Ktl-icon-tai-lieu

Cơ cấu vốn và ảnh hưởng lá chắn thuế

Được đăng lên bởi nganpham0292
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 631 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 19 & 20
Cơ cấu vốn
&
Ảnh hưởng lá chắn thuế của nợ vay
Phân tích tài chính
Học kỳ xuân
MPP4- 2012
MPP 4

1

Nội dung bài giảng
2






Khái niệm:
 Cơ cấu vốn
 Đòn bẩy tài chính
 Lá chắn thuế của nợ vay
 Chi phí vốn chủ sở hữu s.v Chi phí vốn bình quân trọng số
Ứng dụng: Ảnh hưởng của cơ cấu vốn (và của việc thay đổi cơ cấu vốn)
tới:
 Giá trị doanh nghiệp
 Chi phí vốn
 Chi phí vốn chủ sở hữu
Thảo luận
 Cách tiếp cận truyền thống
 Cách tiếp cận mới : Modigliani & Miller
 Các lý thuyết bổ sung

1

Khái niệm
3










Cơ cấu vốn: tỷ trọng tương đối của vốn chủ sở hữu và nợ vay
trong tổng nguồn vốn
Giá trị thị trường của doanh nghiệp = giá trị thị trường của vốn
chủ sở hữu + Giá trị thị trường của các khoản nợ vay ( V = E +
D)
Đòn bẩy tài chính: tỷ lệ nợ so với vốn chủ sở hữu ( D/E)
rd : suất sinh lợi yêu cầu của chủ nợ
re: suất sinh lợi yêu cầu của CSH
ROE: suất sinh lợi trên vốn CSH

Giả định của Modigliani &Miller, 1958
4

Thị trường hoàn hảo”
 Thông tin cân xứng
 Không có chi phí giao dịch
 Không có thuế thu nhập doanh nghiệp, không có thuế
thu nhập cá nhân
 Lãi suất vay và cho vay như nhau, cơ hội tiếp cận nguồn
vốn như nhau (đối với cá nhân hay doanh nghiệp)
 Không có chi phí phá sản, chi phí khốn khó tài chính
 Toàn bộ lợi nhuận được chia cho chủ sở hữu:
 Không có tái đầu tư (b=0)
 Không có tăng trưởng (g=0)


2

2 định đề M & M
5




Định đề M&M I:
Trong thị trường hoàn hảo, giá trị doanh nghiệp không bị ảnh hưởng bởi
cơ cấu vốn.
Định đề M&M II:
Chi phí vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp có vay nợ tăng đồng biến với tỷ
lệ nợ trên vốn chủ sở hữu.
re

Chi phí vốn

re = ru + (ru – rd)*(D/E)

ru
rd
D/E

Chứng minh M&M 1
6






Hai doanh nghiệp U và L giống hệt nhau, ngoại trừ U không có vay nợ và
L có vay nợ.
U và L có cùng ngân lưu tự do hàng năm FCF và cùng lợi nhuận trước lãi
vay và thuế EBIT.

Doanh nghiệp U:
Tổng giá trị doanh nghiệp: VU



Doanh nghiệp L:
Nợ vay: D (với lãi suất rD)
Vốn chủ sở hữu: E
Tổng giá trị doanh nghiệp: VL.
Ta có: VL = D + E



Hai chiến lược đầu tư: (A) mua doanh nghiệp L bằng vốn tự có; (B) vay nợ
D với lãi suất rD, cộng thêm vốn tự có để mua toàn bộ doanh nghiệp U

3

Chiến lược đầu tư A
7


Tổng số tiền đầu tư bỏ ra:



Tổng lợi nhuận hưởng hàng năm = Lợi nhuận ròng của L:

E = VL – D
EBIT – Lãi vay = EBIT – rD*D

Chiến lược A

Số tiền đầu tư bỏ ra

Mua doanh nghiệp L
bằng vốn tự có

E = VL – D

Lợi nhuận hàng năm
EBIT – rD*D

Chiến lược đầu tư B
8


Tổng số tiền đầu tư bỏ ra:
VU...
1
Bài 19 & 20
cấu vốn
&
Ảnh hưởngchắn thuế của nợ vay
Phân tích tài chính
Học kỳ xuân
MPP4- 2012
1
MPP 4
Nội dung bài giảng
Khái niệm:
Cơ cấu vốn
Đòn bẩy tài chính
Lá chắn thuế của nợ vay
Chi phí vốn chủ sở hữu s.v Chi phí vốn bình quân trọng số
Ứng dụng: Ảnh hưởng của cơ cấu vốn (và của việc thay đổi cơ cấu vốn)
tới:
Giá trị doanh nghiệp
Chi phí vốn
Chi phí vốn chủ sở hữu
Thảo luận
Cách tiếp cận truyền thống
Cách tiếp cận mới : Modigliani & Miller
Các lý thuyết bổ sung
2
Cơ cấu vốn và ảnh hưởng lá chắn thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ cấu vốn và ảnh hưởng lá chắn thuế - Người đăng: nganpham0292
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Cơ cấu vốn và ảnh hưởng lá chắn thuế 9 10 822