Ktl-icon-tai-lieu

Công thức kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi phuongdungpham0911
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 801 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lac Hong university
09 QT101

CÔNG THỨC KINH TẾ VĨ MÔ

1. Định luật Okun
 Khi sản lượng thực tế (Yt) thấp hơn sản lượng tiềm năng( Yp) 2% thì thất
nghiệp sẽ tăng thêm 2%.
Yp-Yt
Ut = U n +
* 50


Khi tốc độ của sản lượng thực tế cao hơn tốc độ tăng của sản lượng tiềm
năng 2.5% thì thất nghiệp giảm 1%
Ut = U-1 – 0.4(y-p)

2. Công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô.
 Chính sách tài khóa
 Chính sách ngoại thương

- Chính sách suy thoái
- Chính sách thu nhập

Nếu: Yt > Yp : Lạm phát
Nếu: Yt < Yp : Suy thoái
Nếu: Yt  Yp : Ổn định
3.
4.
5.
6.
7.

7.1
7.2
7.3
8.

Tổng cung AS
Tổng cầu AD
Học trong tài liệu (các chỉ tiêu SNA) hệ thống tài khoản quốc gia.
Hệ thống sản xuất vật chất MPS
3 cách tính GDP
 Khấu hao (De)
Đầu tư(I)
Tiêu dung (C)
 Tiết kiện (S): S=DI-C ( DI là thu thập khả dụng)

Thuế (Tx) 2 loại ( thực thu (Td) và gián thu(Ti))

Chi chuyển nhượng: Tr
 Chi mua hàng hóa và dịch vụ chính phủ (G) chi cho tiêu dùng(C g) và đầu
tư(Ig)
Chi tiêu Cp : G= Cg + Ig
 Xuất khẩu (X) nhập khẩu (M): NX= X-M
 Tiền lương (W)
Tiền cho thuê (R)
Tiền lãi (i)
 Lợi nhuận (Pr)
Tính GDP theo phương pháp sản xuất.
Giá trị gia tăng VA ( GDP =£VAi )
Tính GDP theo PP phân phối.
GDP= De+W+R+i+ Pr+ Ti
Tính GDP theo PP Chi tiêu
GDP=C+I+G+X-M ( X-M : Xuất khẩu ròng)
Tốc độ tăng trường bình quân.
n-1
Vtb =

Chỉ tiêu năm cuối
-1
Chỉ tiêu năm đầu

X 100

Tốc độ tăng hằng năm: phản ánh phần trăn thay đổi của sản lượng ở năm sau so với
năm trước.
Vt = Chỉ tiêu năm t – chỉ tiêu năm (t-1) /chỉ tiêu năm (t-1) x100
9. Tính GDP đến các chi tiêu khác.







Tổng sản phẩm quốc dân :
Sản phẩm quốc dân ròng:
Thu nhập quốc dân:
Thu nhập cá nhân:
cho CP)
Thu nhập khả dụng:

GNP=GDP+NIA
NNP=GNP-De
NI=NNPmp-Ti
PI=NI-Pr+Tr ( Pr lợi nhận giữa lại và nộp
DI=PI-thuế thu nhập cá nhân.

CHƯƠNG 3: LÝ THUYẾT XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG CÂN BẰNG
 DD£ tổng cầu = DD£ tổng cung

1. Thu nhập khả dụng (Yd)
Yd = Y-Tx+ Tr ( Chương này giả định nền ktế đóng cửa và không có chính
phủ ) nên không tồn tại Tx và Tr : Yd=Y hay Yd=C+S với ( C: tiêu dung; S:
tiết kiệm)
2. Tiêu dùng biên (Cm)
Tiết kiệm biên (Sm)
Cm = C

S
Sm =Yd

Yd

Cm+Sm =

C
Yd

+ S

Hệ quả: Cm+ Sm = 1

Yd

3. Hàm tiêu dùng: C= f(Yd)
Hàm tiết kiệm: S=f(Yd)
4. Hàm C và hàm S có dạng tổng quát: C = C0 + Cm.Yd
S = -C0 + (1-Cm).Yd
Hệ số (1-Cm) chính là Sm C0 > 0 và 0< Cm<1
5. Hàm đầu tư theo sản lượng : I = f(Y) Hàm đầu tư tổng quát: I = Io + Im.Y (Im đầu tư
biên)
6. Hàm đầu tư theo sản lượng và lãi xuất : I = f(Y,r)
7. Tổng cầu: nền kinh tế không có ch...
CÔNG THỨC KINH TẾ VĨ MÔ
1. Định luật Okun
Khi sản lượng thực tế (Yt) thấp hơn sản lượng tiềm năng( Yp) 2% thì thất
nghiệp sẽ tăng thêm 2%.
Yp-Yt
U
t
= U
n
+ * 50
Khi tốc độ của sản lượng thực tế cao hơn tốc độ tăng của sản lượng tiềm
năng 2.5% thì thất nghiệp giảm 1%
U
t
= U
-1
– 0.4(y-p)
2. Công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô.
Chính sách tài khóa - Chính sách suy thoái
Chính sách ngoại thương - Chính sách thu nhập
Nếu: Y
t
> Y
p
: Lạm phát
Nếu: Y
t
< Y
p
: Suy thoái
Nếu: Y
t
Y
p
: Ổn định
3. Tổng cung AS
4. Tổng cầu AD
5. Học trong tài liệu (các chỉ tiêu SNA) hệ thống tài khoản quốc gia.
6. Hệ thống sản xuất vật chất MPS
7. 3 cách nh GDP
Khấu hao (D
e
) Đầu tư(I) Tiêu dung (C)
Tiết kiện (S): S=DI-C ( DI là thu thập khả dụng)
Thuế (Tx) 2 loại ( thực thu (Td) và gián thu(Ti))
Chi chuyển nhượng: Tr
Chi mua hàng hóa và dịch vụ chính phủ (G) chi cho tiêu dùng(C
g
) và đầu
tư(I
g
)
Chi tiêu Cp : G= C
g
+ I
g
Xuất khẩu (X) nhập khẩu (M): NX= X-M
Tiền lương (W) Tiền cho thuê (R) Tiền lãi (i)
Lợi nhuận (Pr)
7.1 Tính GDP theo phương pháp sản xuất.
Giá trị gia tăng VA ( GDP =£VAi )
7.2 Tính GDP theo PP phân phối.
GDP= De+W+R+i+ Pr+ Ti
7.3 Tính GDP theo PP Chi tiêu
GDP=C+I+G+X-M ( X-M : Xuất khẩu ròng)
8. Tốc độ tăng trường bình quân.
n-1 Chỉ tiêu năm cuối
V
tb
= - 1 X 100
Chỉ tiêu năm đầu
Tốc độ tăng hằng năm: phản ánh phần trăn thay đổi của sản lượng ở năm sau so với
năm trước.
V
t
= Chỉ tiêu năm t – chỉ tiêu năm (t-1) /chỉ tiêu năm (t-1) x100
9. Tính GDP đến các chi tiêu khác.
Lac Hong university
09 QT101
Công thức kinh tế vĩ mô - Trang 2
Công thức kinh tế vĩ mô - Người đăng: phuongdungpham0911
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Công thức kinh tế vĩ mô 9 10 993