Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - BẢN VẼ CƠ ĐIỆN - YÊU CÂU VỀ NỘI DUNG

Được đăng lên bởi tienkaka
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 3025 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 9163 : 2012
Xuất bản lần 1

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - BẢN VẼ CƠ ĐIỆN
- YÊU CÂU VỀ NỘI DUNG
Hydraulic structures - Electro-mechanic drawing
Content requirements

HÀ NỘI - 2012

1

Mục lục
Trang
Lời nói đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1

Phạm vi áp dụng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

2

Thuật ngữ và định nghĩa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

3

Yêu cầu về nội dung của bản vẽ cơ điện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

3.1 Yêu cầu chung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

3.2 Bản vẽ cơ khí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

3.3 Bản vẽ kết cấu thép cơ khí thủy công . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

3.4 Bản vẽ thiết kế điện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

4

Yêu cầu về khung tên dùng cho bản vẽ cơ - điện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

4.1 Yêu cầu chung về khung tên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

4.2 Kết cấu khung tên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

5

Yêu cầu về bảng liệt kê dùng cho bản vẽ cơ - điện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

5.1 Yêu cầu chung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

5.2 Bảng liệt kê dùng cho bản vẽ lắp cơ khí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

5.3 Bảng liệt kê dùng cho bản vẽ kết cấu thép . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
TCVN 9163 : 2012
Xuất bản lần 1
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - BẢN VẼ CƠ ĐIỆN
- YÊU CÂU VỀ NỘI DUNG
Hydraulic structures - Electro-mechanic drawing
Content requirements
HÀ NỘI - 2012
1
TCVN TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - BẢN VẼ CƠ ĐIỆN - YÊU CÂU VỀ NỘI DUNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - BẢN VẼ CƠ ĐIỆN - YÊU CÂU VỀ NỘI DUNG - Người đăng: tienkaka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - BẢN VẼ CƠ ĐIỆN - YÊU CÂU VỀ NỘI DUNG 9 10 47