Ktl-icon-tai-lieu

cổ phiếu

Được đăng lên bởi thedtn13401
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 383 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.Đặc điểm cấu trúc tài chính
3 . Tài chính gián tiếp đóng vai trò quan trọng hơn tài chính
trực tiếp :
-Giảm được cho phí giao dịch: các trung gian tài chính có thể giảm
được đáng kể chi phí giao dịch vì họ đã phát triển các hoạt đông
chuyên nghiệp để giảm thiểu chi phí:
Sử dụng ưu thế :”ưu thế tiết kiệm nhờ qui mô” giảm chi phí
đồng tiền giao dịch trên mỗi hợp đồng
Có được ưu đãi do mua chứng khoán với số lượng lớn
-Giảm chi phí tìm kiếm thông tin: trung gian tài chính có cơ hội tiếp
xúc trực tiếp với người đi vay và cho vay nên có nguồn thông tin
phong phú về những người dư vốn và cần vốn
-Hạn chế được vấn đề thông tin bất cân xứng:
Giảm rủi ro lựa chọn nghịch: mỗi ngân hàng đều trở thành
một chuyên gia trong việc sản xuất thông tin về các công ty để phân
biệt đâu là công ty làm ăn tốt và đâu là công ty làm ăn tồi. Trên cơ
sở đó, vốn huy động dùng để cho những công ty tốt vay . Do nguồn
vốn đầu tư vào các công ty tốt nên ngân hàng có thể tính mức lãi
suất cao hơn lãi suất huy động, chênh lệch của chúng chính là thu
nhập gộp của ngân hàng. Mặt khác, do ngân hàng là người sản xuất
và trực tiếp sử dụng thông tin nên hạn chế được vấn đề người trốn
Giảm rủi ro đạo đức:
Trong hợp đồng vốn chủ sở hữu: Các trung gian tài chính sẽ sử
dụng quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc huy động vốn từ những người
cho vay để góp vốn vào doanh nghiệp và trở thành cổ đông
của doanh nghiệp đó Sau đó, các trung gian tài chính sẽ cử
người tham gia trực tiếp vào Ban kiểm soát của doanh nghiệp
để theo dõi hoạt động của doanh nghiệp . Có chuyên môn
đánh giá rủi ro, dễ dàng tiếp cận thông tin và giám sát doanh
nghiệp -> tránh được rủi ro đạo đức về vấn đề người chủ và
người đại diện
Trong hợp nợ: các trung gian tài chính thường thực hiện các
khoản cho vay trực tiếp cá nhân. Các khoản cho vay cá nhân
không được công khai nên người khác không thể “ăn theo
được -> hạn chế được vấn đề người trốn vé
-Có thể chuyển đôi thời hạn vay
-Đa dạng hóa rủi ro tín dụng.
II Các hoạt động dẫn đến thông tin bất cân xứng:
cổ phiếu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cổ phiếu - Người đăng: thedtn13401
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
cổ phiếu 9 10 810