Ktl-icon-tai-lieu

Cơ hội nghề nghiệp của ngành triết

Được đăng lên bởi Gạo Hvm
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 566 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cơ hội nghề nghiệp
Giảng dạy triết học
Giảng dạy các khoa học Triết học: Triết học; Những nguyên lí chủ nghĩa Mác
Lênin, Lịch sử triết học, Logic học, Tôn giáo học, Đạo đức Mĩ học…
Yêu cầu:
• Phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng.
• Nhiệt tình, mong muốn truyền bá kiến thức, sự hiểu biết tới mọi người.
• Tư duy trừu tượng tốt, nắm chắc các kiến thức triết học và có phông kiến
thức cơ bản của các khoa học.
• Khả năng truyền đạt lưu loát và dễ hiểu những vấn đề lí luận trừu tượng và
kiến thức bao quát.
Các đơn vị tuyển dụng:
• Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và hệ thống trường chính trị tại
các địa phương.
• Khoa Giáo dục lí luận, Khoa Triết học, Khoa lí luận chính trị tại các trường
đại học, cao đẳng trong cả nước.
Triển vọng phát triển nghề nghiệp:
Trở thành những chuyên gia có trình độ cao trong lĩnh vực mình giảng dạy (về học
vị là Tiến sĩ, Tiến sĩ khoa học Triết học, về học hàm là Phó giáo sư, Giáo sư Triết
học).
Nghiên cứu, truyền thông triết học
Nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu vào các lĩnh vực khác nhau của Triết học như:
Triết học phương Đông, Triết học phương Tây, Logic học, Tôn giáo học, Đạo đức,
Mĩ học, Triết học xã hội, Triết học văn hoá, Triết học giáo dục, Triết học chính
trị… Làm biên tập cho các Tạp chí lí luận, các nhà xuất bản, tham gia phụ trách
các vấn đề lí luận cho các Tạp chí, tuyên truyền, phổ biến lí luận, chủ trương,
đường lối của Đảng và Nhà nước tới đông đảo quần chúng.
Yêu cầu:
• Say mê tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề chuyên sâu của Triết học;
• Kiên trì, vượt khó, làm việc bền bỉ;
• Cẩn thận, nghiêm túc trong công việc;
• Tư duy hệ thống, có năng lực về lí luận, trừu tượng hoá, khái quát hoá tốt.
Có khả năng phát hiện vấn đề lí luận.
Các đơn vị tuyển dụng:
Viện Triết học, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, các Viện nghiên cứu trực thuộc Học
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện TTKHXH… Ban Tuyên giáo trung

ương và địa phương, Tạp chí Triết học, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Nghiên cứu Tôn
giáo, Tạp chí Giáo dục lí luận, NXB Chính trị Quốc gia, NXB Lí luận chính trị,
NXB Giáo dục v.v…
Triển vọng phát triển nghề nghiệp:
Trở thành những chuyên gia đầu ngành về nghiên cứu Triết học, Tôn giáo học.
Tham gia vào đội ngũ cố vấn lí luận cho Đảng, Nhà nước (Hội đồng Lí luận trung
ương) về đường lối, phương hướng phát triển đất nước trong thời kì hội nhập và
đổi mới. Là những người tiên phong trong việc tuyên truyền đường lối chủ trương
đúng đắn của Đảng, Nhà nước, định hướng dư luận xã hội.
Lãnh đạo quản lí
Tham gia công...
Cơ hội nghề nghiệp
Giảng dạy triết học
Giảng dạy các khoa học Triết học: Triết học; Những nguyên chủ nghĩa Mác
Lênin, Lịch sử triết học, Logic học, Tôn giáo học, Đạo đức Mĩ học…
Yêu cầu:
Phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng.
Nhiệt tình, mong muốn truyền bá kiến thức, sự hiểu biết tới mọi người.
Tư duy trừu tượng tốt, nắm chắc các kiến thức triết học và có phông kiến
thức cơ bản của các khoa học.
Khả năng truyền đạt lưu loát và dễ hiểu những vấn đề lí luận trừu tượng và
kiến thức bao quát.
Các đơn vị tuyển dụng:
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và hệ thống trường chính trị tại
các địa phương.
Khoa Giáo dục lí luận, Khoa Triết học, Khoa lí luận chính trị tại các trường
đại học, cao đẳng trong cả nước.
Triển vọng phát triển nghề nghiệp:
Trở thành những chuyên gia có trình độ cao trong lĩnh vực mình giảng dạy (về học
vị Tiến sĩ, Tiến khoa học Triết học, về học hàm Phó giáo sư, Giáo sư Triết
học).
Nghiên cứu, truyền thông triết học
Nghiên cứu bản chuyên sâu vào các lĩnh vực khác nhau của Triết học như:
Triết học phương Đông, Triết học phương Tây, Logic học, Tôn giáo học, Đạo đức,
học, Triết học hội, Triết học văn hoá, Triết học giáo dục, Triết học chính
trị… Làm biên tập cho các Tạp chí luận, các nhà xuất bản, tham gia phụ trách
các vấn đề luận cho các Tạp chí, tuyên truyền, phổ biến luận, chủ trương,
đường lối của Đảng và Nhà nước tới đông đảo quần chúng.
Yêu cầu:
Say mê tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề chuyên sâu của Triết học;
Kiên trì, vượt khó, làm việc bền bỉ;
Cẩn thận, nghiêm túc trong công việc;
Tư duy hệ thống, có năng lực về lí luận, trừu tượng hoá, khái quát hoá tốt.
Có khả năng phát hiện vấn đề lí luận.
Các đơn vị tuyển dụng:
Viện Triết học, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, c Viện nghiên cứu trực thuộc Học
viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện TTKHXH… Ban Tuyên giáo trung
Cơ hội nghề nghiệp của ngành triết - Trang 2
Cơ hội nghề nghiệp của ngành triết - Người đăng: Gạo Hvm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Cơ hội nghề nghiệp của ngành triết 9 10 941