Ktl-icon-tai-lieu

Cơ Sở lý luận Báo chí

Được đăng lên bởi Than Nong
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 2743 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Cơ sở lý luận báo chí
Câu 1: Mô hình và cơ chế tác động của truyền thông đại chúng.
TL:
* Truyền thông: là sự trao đổi thông điệp giữa các thành viên hay các nhóm người trong
XH nhằm đạt được sự hiểu biết lẫn nhau.
Có 2 dạng thức: nội biện và ngoại biên.
+ Nội biên: là quá trình trao đổi thông điệp diễn ra trong bản thể một con người, nằm
trong cơ chế vận hành tâm sinh lý của con người.
+ Ngoại biên: mang tính XH, quan hệ hữu cơ với XH trong quá trình phát triển. Đây là
một quá trình diễn ra theo trình tự thời gian trong đó bắt buộc phải có yếu tố tham dự gồm:
- Nguồn phát: là yếu tố mang thông tin tiềm năng và khả năng.
- Thông điệp: là nội dung thông tin trao đổi từ nguồn phát đến đối tượng tiếp nhận.
- Kênh thông tin: là sự thống nhất các phương tiện, con đường, cách thức truyền tải thông
điệp.
- Đối tượng tiếp nhận: là cá thể hoặc nhóm người tiếp nhận thông điệp trong quá trình
thông tin.
* Truyền thông đại chúng: là hoạt động giao tiếp XH rộng rãi thông qua các phương tiện
truyền thông đại chúng.
- Trong lịch sử từng tồn tại 2 mô hình truyền thông:
+ Mô hình truyền thông một chiều: áp đặt do điều kiện lịch sử, mô hình này tồn tại một
thời gian dài trước khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ.
+ Mô hình truyền thông 2 chiều: tương đối mềm dẻo và đang được áp dụng phổ biến.
Mô hình:
(tự vẽ)
* Cơ chế tác động của Truyền thông đại chúng:
Chủ thể ----> thông điệp ----> ý thức XH ----> hành vi XH ----> hiệu quả XH
+ Chủ thể xây dựng thông điệp, hàm chứa nội dung t tin để truyền tải nd thông điệp.
+ Thông điệp luôn mang tinh phương hướng.
+ Thông tin tác động vào ý thức XH, hình thành tri thức mới, thái độ mới.
+ Hành vi XH bị quy định bởi quy mô, tính chất và phương hướng của thông tin.
+ Hiệu quả XH gồm: hiệu quả tiềm năng, hiệu ứng XH, hiệu quả thực tế.
---------------------------------------------------------------------------------------------Câu 2: Đặc trưng của lao động báo chí
TL:
- Lao động báo chí có tính chính trị: nhà báo nào cũng thuộc về một giai cấp nhất định,
mọi hoạt động của nhà báo phải bảo vệ lợi ích, quyền lợi của giai cấp mình.
- Lao động báo chí gắn liền với hiện thực cuộc sống: để lao động sáng tạo báo chí đạt
hiệu quả, nhà báo phải phát hiện được thông tin, nắm bắt kịp thời SK, đáp ứng nhu cầu
thông tin của công chúng... Ngoài ra, báo chí xây dựng và định hướng dư luận XH, giáo
dục về ý thức nhằm hình thành từ hành vi, việc làm đến các cuộc vận động quy mô lớn.
- Lao động báo chí có tính khách quan: điều này tạo nên tính hấp dẫn, khả năng thu...
Cơ sở lý luận báo chí
Câu 1: Mô hình và cơ chế tác động của truyền thông đại chúng.
TL:
* Truyền thông:sự trao đổi thông điệp giữa các thành viên hay các nhóm người trong
XH nhằm đạt được sự hiểu biết lẫn nhau.
Có 2 dạng thức: nội biện và ngoại biên.
+ Nội biên: quá trình trao đổi thông điệp diễn ra trong bản thể một con người, nằm
trong cơ chế vận hành tâm sinh lý của con người.
+ Ngoại biên: mang tính XH, quan hệ hữu cơ với XH trong quá trình phát triển. Đây
một quá trình diễn ra theo trình tự thời gian trong đó bắt buộc phải có yếu tố tham dự gồm:
- Nguồn phát: là yếu tố mang thông tin tiềm năng và khả năng.
- Thông điệp: là nội dung thông tin trao đổi từ nguồn phát đến đối tượng tiếp nhận.
- Kênh thông tin: là sự thống nhất các phương tiện, con đường, cách thức truyền tải thông
điệp.
- Đối tượng tiếp nhận: thể hoặc nhóm người tiếp nhận thông điệp trong q trình
thông tin.
* Truyền thông đại chúng: hoạt động giao tiếp XH rộng rãi thông qua các phương tiện
truyền thông đại chúng.
- Trong lịch sử từng tồn tại 2 mô hình truyền thông:
+ hình truyền thông một chiều: áp đặt do điều kiện lịch sử, hìnhy tồn tại một
thời gian dài trước khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ.
+ Mô hình truyền thông 2 chiều: tương đối mềm dẻo và đang được áp dụng phổ biến.
Mô hình:
(tự vẽ)
* Cơ chế tác động của Truyền thông đại chúng:
Chủ thể ----> thông điệp ----> ý thức XH ----> hành vi XH ----> hiệu quả XH
+ Chủ thể xây dựng thông điệp, hàm chứa nội dung t tin để truyền tải nd thông điệp.
+ Thông điệp luôn mang tinh phương hướng.
+ Thông tin tác động vào ý thức XH, hình thành tri thức mới, thái độ mới.
+ Hành vi XH bị quy định bởi quy mô, tính chất và phương hướng của thông tin.
+ Hiệu quả XH gồm: hiệu quả tiềm năng, hiệu ứng XH, hiệu quả thực tế.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 2: Đặc trưng của lao động báo chí
TL:
- Lao động báo chí tính chính trị: nhà báo nào cũng thuộc về một giai cấp nhất định,
mọi hoạt động của nhà báo phải bảo vệ lợi ích, quyền lợi của giai cấp mình.
- Lao động báo chí gắn liền với hiện thực cuộc sống: để lao động sáng tạo báo chí đạt
hiệu quả, nbáo phải phát hiện được thông tin, nắm bắt kịp thời SK, đáp ứng nhu cầu
thông tin của công chúng... Ngoài ra, báo chí xây dựng và định hướng dư luận XH, giáo
dục về ý thức nhằm hình thành từ hành vi, việc làm đến các cuộc vận động quy mô lớn.
- Lao động báo chí có tính khách quan: điều này tạo nên tính hấp dẫn, khả năng thuyết
phục của thông tin. Đó khả năng chân thực, khách quan, phản ánh đúng bản chất của
SK, hiện tượng.
- Lao động báo chí vừa mang tính nhân, vừa mang tính tập thể: để sáng tạo một tác
phẩm báo chí cần sự nỗ lực không chỉ của riêng tác giả còn một lực lượng lao
động tập thể như: phóng viên, họa sĩ, nhân viên kỹ thuật...
Cơ Sở lý luận Báo chí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ Sở lý luận Báo chí - Người đăng: Than Nong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Cơ Sở lý luận Báo chí 9 10 205