒu thµnh pn vËn ®éng theo c¬
chÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· i chñ nghÜa.
Kinh tÕ N níc ®ang ng bíc ®æi míi theo híng chÊt lîng hiÖu q
kh¼ng ®Þnh vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ. Cïng i sù ph¸t triÓn cña c lîng
n xt, quan hÖ sn xuÊt míi tõng bíc ®îc x©y dùng vµ cñng cè. HÖ thèng
- 1 -
CN và phát triển CN tại HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CN và phát triển CN tại HN - Người đăng: Lê Đăng Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
CN và phát triển CN tại HN 9 10 431