Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY

Được đăng lên bởi vanthe-hui-gmail-com
Số trang: 188 trang   |   Lượt xem: 10267 lần   |   Lượt tải: 30 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Th.S Lê Thanh Hương, Th.S Trần Nguyễn Minh Ân

CÔNG NGHỆ

SẢN XUẤT GIẤY

Tp. Hồ Chí Minh, 10.2006

Công nghệ sản xuất giấy

Mục lục
Chương 1
HÓA HỌC CƠ BẢN CỦA GIẤY

3

1.1.San
̉ phâm
̉ của ngành công nghiệp giấy..................................................................................3
1.2.Nguyên liêu
̣ sản xuất giâý ........................................................................................................5
Chương 2
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT GIẤY

23

2.1.Các phương pháp sản xuất bột giấy....................................................................................23
2.2.Phương pháp sản xuất bột cơ.............................................................................................26
2.3.Phương pháp sản xuất bột Kraft........................................................................................36
2.4.Phương pháp sản xuất bột DIP...........................................................................................54
2.5.Bột từ nguyên liệu phi gỗ...................................................................................................63
Chương 3
TẨY TRẮNG BỘT HOÁ HỌC

69

3.1.Hóa chất tẩy trắng .............................................................................................................69
3.2.Các thông số quá trình tẩy trắng...........................................................................................83
3.3.Sơ đồ qui trình tẩy trắng....................................................................................................84
3.4.Điều kiện cho quá trình tẩy trắng bằng ClO2...................................................................85
3.5.Tẩy trắng bằng hypoclorit.................................................................................................87
3.6.Tẩy trắng bằng peroxit......................................................................................................91
Chương 4
PHỤ GIA VÀ CHẤT ĐỘN

92

4.1.Giới thiệu về các chất phụ gia...........................................................................................92
4.2.Chất độn..............................................................................................................................92
4.3.Gia keo nội bộ .................................................................................................................102
4.4.Chất trợ bảo lưu........................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
Th.S Lê Thanh Hương, Th.S Trần Nguyễn Minh Ân
CÔNG NGH
S N XU T GI Y
Tp. Hồ Chí Minh, 10.2006
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY - Người đăng: vanthe-hui-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
188 Vietnamese
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIẤY 9 10 987