Ktl-icon-tai-lieu

Cơ hội & thức thức đối với chủ Doanh nghiệo vừa & nhỏ

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 3228 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi nãi ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi.
c«ng cuéc ®æi míi do §¶ng vµ Nhµ níc khëi xíng vµ l·nh ®¹o, ®éi ngò c¸c
chñ DN xuÊt hiÖn ngµy cµng t¨ng, kh¼ng ®Þnh ®îc vai trß to lín cña m×nh ®èi
víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc. Hä ®îc ®¸nh gi¸ lµ nguyªn khÝ cña quèc gia, ®éi ngò
tiªn phong cña c«ng cuéc ®æi míi. B¸c ®· tõng viÕt : “ViÖc níc, viÖc nhµ bao
giê còng ®i ®«i víi nhau, nÒn kinh quèc d©n thÞnh vîng nghÜa kinh doanh
cña c¸c nhµ c«ng nghiÖp, th¬ng nghiÖp thÞnh vîng". thÕ, ViÖt Nam muèn phån
vinh, s¸nh vai víi c¸c cêng quèc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi th× ph¶i t¹o dùng ®îc mét
®éi ngò chñ DN hïng m¹nh, trong ®ã cã ®éi ngò chñ DNV&N.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c¸c DNV&N ®· ®îc h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ ®ãng gãp
mét phÇn ®¸ng kÓ cho sù t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ ë ViÖt Nam trong suèt thËp kû
qua. Tuy nhiªn, theo nhËn ®Þnh cña nhiÒu nhµ kinh tÕ, c¸c DNV&N hiÖn nay cha
ph¸t huy ®îc hÕt tiÒm n¨ng cña m×nh, cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Nguyªn nh©n mét
phÇn do b¶n th©n c¸c DNV&N cha cã nhiÒu kinh nghiÖm nhÊt ®Þnh trong nÒn kinh
thÞ trêng, cha ®ñ n¨ng ®éngs¸ng t¹o trong kinh doanh; mÆt kh¸c quan träng
h¬n, do cha mét khung khæ chÝnh s¸ch rµng cña Nhµ níc trong viÖc ®a ra
nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c DNV&N ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng
cña m×nh trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc.
nh÷ng cÊp thiÕt ®ã, nhãm chóng t«i xin chän ®Ò tµihéi th¸ch thøc ®èi
víi chñ DNV&N míi thµnh lËp
2. Môc ®Ých nghiªn cøu.
- Lµm nh÷ng vÊn ®Ò luËn b¶n chñ DNV&N míi thµnh lËp trong khu
vùc kinh tÕ t nh©n ë ViÖt Nam
- Trªn ®ã, ®Ò tµi híng tíi mét c¸ch nh×n ®óng ®¾n h¬n ®éi ngò chñ
DNV&N hiÖn nay. §Ò tµi ®a ra nh÷ng thµnh c«ng, ®ãng gãp héi cña ®èi
víi ph¸t triÓn kinh ®Êt níc, ®ång thêi ®a ra nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc vµ v-
1
Cơ hội & thức thức đối với chủ Doanh nghiệo vừa & nhỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ hội & thức thức đối với chủ Doanh nghiệo vừa & nhỏ - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Cơ hội & thức thức đối với chủ Doanh nghiệo vừa & nhỏ 9 10 487