Ktl-icon-tai-lieu

công nghệ phần mềm

Được đăng lên bởi Tư Mã Vô Tình
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1910 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ðặc tả Z (5)
Nguyễn Thanh Bình
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ðại học Bách khoa
ðại học ðà Nẵng

Giới thiệu
ñược ñề xuất bởi Jean René Abrial ở ðại học
Oxford
ngôn ngữ ñặc tả hình thức ñược sử dụng rộng rãi
nhất
dựa trên lý thuyết tập hợp
ký hiệu toán học
sử dụng các sơ ñồ (schema)
dễ hiểu
2

1

Giới thiệu
Gồm bốn thành phần cơ bản
các kiểu dữ liệu (types)
• dựa trên khái niệm tập hợp

các sơ ñồ trạng thái (state schemas)
• mô tả các biến và ràng buộc trên các biến

các sơ ñồ thao tác (operation schemas)
• mô tả các thao tác (thay ñổi trạng thái)

các toán tử sơ ñồ (schema operations)
• ñịnh nghĩa các sơ ñồ mới từ các sơ ñồ ñã có

3

Kiểu dữ liệu
mỗi kiểu dữ liệu là một tập hợp các phần tử
Ví dụ
{true, false} : kiểu lô-gíc
N: kiểu số tự nhiên
Z: kiểu số nguyên
R: kiểu số thực
{red, blue, green}

4

2

Kiểu dữ liệu
Các phép toán trên tập hợp
Hội:
A∪B
Giao:
A∩B
Hiệu:
A⁄B
Tập con:
A⊆B
Tập các tập con: P A
• ví dụ: P {a, b} = {{}, {a}, {b}, {a, b}}

5

Kiểu dữ liệu
một số kiểu dữ liệu cơ bản ñã ñược ñịnh
nghĩa trước
kiểu số nguyên Z
kiểu số tự nhiên N
kiểu số thực R
...

có thể ñịnh nghĩa các kiểu dữ liệu mới
ANSWER == yes | no
[PERSON]
• sử dụng cặp ký hiệu [ và ] ñể ñịnh nghĩa kiểu cơ
bản mới
6

3

Kiểu dữ liệu
Khai báo kiểu
x:T
• x là phần tử của tập T

Ví dụ
•
•
•
•

x:R
n:N
3:N
red : {red, blue, green}

7

Vị từ
Một vị từ (predicate) ñược sử dụng ñể ñịnh
nghĩa các tính chất của biến/giá trị
Ví dụ
x>0
π∈R

8

4

Vị từ
Có thể sử dụng các toán tử lô-gíc ñể ñịnh nghĩa các vị
từ phức tạp
Và:
A∧B
Hoặc:
A∨B
Phủ ñịnh:
¬A
Kéo theo:
A⇒B
Ví dụ
(x > y) ∧ (y > 0)
(x > 10) ∨ (x = 1)
(x > 0) ) ⇒ x/x = 1
(¬ (x ∈ S)) ∨ (x ∈ T)
9

Vị từ
Các toán tử khác
(∀x : T • A)

• A ñúng với mọi x thuộc T
• Ví dụ: (∀x : N • x - x =0)

(∃x : T • A)
• A ñúng với một số giá trị x thuộc T
• Ví dụ: (∃x : R • x + x = 4)

{x : T | A}
• biểu diễn các phần tử x của T thỏa mãn A
• Ví dụ: N = {x : Z | x ≥ 0}
10

5

Sơ ñồ trạng thái
Cấu trúc sơ ñồ trạng thái gồm
tên sơ ñồ
khai báo biến
ñịnh nghĩa vị từ

11

Sơ ñồ trạng thái
ðặc tả Z chứa
các biến trạng thái
khởi gán biến
các thao tác trên các biến
biến trạng thái có thể có các bất biến
• ñiều kiện mà luôn ñúng, biểu diễn bởi các vị từ

12

6

Sơ ñồ thao tác
Khởi gán biến

Khai báo thao tác trên biến
kí hiệu ∆ biểu diễn biến trạng thái bị thay ñổi bởi thao
tác
kí hiệu ‘ (dấu nháy ñơn) biểu diễn giá trị mới của biến

13

Sơ ñồ thao tác
Thao tác có thể có các tham số vào và ra
tên tham số vào kết thúc bởi kí tự “?”
tên tham số ra kết thúc bởi...
1
ðặc t Z (5)
Nguyn Thanh Bình
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường ði hc Bách khoa
ðại hc ðà Nng
2
Gii thiu
ñược ñề xut bi Jean René Abrial ðại hc
Oxford
ngôn ngữ ñặc thình thc ñược sdng rng rãi
nht
da trên lý thuyết tp hp
ký hiu toán hc
sdng các sơ ñồ (schema)
dhiu
công nghệ phần mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công nghệ phần mềm - Người đăng: Tư Mã Vô Tình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
công nghệ phần mềm 9 10 566